Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jankov - CZ063.3304.6110.389 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Jankov

  Číslo obce PRVKUK 389
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.389
  Kód obce 561461
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0389.01 Jankov 05679 56791
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jankov se nachází jižně od města Humpolec ve vzdálenosti cca 14 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 650,0 – 674,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jankov trvale bydlící 38 38 38 32 30 28 25
   přechodně bydlící 10 10 10 33 33 33 33
   celkem 48 48 48 65 63 61 58
   Obec Jankov celkem trvale bydlící 38 38 38 32 30 28 25
   přechodně bydlící 10 10 10 33 33 33 33
   celkem 48 48 48 65 63 61 58
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jankov 38 34 32 32 38 39 34 35 36 41 41 41 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jankov 45 45 45 55 53 41 38
   Obec Jankov celkem 45 45 45 55 53 41 38
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudován veřejný vodovod. V obci je původní vodovod pro potřeby zemědělského družstva. Tento vodovod je v soukromém vlastnictví a nebyl nikdy zkolaudován. Tento vodovod nesplňuje hygienické limity pro pitnou vodu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Plánuje se výstavba veřejného vodovodu. Zdrojem vody bude stávající vrtaná studna, která bude upravena pro odběr vody. Z vrtu bude vedeno nové výtlačné potrubí do VDJ v délce 1361 m. Bude rovněž postaven nový VDJ 20 m3. Dále bude proveden nový zásobní řad z VDJ do obce, který bude propojen s provedenými vodovodními řady.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje - nový vrt.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jankov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jankov - - - - - 41 38
   Obec Jankov celkem - - - - - 41 38
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 33 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 33 rekreantů. Všichni obyvatelé jsou připojeni na jednotnou kanalizaci. V obci je vybudována jednotná kanalizační síť z betonových trub DN 300 - 500 mm o délce cca 1210 m. Kanalizace je zaústěna do dvou dočišťovacích nádrží, před první z nich je umístěna odlehčovací komora.

   V obci je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Jankov

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů (biologických rybníků). Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Jankov
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jankov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jankov 2 596,0 2 000,0 4 596,0
  Obec Jankov celkem 2 596,0 2 000,0 4 596,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.