Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Křeč - CZ063.3304.6110.394 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Křeč

  Číslo obce PRVKUK 394
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.394
  Kód obce 548201
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  787
  Kamenice nad Lipou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0394.01 Křeč 07549 75493
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Křeč se nachází jihozápadně od města Pacov ve vzdálenosti cca 11 km. V obci je Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 626,0 - 650,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Křeč trvale bydlící 247 247 246 226 222 220 216
   přechodně bydlící 39 39 39 54 52 52 52
   celkem 286 286 285 280 274 272 268
   Obec Křeč celkem trvale bydlící 247 247 246 226 222 220 216
   přechodně bydlící 39 39 39 54 52 52 52
   celkem 286 286 285 280 274 272 268
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Křeč 231 224 221 223 223 220 221 220 221 229 229 229 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Křeč 200 207 219 250 250 250 270
   Obec Křeč celkem 200 207 219 250 250 250 270
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Křeč má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází východně od obce a je tvořeno 5 kopanými studnami. Z nich je voda gravitačně svedena do akumulační a čerpací stanice. Z čerpací stanice je voda čerpána výtlačným potrubím délky 605 m do jednokomorového železobetonového VDJ 100 m3. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodnými řady z PVC DN 100 mm celkové délky cca 2474 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba nové úpravny vody a v případě potřeby vyhledání a napojení nového zdroje. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Křeč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Křeč - - - - - 250 250
   Obec Křeč celkem - - - - - 250 250
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 226 trvale bydlících obyvatel a cca 54 rekreantů. V obci existuje jednotná kanalizační síť o délce cca 3380 m, která byla vybudována postupně a je provedena z betonových trub. Obec leží na rozhraní dvou povodí. Převážná část obce spadá do povodí vodního toku Javornička. Kanalizace z této části je před zaústěním do vodního toku zakončena biologickým rybníkem. Zbývající část obce patří do povodí vodního toku Bělá, kanalizace z této části je zaústěna přímo do otevřeného koryta vodního toku.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Stávají kanalizace bude sloužit jako dešťová.  

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Křeč
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Křeč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Křeč 3 200,0 17 000,0 20 200,0
  Obec Křeč celkem 3 200,0 17 000,0 20 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.