Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Chýstovice - CZ063.3304.6110.387 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Chýstovice

  Číslo obce PRVKUK 387
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.387
  Kód obce 561339
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0387.01 Chýstovice 05549 55492
  CZ063.3304.6110.0387.02 Jedlina 05550 55506
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chýstovice se nachází severovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 13 km. Obec je tvořena 2 místními částmi Chýstovice a Jedlina (1 km jihozápadně od Chýstovic). Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok a v obci se nachází návesní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 492,0 – 508,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chýstovice trvale bydlící 47 47 47 25 25 25 25
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 62 62 62 40 40 40 40
   Jedlina trvale bydlící 6 6 6 2 2 2 2
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 11 11 11 7 7 7 7
   Obec Chýstovice celkem trvale bydlící 53 53 53 27 27 27 27
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 73 73 73 47 47 47 47
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Chýstovice 28 25 25 28 30 29 32 32 32 35 33 33 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chýstovice 47 47 47 30 30 30 30
   Jedlina - - - - - - -
   Obec Chýstovice celkem 47 47 47 30 30 30 30
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chýstovice

   Místní část Chýstovice má veřejný vodovod s vlatním zdrojem. Prameniště se nachází severozápadně od obce a je tvořeno 4 kopanými studnami. Jímaná voda je gravitačně svedena potrubím PE DN 50 mm délky 292 do VDJ 40 m3. Z VDJ je voda gravitačně svedena potrubím z azbestocementu DN 80 mm do místní části. Celková délka vodovodního řadu je cca 1372 m.

    

   Místní (městská) část Jedlina

   Místní část Jedlina nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chýstovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (zejména potrubí z azbestocementu) včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Jedlina

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Chýstovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chýstovice - - - - - - 30
   Jedlina - - - - - - -
   Obec Chýstovice celkem - - - - - - 30
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chýstovice

   V místní části Chýstovice žije v současnosti 25 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. V obci je vybudována kanalizace, která byla vybudována v letech 1971 - 72. Celková délka je cca 1000 m. Do této kanalizace je přes domovní septiky zaústěno cca 50 % domácností. Hlavní stoka je zaústěna do místního bezejmenného vodního toku. Ostatní objekty jsou vybaveny bezodtokými jímkami.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Jedlina

   V místní části Jedlina žijí v současnosti 2 trvale bydlící obyvatelé. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chýstovice

   Předpokládá se dobudování a rekonstrukce kanalizačního systému a výstavba čistírny odpadních vod.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Chýstovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Jedlina

   Vzhledem k velikosti místní části a počtu trvale bydlících obyvatel se předpokládá likvidace odpadních vod svozem na ČOV Košetice (variantně Chýstovice) případně výstavbou domovních čistíren odpadních vod.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Chýstovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chýstovice 2 000,0 1 500,0 3 500,0
  Jedlina - - -
  Obec Chýstovice celkem 2 000,0 1 500,0 3 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.