Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Košetice - CZ063.3304.6110.392 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Košetice

  Číslo obce PRVKUK 392
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.392
  Kód obce 548171
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0392.01 Košetice 07075 70751
  CZ063.3304.6110.0392.02 Nová Ves 07077 70777
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Košetice se nachází severozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 16 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Košetice a Nová Ves (2 km východně od Košetic). Obcí protéká Košetický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 486,0 – 530,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Košetice trvale bydlící 701 700 699 680 662 644 624
   přechodně bydlící 80 80 80 65 65 65 65
   celkem 781 780 779 745 727 709 689
   Nová Ves trvale bydlící 14 14 14 10 10 9 9
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 29 29 29 25 25 24 24
   Obec Košetice celkem trvale bydlící 715 714 713 690 672 653 633
   přechodně bydlící 95 95 95 80 80 80 80
   celkem 810 809 808 770 752 733 713
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Košetice 742 718 706 715 695 696 694 708 710 710 709 709 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Košetice 697 698 698 730 710 690 670
   Nová Ves - - - - - - -
   Obec Košetice celkem 697 698 698 730 710 690 670
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Košetice

   Místní část je zásobena pitnou vodou z vlastního prameniště, které se nachází nedaleko místní části Nová Ves v oblasti „Obora". Toto prameniště je tvořeno deseti kopanými studnami a jedním jímacím zářezem. Voda ze studní je gravitačně dopravena do VDJ, odkud je pitná voda gravitačně dopravena do spotřebiště. Dále je místní část Košetice napojena na skupinový vodovod HU-PE-PA, nejprve je z VDJ Háj čerpána výtlačným řadem pitná voda do VDJ PEVAK - Košetice, odkud je pitná voda gravitačně vedena do spotřebiště. Celková délka rozvodných řadů v místní části Košetice je 5069 m.

   V roce 2009 byly realizovány vodovodní řady v celkové délce 330 m v rámci akce základní technická vybavenost pro místní část.

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   Místní část Nová Ves je zásobena pitnou vodou z domovních studní. Rozsah zástavby je v rozmezí 543,0 – 554,0 m n.m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Košetice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro místní část Košetice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Košetice 690 690 689 730 710 690 670
   Nová Ves - - - - - - -
   Obec Košetice celkem 690 690 689 730 710 690 670
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Košetice

   V místní části Košetice žije v současné době 699 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 65 rekreantů. Místní část Košetice má vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť, nejnovější zasíťované části Košetic jsou odkanalizovány oddílnou kanalizační sítí. Na stokové síti jsou vybudovány dvě čerpací stanice pro odvedení odpadních vod z níže položených částí místní části, na kanalizační síti jsou osazeny tři odlehčovací komory. Kanalizace je ukončena ČOV Košetice. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do vodního toku, který ústí do Pekelského potoka.

   V roce 2009 byla realizována čerpací stanice včetně výtlačného kanalizační řadu v délce 102 m, kanalizační stoky v celkové délce 660 m v rámci akce základní technická vybavenost pro část místní části.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Košetice

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   V místní části Nová Ves žije v současnosti 9 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. V místní části Nová Ves není vybudována veřejná kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.

   V místní části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Košetice

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se uvažuje s vybudováním čerpacích stanic na kanalizační síti. Výhledově se předpokládá intenzifikace (rekonstrukce) ČOV.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Košetice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Nová Ves, Jedlina (obec Chýstovice), Martinice u Onšova, Skoranovice (obec Martinice u Onšova), Chlovy (obec Onšov)

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro místní část Košetice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Košetice 10 800,0 12 000,0 22 800,0
  Nová Ves - - -
  Obec Košetice celkem 10 800,0 12 000,0 22 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.