Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dobrá Voda - CZ063.3304.6110.381 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dobrá Voda

  Číslo obce PRVKUK 381
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.381
  Kód obce 561932
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0381.01 Dobrá Voda 02699 26999
  CZ063.3304.6110.0381.02 Letny 02700 27006
  CZ063.3304.6110.0381.03 Rohovka 02701 27014
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dobrá Voda se nachází jihovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 10 km. Obec je tvořena třemi místními částmi Dobrá Voda, Letny (1 km severovýchodně od Dobré Vody) a Rohovka (2 km jižně od Dobré Vody). Obcí protéká vodní tok  Podlesník. Rozsah zástavby je v rozmezí 630,0 – 648,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobrá Voda trvale bydlící 149 149 149 115 100 86 71
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 159 159 159 125 110 96 81
   Letny trvale bydlící 28 28 28 22 20 19 18
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 32 32 32 26 24 23 22
   Rohovka trvale bydlící 37 37 37 32 30 27 24
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 41 41 41 36 34 31 28
   Obec Dobrá Voda celkem trvale bydlící 214 214 214 169 150 132 113
   přechodně bydlící 18 18 18 18 18 18 18
   celkem 232 232 232 187 168 150 131
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dobrá Voda 188 181 186 189 195 202 197 194 199 205 205 205 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobrá Voda 144 144 144 125 110 96 81
   Letny 18 19 21 26 24 23 22
   Rohovka 37 37 37 36 34 31 28
   Obec Dobrá Voda celkem 199 200 202 187 168 150 131
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dobrá Voda

   Místní část Dobrá Voda má veřejný vodovod napojený na VDJ Rohovka. Původní prameniště není v současné době využíváno z důvodu špatné kvality vody. Původní prameniště se nachází severně od obce Nová Buková ve vzdálenosti cca 1 km v lokalitě Pod vrchy. Zdrojem jsou 3 kopané studny. Studny S1, S2 o průměru 1000 mm a S3 o průměru 2000 mm hloubky 3,5 m. Voda ze studní je akumulována v podzemním VDJ 100 m3. Celková délka vodovodních řadů je cca 5400 m.

    

   Místní (městská) část Letny

   Místní část Letny má veřejný vodovod, který je napojený na vovodní síť místní části Dobrá Voda.

    

   Místní (městská) část Rohovka

   Místní část Rohovka má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu Rohovka se nachází jihovýchodně od místní části a je tvořeno 4 studnami. Z nich je voda gravitačně svedena do čerpací a odkyselovací stanice, ze které je voda přečerpávána výtlačným potrubím z PVC DN 80 mm do jednokomorového VDJ 100 m3. Z VDJ je voda gravitačně svedena do místní části potrubím z PVC DN 100 mm. Dále jsou zásobovány vodou i místní části Dobrá Voda a Letny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dobrá Voda

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Letny

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Rohovka

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dobrá Voda realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dobrá Voda - - - - - - 81
   Letny - - - - - - -
   Rohovka - - - - - - 28
   Obec Dobrá Voda celkem - - - - - - 109
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dobrá Voda

   V místní části Dobrá Voda žije v současnosti 129 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala postupně (poslední dvě větve hlavního sběrače 1988 - 1990) a jejíž celková délka činí cca 1527 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 400 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí a je zaústěna do vodního toku Podlesník. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací přímo do vodního toku.

   V obci není vybudována ĆOV.

    

   Místní (městská) část Letny

   V místní části Letny žije v současnosti 20 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 8 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 4 rekreanty. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 303 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 mm. Stáří kanalizace je cca 35 let. Celá kanalizační síť je rozdělena do 1 povodí, jejichž stoka je zaústěna na pozemek nad přítokem Nemojovského potoka, kde dochází k vsakování. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací.

   V obci není vybudována ĆOV.

    

   Místní (městská) část Rohovka

   V místní části Rohovka žije v současnosti 35 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 20 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 4 rekreanty. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 290 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 1000 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jejichž stoky jsou zaústěny jednak do místního vodního toku jihozápadně pod místní částí, a jednak do druhého místního vodního toku východně od místní části. Oba vodní toky se stékají u městské části Ostrovec města Pelhřimov a tvoří pravostranný přítok vodního toku Bělá. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku.

   V obci není vybudována ĆOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dobrá Voda

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

    

   Místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Dobrá Voda

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Letny

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Rohovka

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

    

   Místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Rohovka

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dobrá Voda realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dobrá Voda - 3 500,0 3 500,0
  Letny - - -
  Rohovka - 1 500,0 1 500,0
  Obec Dobrá Voda celkem - 5 000,0 5 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.