Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Chyšná - CZ063.3304.6110.388 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Chyšná

  Číslo obce PRVKUK 388
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.388
  Kód obce 561321
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0388.01 Chyšná 09213 92134
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chyšná se nachází severovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 14 km. V obci je Návesní rybník a místní bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 488,0 – 512,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chyšná trvale bydlící 102 102 102 115 115 115 115
   přechodně bydlící 50 50 50 35 35 35 35
   celkem 152 152 152 150 150 150 150
   Obec Chyšná celkem trvale bydlící 102 102 102 115 115 115 115
   přechodně bydlící 50 50 50 35 35 35 35
   celkem 152 152 152 150 150 150 150
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Chyšná 97 103 100 108 113 110 112 107 107 101 97 97 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chyšná - - - 150 150 150 150
   Obec Chyšná celkem - - - 150 150 150 150
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci byla výstavba vodovodu započata ve 40. letech minulého století. Bylo vybudováno jímání vody a dále se nepokračovalo. Z jímání se napojilo několik objektů vlastními přípojkami. V roce 2005 byla realizována akumulační nádrž 2 x 50 m3, odkyselovací stanice, zásobní vodovodní řad do obce PVC DN 110 mm v délce 550 m a rozvodné řady po obci PVC DN 90 mm v celkové délce 1162 m, včetně domovních přípojek.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s vyhledáním a výstavbou nového vodního zdroje, případně úpravny vody a přívodního řadu do VDJ.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Chyšná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chyšná - - - - 150 150 150
   Obec Chyšná celkem - - - - 150 150 150
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 115 trvale bydlících obyvatel a 35 rekreantů. V obci je vybudována kanalizace, do které jsou přes domovní septiky vypouštěny odpadní vody od cca poloviny počtu nemovitostí. Ostatní objekty jsou vybaveny bezodtokými jímkami.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod o kapacitě cca 200 EO.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Chyšná
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Chyšná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chyšná 900,0 6 500,0 7 400,0
  Obec Chyšná celkem 900,0 6 500,0 7 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.