Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kamenice nad Lipou - CZ063.3304.6110.390 - stav 31. 10. 2017

 1. Obec

  Kamenice nad Lipou

  Číslo obce PRVKUK 390
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.390
  Kód obce 548111
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  787
  Kamenice nad Lipou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0390.01 Kamenice nad Lipou 40438 404381
  CZ063.3304.6110.0390.02 Antonka 06259 62596
  CZ063.3304.6110.0390.03 Březí 30139 301396
  CZ063.3304.6110.0390.04 Gabrielka 06260 62600
  CZ063.3304.6110.0390.05 Johanka 40437 404373
  CZ063.3304.6110.0390.06 Nová Ves 06262 62626
  CZ063.3304.6110.0390.07 Pravíkov 13300 133001
  CZ063.3304.6110.0390.08 Vodná 06263 62634
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Kamenice nad Lipou se nachází jihozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 19 km. Město se skládá z osmi místních částí Kamenice nad Lipou, Antonka (2 km severovýchodně od Kamenice), Březí (3 km jižně od Kamenice), Gabrielka (1 km jižně od Kamenice), Johanka (1 km severně od Kamenice), Nová Ves (2 km severozápadně od Kamenice), Pravíkov (4 km severovýchodně od Kamenice) a Vodná (2 km jižně od Kamenice). Obcí protékají  vodní toky Kamenice, Včelnička, Dráchovský potok, ve městě jsou také rybníky Zámecký, Písčitý, Vlčetický, Dvouhrázný, Nový Kalich a Klinot. Rozsah zástavby je v rozmezí 532,0 – 598,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Antonka trvale bydlící 66 66 66 62 59 56 53
   přechodně bydlící 48 48 48 50 50 50 50
   celkem 114 114 114 112 109 106 103
   Březí trvale bydlící 18 18 18 20 20 20 20
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 23 23 23 25 25 25 25
   Gabrielka trvale bydlící 92 92 92 83 80 77 73
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 112 112 112 103 100 97 93
   Johanka trvale bydlící 52 52 52 45 44 42 40
   přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
   celkem 52 52 52 50 49 47 45
   Kamenice nad Lipou trvale bydlící 3 735 3 728 3 726 3 488 3 409 3 328 3 237
   přechodně bydlící 20 20 20 50 50 50 50
   celkem 3 755 3 748 3 746 3 538 3 459 3 378 3 287
   Nová Ves trvale bydlící 27 27 27 15 15 15 15
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 57 57 57 45 45 45 45
   Pravíkov trvale bydlící 67 67 67 71 72 73 73
   přechodně bydlící 118 118 118 100 100 100 100
   celkem 185 185 185 171 172 173 173
   Vodná trvale bydlící 163 163 163 149 142 135 128
   přechodně bydlící 52 52 52 50 50 50 50
   celkem 215 215 215 199 192 185 178
   Obec Kamenice nad Lipou celkem trvale bydlící 4 220 4 213 4 211 3 933 3 841 3 746 3 639
   přechodně bydlící 293 293 293 310 310 310 310
   celkem 4 513 4 506 4 504 4 243 4 151 4 056 3 949
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kamenice nad Lipou 4039 3965 3920 3876 3847 3835 3798 3791 3789 3766 3760 3760 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Antonka 66 66 66 102 99 96 93
   Březí - - - - - - -
   Gabrielka 90 90 90 99 96 93 89
   Johanka 50 50 50 50 49 47 45
   Kamenice nad Lipou 3 752 3 748 3 746 3 538 3 459 3 378 3 287
   Nová Ves - - - - - - -
   Pravíkov - - - 141 142 143 143
   Vodná - - - 189 182 175 168
   Obec Kamenice nad Lipou celkem 3 958 3 954 3 952 4 119 4 027 3 932 3 825
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Antonka

   Městská část Antonka je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště, které je tvořeno jedinou kopanou studnou. Ve studni je osazeno čerpadlo a voda je výtlačným řadem dopravena do VDJ 50 m3. Z VDJ je pitná voda gravitačně přivedena k městské části, kde je dále rozvedena rozvodnými řady. Celková délka rozvodných řadů v městké části Antonka je cca 1190 m.

