Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kojčice - CZ063.3304.6110.391 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kojčice

  Číslo obce PRVKUK 391
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.391
  Kód obce 598712
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0391.01 Kojčice 06783 67831
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kojčice se nachází severovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 4 km. Obcí protéká bezejmenný místní vodní tok, dále jsou v obci místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 470,0 – 508,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojčice trvale bydlící 280 279 279 320 330 339 347
   přechodně bydlící 15 15 15 30 30 30 30
   celkem 295 294 294 350 360 369 377
   Obec Kojčice celkem trvale bydlící 280 279 279 320 330 339 347
   přechodně bydlící 15 15 15 30 30 30 30
   celkem 295 294 294 350 360 369 377
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kojčice 312 317 313 318 325 337 337 336 336 337 331 331 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojčice 280 279 279 331 355 364 372
   Obec Kojčice celkem 280 279 279 331 355 364 372
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází přímo v obci a je tvořeno hlubinným vrtem. Z tohoto vrtu se čerpá voda výtlačným potrubím z PE DN 40 mm délky 129 m a z PVC DN 80 délky 1125 m do zemního železobetonového VDJ 100 m3 (540,00/537,50 m n.m.). VDJ je zároveň zásoben gravitačně ze tří studní na okraji lesního porostu. Ve VDJ je umístěn odkyselovací filtr. Výtlačné potrubí z PVC slouží zároveň jako zásobní řad. Rozvodné řady po obci jsou z PVC DN 80 mm délky 650 a PVC DN 50 mm délky 550 m. S ohledem na způsob napojení vrtu - čerpání z vrtu přímo do sítě a do VDJ došlo během provozu ke snížení jeho vydatnosti cca o 50 %. Při hodinových maximech ve spotřebišti dochází k výpadkům v zásobování obyvatel pitnou vodou, na vině je technické řešení způsobu zásobování pitnou vodou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V dalším období se předpokládá vybudování AT stanice u stávajícího vodního zdroje u rybníčka a oddělení systémů zásobování vodou ZD Kojčice a obce Kojčice. Dále bude vybudován nový výtlačný řad ze stávajícího vrtu do VDJ Kojčice.
   Dále se předpokládá prodloužení vodovodní sítě s možností zaokruhování vodovodní sítě v obci. V obci je nutno vzhledem ke snižující se vydatnosti stávajících zdrojů třeba vyhledat nové vodní zdroje. Dále je třeba zvýšit kapacitu VDJ na 200 m3.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kojčice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kojčice - - - - 250 300 320
   Obec Kojčice celkem - - - - 250 300 320
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 314 trvale bydlících obyvatel a 30 rekreantů, z nichž je na stávající kanalizační síť napojeno cca 260 obyvatel. Původní jednotná kanalizace byla budována v letech 1967 - 1970 z betonových trub DN 400 – 800 mm. Celková délka této kanalizace je cca 1934 m. V jižní části obce byla v souběhu s touto původní kanalizací (která v této části nyní slouží k odvedení dešťových vod) vybudována splašková kanalizace z PVC DN 300 mm. A v nově realizované zástavbě je kanalizace budována jako oddílná. Na kanalizaci je vybudována jedna odlehčovací komora. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací do 2 návesních rybníků (biologické čištění) a dále do místního vodního toku, na které je umístěna čistící nádrž (6000 m2).

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odkanalizování obce se předpokládá vybudováním splaškové kanalizace s využitím již vybudované stávající splaškové kanalizace. Odpadní vody budou svedeny na navrhovanou obecní ČOV.

    

   V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Kojčice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kojčice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kojčice 11 500,0 23 300,0 34 800,0
  Obec Kojčice celkem 11 500,0 23 300,0 34 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.