Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hořepník - CZ063.3304.6110.386 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hořepník

  Číslo obce PRVKUK 386
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.386
  Kód obce 547948
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0386.01 Hořepník 04507 45071
  CZ063.3304.6110.0386.02 Březina 04506 45063
  CZ063.3304.6110.0386.03 Mašovice 17556 175561
  CZ063.3304.6110.0386.04 Vítovice 04509 45098
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hořepník se nachází severozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 11 km. Obec se skládá ze 4 místních částí - Hořepník, Březina (2 km jihozápadně od Hořepníka), Mašovice (2 km jihovýchodně od Hořepníka) a Vítovice (jižní část Hořepníka). Obcí protéká vodní tok Trnava, dalšími vodními toky jsou Bořetický potok, Zadožlabský a Předožlabský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 446,0 – 498,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březina trvale bydlící 30 30 30 26 26 26 26
   přechodně bydlící 55 55 55 25 25 25 25
   celkem 85 85 85 51 51 51 51
   Hořepník trvale bydlící 573 572 572 569 571 572 571
   přechodně bydlící 120 120 120 120 120 120 120
   celkem 693 692 692 689 691 692 691
   Mašovice trvale bydlící 2 2 2 - - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 32 32 32 30 30 30 30
   Vítovice trvale bydlící 26 26 26 36 36 37 38
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 26 26 26 36 36 37 38
   Obec Hořepník celkem trvale bydlící 631 630 630 631 633 635 635
   přechodně bydlící 205 205 205 175 175 175 175
   celkem 836 835 835 806 808 810 810
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hořepník 621 621 614 625 623 636 635 627 625 626 635 635 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březina 30 30 30 50 50 50 50
   Hořepník 540 546 558 580 580 580 580
   Mašovice - - - - - - -
   Vítovice 26 26 26 36 36 37 38
   Obec Hořepník celkem 596 602 614 666 666 667 668
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Březina

   Místní část Březina má veřejný vodovod zásobený ze skupinového vodovodu HU-PE-PA přes vodovodní síť obce Hořepník. Gravitační rozvodné řady jsou délky cca 2150 m.

    

   Místní (městská) část Hořepník

   Místní část Hořepník má veřejný vodovod zásobený ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Gravitační zásobení probíhá ze zemního, železobetonového VDJ Hořepník 150 m3, který se nachází severně od místní části. Rozvodné gravitační řady po místní částii jsou délky cca 5000 m.

    

   Místní (městská) část Mašovice

   Místní část Mašovice nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Vítovice

   Místní část Vítovice má veřejný vodovod zásobený pitnou vodou přes vodovodní síť místní části Hořepník. Rozvodné řady jsou délky cca 1200 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Březina

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Hořepník

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Mašovice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vítovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hořepník realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Březina - - - - - - -
   Hořepník 630 630 630 580 580 580 580
   Mašovice - - - - - - -
   Vítovice - - - - - - -
   Obec Hořepník celkem 630 630 630 580 580 580 580
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Březina

   V místní části Březina žije v současnosti 26 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 25 rekreantů. Stávající jednotná kanalizace je provedena z betonových trub DN 300 – 500 mm celkové délky cca 440 m a je zaústěna do vodního toku Trnávka. Kanalizační stoky tvoří jedno povodí, do kterého jsou zaústěny objekty přes domovní septiky.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Hořepník

   V místní části žije v současnosti 555 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 120 rekreantů. Výstavba této kanalizace proběhla nejvíce v rozmezí let 1993 -94. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 5000 m, byly použity kameninové trouby profilů DN 200 - 700 mm. Na kanalizačním systému jsou 2 odlehčovací komory.

   Kanalizační stoky jsou vyústěny do mechanicko-biologické ČOV. Po vyčištění odtékají do vodního toku Trnava.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Hořepník, Vítovice

    

   Místní (městská) část Mašovice

   V místní části Mašovice žijí v současnosti 0 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do místního bezejmenného vodního toku.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Vítovice

   V místní části Vítovice žije v současnosti 37 trvale bydlící obyvatel, z nichž je na jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace byly použity kameninové trouby DN 300 – 500 mm celkové délky cca 1512 m. Kanalizační síť tvoří jedno povodí, na jehož konci je umístěna čerpací stanice, která odvádí odpadní vody výtlakem z PVC DN 100 mm délky 155 m do hlavní stoky kanalizace místní části Hořepník a odpadní vody odvedeny na ČOV Hořepník. Na kanalizačním systému je jedna odlehčovací komora.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Březina

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Hořepník

   Předpokládá se intezifikace stávající ČOV Hořepník. Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Hořepník, Vítovice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Březina, Mašovice

    

   Místní (městská) část Mašovice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vítovice

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hořepník realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Březina - - -
  Hořepník - 4 000,0 4 000,0
  Mašovice - - -
  Vítovice - - -
  Obec Hořepník celkem - 4 000,0 4 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.