    

   Místní (městská) část Březí

   Městská část Březí nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Gabrielka

   Městská část Gabrielka je zásobována pitnou vodou z Kamenice nad Lipou. Celková délka rozvodných řadů v městské části Gabrielka je cca 1475 m.

    

   Místní (městská) část Johanka

   V městské části Johanka není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní(městská) část Kamenice nad Lipou

   Městská část Kamenice nad Lipou je zásobována pitnou vodou převážně z vlastních zdrojů. Prameniště v lokalitě „Pelec" je tvořeno osmi kopanými studněmi a čtyřmi jímacími zářezy. Prameniště v lokalitě „Vrty – Božejov“ je tvořeno čtyřmi vrtanými studněmi, z nichž jedna z nich se dnes nevyužívá. Dále je městská část Kamenice nad Lipou zásobována pitnou vodou z městské části Pravíkov a doplňkově je možné zásobování pitnou vodou z prameniště obce Božejov (dnes nevyužíváno). Pitná voda je následně dopravena do tří VDJ – V1 200 m3, V2 800 m3 a V3 1200 m3 a následně gravitačně rozvodnými řady rozvedena po městské části. Celková délka rozvodných vodovodních řadů je cca 18823 m.

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   V městské části Nová Ves není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Pravíkov

   Městská část Pravíkov je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště, které tvoří jedna kopaná studna a dvě studny vrtané. Voda z jímacích objektů je vedena výtlačným řadem do VDJ 40 m3 a odtud je pitná voda gravitačně vedena směrem k městské části, kde je rozvedena rozvodnými řady. Celková délka rozvodných řadů v městské části Pravíkov je cca 2401 m.

    

   V roce 2017 bylo realizováno posílení vodovodu - šest kopaných studní hlubokých 4 až 4,5 m. Z každé studny je veden svodný řad do nového VDJ 40 m3, celková délka svodných řadů je 892 m. Dále bylo realizováno napojení nového VDJ na stávajíví vodovod.

    

   Místní (městská) část Vodná

   Městská část Vodná je zásobována pitnou vodou napojením na rozvodnou síť městské části Gabrielka. Délka rozvodných řadů v městské části Vodná je cca 740 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Antonka

   Předpokládá se navýšení kapacity stávajícího VDJ a napojení na rozvodnou síť Kamenice nad Lipou. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Březí

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Gabrielka

   Předpokládá se vybudování vyrovnávacího VDJ a vodovodního potrubí spojujícího vyrovnávací VDJ s rozvodnou sítí v místní části Gabrielka. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Johanka

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Kamenice nad Lipou

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména ÚV a VDJ Antonka). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Pravíkov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vodná

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována (zejména dostavba rozvodných řadů v místní části Vodná, nové rozvodné řady budou zásobovat pitnou vodou lokality města Rachačky, Vodná, Vlčkov a Kutlov).

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje v městské části Pravíkov.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Kamenice nad Lipou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Antonka - - - - - - 93
   Březí - - - - - - -
   Gabrielka - - - 99 96 93 89
   Johanka - - - - - - 45
   Kamenice nad Lipou 3 220 3 219 3 560 3 538 3 459 3 378 3 287
   Nová Ves - - - - - - -
   Pravíkov - - - - - 143 143
   Vodná - - - - - - -
   Obec Kamenice nad Lipou celkem 3 220 3 219 3 560 3 637 3 555 3 614 3 657
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Antonka

   V městské části Antonka žije v současné době 65 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů. Městská část v současné době nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou vypouštěny přes biologické septiky přímo do místního vodního toku nebo jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Březí

   V městské části Březí žije v současné době 20 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek  nebo jsou vypouštěny přes domovní septiky přímo do místního vodního toku.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Gabrielka

   V městské části Gabrielka žije v současné době 84 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Městská část má vybudovanou převážně jednotnou a částečně splaškovou kanalizaci, kterou tvoří dvě páteřní stoky, které jsou napojeny na čerpací stanici odpadních vod Gabrielka, odkud jsou odpadní vody čerpány do stokové sítě města Kamenice nad Lipou a odvedeny na ČOV Kamenice nad Lipou. Na stokové síti v městské části Gabrielka jsou osazeny celkem tři odlehčovací komory. Celková délka jednotné a splaškové stokové sítě v městské části Gabrielka je cca 1619 m.

