Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Křelovice - CZ063.3304.6110.395 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Křelovice

  Číslo obce PRVKUK 395
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.395
  Kód obce 548219
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0395.01 Křelovice 07565 75655
  CZ063.3304.6110.0395.02 Číhovice 02371 23710
  CZ063.3304.6110.0395.03 Jiřičky 07564 75647
  CZ063.3304.6110.0395.04 Poříčí 00707 7072
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Křelovice se nachází západně od města Humpolec ve vzdálenosti cca 12 km. Obec se skládá ze čtyř místních částí Křelovice, Číhovice (2 km severně od Křelovic), Jiřičky (3 km severně od Křelovic) a Poříčí (2 km východně od Křelovic). V obci je místní bezejmenný vodní tok, místní rybníky a řeka Želivka. Rozsah zástavby je v rozmezí 470,0 – 504,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Číhovice trvale bydlící 33 33 33 28 26 24 22
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 63 63 63 58 56 54 52
   Jiřičky trvale bydlící 7 7 7 6 4 3 2
   přechodně bydlící 8 8 8 8 8 8 8
   celkem 15 15 15 14 12 11 10
   Křelovice trvale bydlící 296 295 295 281 273 264 254
   přechodně bydlící 90 90 90 90 90 90 90
   celkem 386 385 385 371 363 354 344
   Poříčí trvale bydlící 14 14 14 13 11 10 8
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 44 44 44 43 41 40 38
   Obec Křelovice celkem trvale bydlící 350 349 349 328 314 301 286
   přechodně bydlící 158 158 158 158 158 158 158
   celkem 508 507 507 486 472 459 444
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Křelovice 339 349 349 352 350 348 348 356 347 340 337 337 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Číhovice - - - - - 50 50
   Jiřičky - - - - - - -
   Křelovice 296 295 295 370 360 350 340
   Poříčí - - - - - - -
   Obec Křelovice celkem 296 295 295 370 360 400 390
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Číhovice

   Místní část Číhovice nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Jiřičky

   Místní část Jiřičky nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Křelovice

   Místní část Křelovice má veřejný vodovod zásobený z místních zdrojů a ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Prameniště vodovodu tvoří 7 jímacích zářezů (další 2 jímací zářezy a 2 studny byly odpojeny a nevyužívají se). Ze zářezů je voda svedena do odkyselovací stanice. Z odkyselovací stanice natéká voda gravitačně přívodním řadem do zemního železobetonového VDJ 150 m3. Přívodní řad je z litiny DN 100 mm. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště. Pro zásobení 6 nejvýše položených domků v obci je vybudována ATS, která zvyšuje tlak vody v těchto objektech. Rozvodné řady po místní části jsou provedeny z PVC DN 100 mm, litiny 100 mm a PE DN 50 mm celkové délky cca 3227 m.

    

   Místní (městská) část Poříčí

   Místní část Poříčí nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Číhovice

   V místní části Číhovice se předpokládá výstavba veřejného vodovodu napojeného na skupinový vodovod HU-PE-PA.

    

   Místní (městská) část Jiřičky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Křelovice

   Předpokládá se doplnění úpravny vody, případně odstavení místního prameniště a zásobování pouze z HU-PE-PA.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Poříčí

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Navrhované zdroje pitné vody

   V místní části Číhovice se uvažuje o připojení na HU-PE-PA.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Křelovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Číhovice - - - - - - -
   Jiřičky - - - - - - -
   Křelovice - - - 370 360 350 340
   Poříčí - - - - - - -
   Obec Křelovice celkem - - - 370 360 350 340
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Číhovice

   V místní části Číhovice žije v současnosti 30 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena cca polovina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Výstavba této kanalizace probíhala postupně. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 335 m, byly použity betonové trouby profilů DN 500. Celá kanalizační síť tvoří 1 povodí, jehož hlavní stoka je zaústěna do místního bezejmenného vodního toku přítoku Martinického potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Jiřičky

   V místní části Jiřičky žije v současnosti 7 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 8 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního bezejmenného vodního toku.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Křelovice

   V místní části Křelovice žije v současnosti 303 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 90 rekreantů. V r. 2013 byla postavena splašková kanalizace délky cca 3820 m a ČOV. Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

    

   V místní části je vybudována ČOV pro 355 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Křelovice

    

   Místní (městská) část Poříčí

   V místní části Poříčí žije v současnosti 16 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místní bezejmenného vodního toku.

    

   V místní části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Číhovice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Jiřičky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Křelovice

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V obci je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Křelovice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Jiřičky, Poříčí, Číhovice

    

   Místní (městská) část Poříčí

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Křelovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Číhovice 3 000,0 - 3 000,0
  Jiřičky - - -
  Křelovice 1 500,0 - 1 500,0
  Poříčí - - -
  Obec Křelovice celkem 4 500,0 - 4 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.