Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Krasíkovice - CZ063.3304.6110.393 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Krasíkovice

  Číslo obce PRVKUK 393
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.393
  Kód obce 561371
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0393.01 Krasíkovice 07321 73211
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krasíkovice se nachází severně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 3 km. V obci jsou místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 494,0 – 514,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krasíkovice trvale bydlící 112 112 112 121 126 130 134
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 122 122 122 131 136 140 144
   Obec Krasíkovice celkem trvale bydlící 112 112 112 121 126 130 134
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 122 122 122 131 136 140 144
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Krasíkovice 113 112 105 117 117 113 114 114 119 122 128 128 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krasíkovice 122 122 122 130 130 130 140
   Obec Krasíkovice celkem 122 122 122 130 130 130 140
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Krasíkovice má veřejný vodovod. Zdrojem vody je kopaná studna z betonových skruží DN 2000 mm, hloubky 8 m. Studna je vybudována pod úpatím svahu na louce cca 200 m východně od obce. Ze studny je voda čerpána výtlačným řadem z oceli DN 65 mm délky 210 m do zemního trubního VDJ 40 m3. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Krasíkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Krasíkovice - - - - - - 140
   Obec Krasíkovice celkem - - - - - - 140
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 112 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. V části obce je vybudována pouze dešťová kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Krasíkovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Krasíkovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Krasíkovice - 5 000,0 5 000,0
  Obec Krasíkovice celkem - 5 000,0 5 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.