Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dubovice - CZ063.3304.6110.382 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dubovice

  Číslo obce PRVKUK 382
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.382
  Kód obce 551546
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0382.01 Dubovice 03369 33693
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dubovice se nachází západně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 3 km. V obci je Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 550,0 – 584,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dubovice trvale bydlící 63 63 63 76 79 82 84
   přechodně bydlící 10 10 10 12 12 12 12
   celkem 73 73 73 88 91 94 96
   Obec Dubovice celkem trvale bydlící 63 63 63 76 79 82 84
   přechodně bydlící 10 10 10 12 12 12 12
   celkem 73 73 73 88 91 94 96
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dubovice 71 74 74 75 74 75 73 74 74 75 78 78 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dubovice 73 73 73 76 79 82 84
   Obec Dubovice celkem 73 73 73 76 79 82 84
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dubovice má veřejný vodovod. Zdrojem je prameniště se studnami. Ze studní je voda gravitačně svedena do spotřebiště. Vzhledem k tomu, že stávající prameniště nebylo dostatečně kapacitní, v roce 2006 byly realizovány dvě vrtané studny, výtlačný vodovodní řad v délce 175 m od studní k nově vybudovanému VDJ 50 m3, zásobní řad z VDJ do obce  a rozvodné řady po obci v celkové délce cca 1000 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dubovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dubovice - - - - - - 84
   Obec Dubovice celkem - - - - - - 84
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Dubovice žije v současné době 75 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 12 rekreantů. V obci je vybudována jednotná kanalizace z betonových trub DN 300 - 500 mm celkové délky cca 400 m, do které je přes domovní septiky napojena většina obyvatel. Část obyvatelstva je vybavena jímkami na vyvážení.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Dubovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dubovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dubovice 1 000,0 5 000,0 6 000,0
  Obec Dubovice celkem 1 000,0 5 000,0 6 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.