Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hojovice - CZ063.3304.6110.383 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Hojovice

  Číslo obce PRVKUK 383
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.383
  Kód obce 561096
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  787
  Kamenice nad Lipou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0383.01 Hojovice 04071 40711
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hojovice se nachází jihozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 23 km. V obci je Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 546,0 – 562,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hojovice trvale bydlící 87 87 87 71 66 61 57
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 137 137 137 121 116 111 107
   Obec Hojovice celkem trvale bydlící 87 87 87 71 66 61 57
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 137 137 137 121 116 111 107
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hojovice 65 73 78 77 76 76 73 74 81 75 74 74 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hojovice 35 43 57 120 110 110 100
   Obec Hojovice celkem 35 43 57 120 110 110 100
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hojovice má veřejný vodovod. Prameniště je tvořeno jednou kopanou studní (hloubka 3 m, betonová 3 x 3,5 m), která se nachází na severním okraji obce. Ze studny je pitná voda čerpána ocelovým výtlačným potrubím DN 50 mm délky 390 m do VDJ. Vzhledem ke špatné kvalitě vody z této studny bylo nutno v roce 2006 realizovat novou studnu hloubky 7 m a přívodní vodovodní řad délky 1046 m od studny do stávajícího zemního, železobetonového, dvoukomorového VDJ 120 m3. V armaturní komoře VDJ jsou umístěny odkyselovací filtry. Rozvodné gravitační řady z VDJ jsou délky cca 2690 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hojovice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hojovice - - - - - - 100
   Obec Hojovice celkem - - - - - - 100
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Hojovice žije v současnosti 71 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Hojovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hojovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hojovice - 7 000,0 7 000,0
  Obec Hojovice celkem - 7 000,0 7 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.