Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Horní Cerekev - CZ063.3304.6110.384 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Horní Cerekev

  Číslo obce PRVKUK 384
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.384
  Kód obce 547913
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0384.01 Horní Cerekev 04268 42684
  CZ063.3304.6110.0384.02 Hříběcí 04898 48984
  CZ063.3304.6110.0384.03 Chrástov 05394 53945
  CZ063.3304.6110.0384.04 Těšenov 16668 166685
  CZ063.3304.6110.0384.05 Turovka 17174 171743
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Horní Cerekev se nachází jihovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 12 km. Město se skládá z pěti místních částí Horní Cerekev, Hříběcí (1 km východně od Horní Cerekve), Chrástov (4 km severně od Horní Cerekve), Těšenov (4 km severovýchodně od Horní Cerekve) a Turovka (3 km jihozápadně od Horní Cerekve). Městem protéká Cerekvický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 574,0 – 606,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Cerekev trvale bydlící 1 410 1 407 1 407 1 439 1 433 1 426 1 414
   přechodně bydlící 15 15 15 100 100 100 100
   celkem 1 425 1 422 1 422 1 539 1 533 1 526 1 514
   Hříběcí trvale bydlící 237 237 236 232 227 222 216
   přechodně bydlící 145 145 145 50 50 50 50
   celkem 382 382 381 282 277 272 266
   Chrástov trvale bydlící 51 51 51 48 43 39 34
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 61 61 61 58 53 49 44
   Těšenov trvale bydlící 114 114 114 94 90 86 81
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 129 129 129 109 105 101 96
   Turovka trvale bydlící 33 33 33 22 19 15 12
   přechodně bydlící 10 10 10 20 20 20 20
   celkem 43 43 43 42 39 35 32
   Obec Horní Cerekev celkem trvale bydlící 1 845 1 842 1 841 1 835 1 812 1 788 1 757
   přechodně bydlící 195 195 195 195 195 195 195
   celkem 2 040 2 037 2 036 2 030 2 007 1 983 1 952
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Horní Cerekev 1946 1861 1865 1847 1829 1811 1827 1840 1841 1822 1837 1837 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Cerekev 1 416 1 416 1 419 1 539 1 533 1 526 1 514
   Hříběcí 236 236 236 282 277 272 266
   Chrástov 45 45 45 58 53 49 44
   Těšenov 84 87 91 109 105 101 96
   Turovka 32 32 32 42 39 35 32
   Obec Horní Cerekev celkem 1 813 1 816 1 823 2 030 2 007 1 983 1 952
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Horní Cerekev

   V městské části je vybudovaný vodovod. Prameniště vodovodu tvoří tři kopané studny a šest jímacích zářezů. Dalším zdrojem pitné vody je vrtaná studna lokalizovaná jižně od Horní Cerekve. Posilujícím zdrojem pitné vody je napojení z prameniště obce Nová Buková. Voda ze studní, zářezů a z praměniště obce Nové Bukové je svedena do VDJ V1 a V2, odkud je gravitačně rozvedena po městské části. Pitná voda z vrtané studny je napojena přímo na rozvodnou síť. Celková délka rozvodné sítě městské části Horní Cerekev je cca 10850 m.

    

   Místní (městská) část Hříběcí

   V městské části je vybudovaný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází severně od městské části a je tvořeno jednou kopanou studnou, která zároveň slouží jako akumulace o objemu 25 m3. Ze studny je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodnými řady z oceli DN 50 a 100 mm a z litiny DN 80 mm. Celková délka rozvodných řadů je 2875 m. Vydatnost prameniště je 2,4 l/s.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 616,0 – 632,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Chrástov

   V městské části je vybudovaný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází západně od městské části  a je tvořeno jednou kopanou studní a jímacím zářezem. Ze studny je voda gravitačně svedena do akumulační jímky a odtud do zemního železobetonového VDJ 40 m3. Délka přívodního řadu je 120 m. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou jednak ze skla a jednak z litiny. Celková délka rozvodných řadů je 1240 m. Vydatnost prameniště je 0,7 l/s.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 646,0 – 670,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Těšenov