    

   Místní (městská) část Johanka

   V městské části Johanka žije v současné době 45 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou vypouštěny přes domovní septiky přímo do místního vodního toku.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Kamenice nad Lipou

   V městské části Kamenice nad Lipou žije v současné době 3492 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů. Městská část má vybudovanou veřejnou kanalizační síť, která je z větší části koncipována jako jednotná kanalizace. V novějších zástavbách a v jižní části obce (průmyslová zóna) je pak vybudována oddílná kanalizační síť. Odpadní vody jsou vedeny převážně gravitační kanalizační sítí na ČOV Kamenice nad Lipou, v jižní části městské části jsou odpadní vody čerpány do stávající jednotné kanalizační sítě. Na stokové síti v Kamenici nad Lipou jsou vybudovány celkem 3 odlehčovací komory. Celková délka jednotné a splaškové kanalizační sítě je cca 18870 m.

   V roce 2010 byla dokončena intenzifikace čistírny odpadních vod.

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Kamenice nad Lipou, Gabrielka

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   V městské části Nová Ves žije v současné době 15 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou vypouštěny přes domovní septiky přímo do místního vodního toku.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Pravíkov

   V městské části Pravíkov žije v současné době 70 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje  o 100 rekreantů. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou vypouštěny přes domovní septiky do místního vodního toku.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Vodná

   V městské části Vodná žije v současné době 155 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou vypouštěny přes domovní septiky do místního vodního toku.

   V městské části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Antonka

   Předpokládá se vybudování splaškového kanalizačního systému s napojením na stokovou síť Kamenice nad Lipou. Na kanalizačním přivaděči bude také třeba vybudovat čerpací stanici odpadních vod.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Březí

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Gabrielka

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Městská část je napojena na ČOV Kamenice nad Lipou.

    

   Místní (městská) část Johanka

   Předpokládá se vybudování splaškové kanalizační sítě a její napojení na stokovou síť Kamenice nad Lipou s odvedením odpadncíh vod na ČOV Kamenice nad Lipou. Na kanalizačním přivaděči bude třeba vybudovat čerpací stanici odpadních vod.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Kamenice nad Lipou

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V závislosti na aktuální legislativě bude též uvažováno s rekonstrukcí ČOV Kamenice nad Lipou.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Kamenice, Gabrielka

   Nově napojené obce (místní části): Antonka, Johanka, Vodná

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Nová Ves

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Pravíkov

   Předpokládá se vybudování splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

    

   V městské čáasti bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Pravíkov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vodná

   Předpokládá se vybudování splaškového kanalizačního systému s napojením na stokovou síť v místní části Gabrielka, odkud budou odpadní vody vedeny na ČOV Kamenice nad Lipou. Současně bude potřeba na nově vybudované kanalizaci vybudovat dvě čerpací stanice odpadních vod.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Kamenice nad Lipou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Antonka 2 750,0 11 000,0 13 750,0
  Březí - - -
  Gabrielka 2 000,0 1 250,0 3 250,0
  Johanka - 7 000,0 7 000,0
  Kamenice nad Lipou 7 500,0 25 000,0 32 500,0
  Nová Ves - - -
  Pravíkov 500,0 11 300,0 11 800,0
  Vodná 6 700,0 10 000,0 16 700,0
  Obec Kamenice nad Lipou celkem 19 450,0 65 550,0 85 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  31. 10. 2017 46/2017 administrativní opatření Pravíkov - posílení vodovodu Kamenice nad Lipou – Pravíkov a Vodná - šest kopaných studní hlubokých 4 až 4,5 m. Pět studní p. č. 208/1 a jednana p. č. pozemku 210/2 v k.ú. Pravíkov , z každé studny je samostatně veden svodný řad do nového VDJ 40 m3 celková délka je 892 m, napojení VDJ na stávající vodovod
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.