Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Horní Ves - CZ063.3304.6110.385 - stav 8. 9. 2020

 1. Obec

  Horní Ves

  Číslo obce PRVKUK 385
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.385
  Kód obce 547930
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0385.01 Horní Ves 04455 44555
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Ves se nachází jihovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 14 km. Obcí protéká řeka Jihlava, v obci se nacház Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 600,0 – 628,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Ves trvale bydlící 359 358 358 273 247 221 194
   přechodně bydlící 55 55 55 50 50 50 50
   celkem 414 413 413 323 297 271 244
   Obec Horní Ves celkem trvale bydlící 359 358 358 273 247 221 194
   přechodně bydlící 55 55 55 50 50 50 50
   celkem 414 413 413 323 297 271 244
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Horní Ves 310 282 295 295 291 300 295 292 300 305 307 307 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Ves 353 353 353 300 290 270 240
   Obec Horní Ves celkem 353 353 353 300 290 270 240
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Horní Ves je vybudován veřejný vodovod s vlastním prameništěm, odkyselovací stanicí, VDJ, přívodním a rozvodnými řady. Vodovodní potrubí v obci je již z větší části vyměněno za plastové. Přívodní řad do stávajícího VDJ je z litiny a potrubí z VDJ do obce je skleněné.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Uvažuje se s intenzifikací stávajícího VDJ – navýšení kapacity na 100 m3, nová armaturní komora s ovládacími prvky a úpravna vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Horní Ves realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Ves 0 0 0 0 0 270 240
   Obec Horní Ves celkem 0 0 0 0 0 270 240
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 285 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let 1965 - 78. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2500 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do řeky Jihlava. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek.

   V roce 2010 bylo provedeno prodloužení jednotné kanalizace v délce 171 m.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vybudování splaškového kanalizačního systému a výstavba čistírny odpadních vod. Stávající stoky budou sloužit pro odvedení dešťových vod. V obci bude vybudována ČOV. V současnosti napojené obce (místní části): nejsou Nově napojené obce (místní části): Horní Ves Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Horní Ves realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Horní Ves 4 300,0 15 000,0 19 300,0
  Obec Horní Ves celkem 4 300,0 15 000,0 19 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 9. 2020 0465/05/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.