   V městské části je vybudovaný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází severně od městské části a je tvořeno 1 kopanou studnou, ze které je voda gravitačně svedena do zemního železobetonového VDJ 35 m3. Přívodní řad je z azbestocementu DN 80 mm délky 360 m. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodnými řady z azbestocementu DN 80 mm délky 390 m a z PVC DN 100 mm délky 360 m a z PE DN 50 mm délky 90 m. Vydatnost prameniště je 1,4 l/s.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 600,0 – 624,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Turovka

   Městská část Turovka je zásobena z prameniště, které se nachází jižně od městské části. Tvoří ho dvě kopané studny, jedna vrtaná studna a jeden posilovací zářez. Ze studní je voda gravitačně svedena do VDJ a poté rozvodnými řady rozvedena po městské části.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Horní Cerekev

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. V návaznosti na novou výstavbu bude třeba vybudovat automatickou tlakovou stanici u nových rozvodných řadů.

    

   Místní (městská) část Hříběcí

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Chrástov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Těšenov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Turovka

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Horní Cerekev realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Cerekev 1 416 1 415 1 415 1 539 1 533 1 526 1 514
   Hříběcí - - - - - 272 266
   Chrástov - - - - - 49 44
   Těšenov - - - - - 101 96
   Turovka - - - - - 35 32
   Obec Horní Cerekev celkem 1 416 1 415 1 415 1 539 1 533 1 983 1 952
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Horní Cerekev

   V městské části Horní Cerekev žije v současnosti 1 446 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 100 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která odvádí odpadní vody na ČOV Horní Cerekev. Celková délka jednotné stokové sítě je 10509 m. Na stokové síti je osazeno celkem 13 odlehčovacích komor.

    

   V městské části je vybudována ČOV pro 1939 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Horní Cerekev

    

   ČOV se skládá z následujících objektů:

   Mechanická část: ruční a strojně stírané česle, vertikální lapák písku (těžení písku mamutkou)

   Biologická část: oxidační příkop s povrchovou aerací, 2x dosazovací nádrž

   Kalové hospodářství: 2x čtvercová uskladňovací nádrž, kalová pole

   Ostatní objekty: provozní budova, kompresorová stanice, měrný objekt

   Vyčištěné odpadní vody jsou ČOV vypouštěny do vodního toku Jihlava.

    

   Místní (městská) část Hříběcí

   V městské části Hříběcí žije v současnosti celkem 237 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů. Městská část má vybudovanou veřejnou kanalizační síť, kterou tvoří několik úseků kanalizace zaústěných do Horního Martínkova rybníka. Celková délka jednotné stokové sítě je 1400 m. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Horní Cerekev nebo jsou zaústěny do místní kanalizační sítě.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Chrástov

   V městské části Chrástov žije v současné době 55 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Městská má vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na ČOV Horní Cerekev. Kanalizaci tvoří několik samostatných větví, které jsou zaústěny do vodních nádrží. Celková délka jednotné kanalizační sítě je 1347 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Těšenov

   V městské části Těšenov žije v současnosti 92 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. Městská část má vybudovanou veřejnou kanalizační síť, kterou tvoří dvě samostatné větve zaústěné do vodního toku. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na ČOV Horní Cerekev. Celková délka jednotné kanalizační sítě je 977 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Turovka

   V městské části Turovka žije v současnosti 22 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Městská část má vybudovanou veřejnou kanalizační síť, kterou tvoří samostatné větve zaústěné do vodního toku. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a poté vyváženy na ČOV Horní Cerekev. Celková délka jednotné kanalizační sítě je 600 m.

   V městské části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Horní Cerekev

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Výhledově je uvažováno s intenzifikací ČOV.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Horní Cerekev

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Turovka

    

   Místní (městská) část Hříběcí

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Uvažuje se s výstavbou ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Hříběcí

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Chrástov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Těšenov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Turovka

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Horní Cerekev a Hříběcí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Horní Cerekev 22 700,0 53 200,0 75 900,0
  Hříběcí 4 600,0 9 000,0 13 600,0
  Chrástov 2 500,0 3 000,0 5 500,0
  Těšenov 2 500,0 7 300,0 9 800,0
  Turovka 1 800,0 1 800,0 3 600,0
  Obec Horní Cerekev celkem 34 100,0 74 300,0 108 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.