Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zvole - CZ063.3714.6101.045 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Zvole

  Číslo obce PRVKUK 45
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.045
  Kód obce 597155
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0045.01 Zvole 19408 194085
  CZ063.3714.6101.0045.02 Branišov 19406 194069
  CZ063.3714.6101.0045.03 Olešínky 19407 194077
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zvole se nachází jihozápadně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 8 km. Obec se skládá ze tří místních částí - Branišov, Olešínky a Zvole. Rozsah zástavby je v rozmezí 500 - 540 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Branišov trvale bydlící 202 202 202 223 223 223 224
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 212 212 212 233 233 233 234
   Olešínky trvale bydlící 108 108 108 100 98 97 96
   přechodně bydlící 10 10 10 11 11 11 11
   celkem 118 118 118 111 109 108 107
   Zvole trvale bydlící 321 320 320 330 334 333 332
   přechodně bydlící 20 20 20 27 27 27 28
   celkem 341 340 340 357 361 360 360
   Obec Zvole celkem trvale bydlící 631 630 630 653 655 653 652
   přechodně bydlící 40 40 40 48 48 48 49
   celkem 671 670 670 701 703 701 701
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zvole 629 637 635 642 643 652 658 664 651 661 663 663 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Branišov 136 148 168 176 176 176 173
   Olešínky 104 104 104 101 100 100 100
   Zvole 321 320 320 320 320 320 320
   Obec Zvole celkem 561 572 592 597 596 596 593
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Branišov

   Místní část Branišov (530 - 553 m n.m.) má veřejný vodovod. Původní studna se zářezem dl. 25 m je z r. 1950 a byla uvedena mimo provoz. Mimo provoz je rovněž i odkyselovací stanice u VDJ Branišov 25 m3 (cca 550/548 m n.m.), ve kterém je umístěna. K posílení zdroje byly vybudovány další 3 studny.

   Od roku 2004 je novým zdrojem vody pro místní část ÚV Vír. Voda je přiváděna z přivaděče ÚV Vír – Žďár nad Sázavou, přes VDJ Nová Ves a VDJ Křídla. Bylo realizováno propojení vodovodu Branišov na vodovod Křídla včetně redukční a vodoměrné šachty v celkové délce 2187 m. Dále byla realizována rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 357 m. VDJ Branišov je provozován jako koncový. ZD má vlastní zdroj o vydatnosti 0,05 l/s s AT stanicí.

    

   Místní (městská) část Olešínky

   Místní část Olešínky (475 - 495 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Mítní část je napojena na odbočku z přivaděče ÚV Vír - Bystřice nad Pernštejnem – Olší za obcí Zvole.

    

   Místní (městská) část Zvole

   Místní část Zvole (500 - 540 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je zásobena přívodním řadem z Horní Rožínky, která je napojena na skupinový vodovod ÚV Vír - Bystřice na Pernštejnem - Olší. Horní Rožínka a Zvole jsou napojeny na VDJ Bystřice 4 300 m3 (595,1/590,4 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní(městská) část Branišov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní(městská) část Olešínky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní(městská) část Zvole

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zvole realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Branišov - - - - - - 220
   Olešínky - - - 75 73 97 96
   Zvole - - - 327 330 330 332
   Obec Zvole celkem - - - 402 403 427 648
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Branišov

   V místní části je vybudován kanalizační systém jednotné kanalizace. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající jednotnou kanalizací do rybníka, odtud místním vodním tokem do vodního toku Olešná, nebo jsou zachycovány do bezotokových jímek. V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Olešínky

   V místní části Olešínky byla v roce 2013 ukončena výstavba nové splaškové kanalizace, na kterou je napojeno přibližně 65 obyvatel + 6 rekreačních objektů (11 obyvatel). Celková délka kanalizace činí cca 803 m, byly použity profily PP DN 250 mm. Celá kanalizační splašková síť je zaústěna do ČOV v Olešínkách.

   Stávající staré stoky v místní části Olešínky plní funkci dešťové kanalizace.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Olešínky, Zvole

    

   Místní (městská) část Zvole

   V místní části Zvole byla v roce 2013 ukončena výstavba nové splaškové kanalizace, na kterou je napojeno přibližně 300 obyvatel + 13 rekreačních objektů (cca 27 obyvatel) a další vybavenost v obci. Celková délka kanalizace činí cca 4810 m, profil PP DN 200 - 250 mm. Celá kanalizační splašková síť je zaústěna do ČOV Olešínky.

   Stávající staré stoky ve Zvoli plní funkci dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Branišov

   V obci navrhujeme výstavbu kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Branišov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Olešínky

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V mísztní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Olešínky, Zvole

   Nově napojené obce (místní části): Horní Rožínka

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Zvole

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Zvole realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Branišov 1 210,0 15 000,0 16 210,0
  Olešínky 3 370,0 1 500,0 4 870,0
  Zvole - - -
  Obec Zvole celkem 4 580,0 16 500,0 21 080,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.