Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dehtáře - CZ063.3304.6110.380 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dehtáře

  Číslo obce PRVKUK 380
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.380
  Kód obce 561924
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0380.01 Dehtáře 02537 25372
  CZ063.3304.6110.0380.02 Milotice 02538 25381
  CZ063.3304.6110.0380.03 Onšovice 02539 25399
  CZ063.3304.6110.0380.04 Vadčice 02540 25402
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dehtáře se nachází severovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 5 km. Obec je tvořena čtyřmi místními částmi Dehtáře, Milotice (2 km severně od místní části Dehtáře), Onšovice (1 km východně od místní části Dehtáře) a Vadčice (1 km severozápadně od místní části Dehtáře). Obcí protéká Hejnický potok a Onšovický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 510,0 – 532,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dehtáře trvale bydlící 35 35 35 39 40 40 40
   přechodně bydlící 10 10 10 18 18 18 18
   celkem 45 45 45 57 58 58 58
   Milotice trvale bydlící 3 3 3 9 10 12 13
   přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
   celkem 3 3 3 59 60 62 63
   Onšovice trvale bydlící 45 45 45 49 49 49 49
   přechodně bydlící 60 60 60 18 18 18 18
   celkem 105 105 105 67 67 67 67
   Vadčice trvale bydlící 18 18 18 18 16 14 12
   přechodně bydlící 22 22 22 30 30 30 30
   celkem 40 40 40 48 46 44 42
   Obec Dehtáře celkem trvale bydlící 101 101 101 115 115 115 114
   přechodně bydlící 92 92 92 116 116 116 116
   celkem 193 193 193 231 231 231 230
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dehtáře 113 122 123 125 121 115 117 115 117 119 116 116 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dehtáře 35 35 35 57 58 58 58
   Milotice - - - - - - -
   Onšovice 45 45 45 67 67 67 67
   Vadčice 18 18 18 48 46 44 42
   Obec Dehtáře celkem 98 98 98 172 171 169 167
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dehtáře

   Místní část Dehtáře je zásobena pitnou vodou z vodovodu Dehtáře – Vadčice. Prameniště vodovodu se nachází jihovýchodně od místní části Dehtáře na lesních pozemcích a je tvořeno 3 kopanými studnami z betonových skruží (DN 1000 a 1500 mm, hloubka 2-2,5 m). Voda z těchto studní je svedena potrubím z PE DN 50 a 40 mm délky 44 a 115 m do akumulační studny z betonu o objemu 20 m3. Z akumulační studny je voda svedena do místní části Dehtáře potrubím délky cca 1296 m. Rozvodné řady po místní části jsou z PE DN 50 mm délky 1135 m. Pro případ nedostatku vody byl vybudován propoj na vodovod Onšovice z PE DN 32 a 40 mm.

    

   Místní (městská) část Milotice

   Místní část Milotice je zásobena pitnou vodou z domovních studní.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 482,0 – 504,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Onšovice

   Prameniště vodovodu Onšovice je tvořeno jednou studnou a akumulační nádrží. Prameniště se nachází jižně od místní části. Na zásobním řadu do místní části Onšovice je provedena odbočka, která umožňuje zásobení místní části Dehtáře v období kdy má místní část nedostatek vody. Zásobní gravitační řad je proveden z PE DN 80 mm délky 840 m, rozvodné řady jsou z PE DN 50 mm délky 290 m. Voda ze studny nevyhovuje hygienickým požadavkům na pitnou vodu z důvodu vysokého obsahu dusičnanů, proto byl vyhlouben v blízkosti prameniště průzkumný vrt na par.č. 698/2, k.ú. Chvojnov, který byl v roce 2014 upraven na vrtanou studnu a propojen se stávající akumulační nádrží z potrubí PE 5/4“ v délce 60 m.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 488,0 – 506,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Vadčice

   Místní část Vadčice je zásobena pitnou vodou z vodovodu Dehtáře – Vadčice. Prameniště vodovodu se nachází jihovýchodně od místní části Dehtáře na lesních pozemcích a je tvořeno 3 kopanými studnami z betonových skruží (DN 1000 a 1500 mm, hloubka 2-2,5 m). Voda z těchto studní je svedena potrubím z PE DN 50 a 40 mm délky 44 a 115 m do akumulační studny z betonu o objemu 20 m3. Z akumulační studny je voda svedena do obce Dehtáře potrubím délky cca 1296 m. Z místní části Dehtáře je do místní části Vadčice dopravována voda gravitačním řadem z PE DN 50 mm v celkové délce 1135 m.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 510,0 – 530,0 m n.m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dehtáře

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Milotice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Onšovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní(městská) část Vadčice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodu se pro obec Dehtáře realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dehtáře 25 25 25 - - 58 58
   Milotice - - - - - - -
   Onšovice 105 105 105 - - - 67
   Vadčice 40 40 40 - - - 42
   Obec Dehtáře celkem 170 170 170 - - 58 167
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dehtáře

   V místní části Dehtáře žije v současnosti 35 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 18 rekreantů. Výstavba kanalizace proběhla v rozmezí let 1970-75. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 610 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500. V posledních letech byly postaveny stoky délky 93 m z PVC DN 300 a délky 45 z betonu DN 500 mm. Hlavní stoky jsou zaústěny do návesního rybníka a následně do Hejnického potoka.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Milotice

   V obci Milotice žijí v současnosti 8 trvale bydlící obyvatelé. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

    

   Místní (městská) část Onšovice

   V obci Onšovice žije v současnosti 52 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 18 rekreantů. Výstavba kanalizace proběhla v rozmezí let 1970 - 75. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 780 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500 mm. V posledních letech byly postaveny stoky délky 200 m z PVC DN 300 mm. Hlavní stoky jsou zaústěny po předčištění v biologických septicích do Onšovického rybníka.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Vadčice

   V obci Vadčice žije v současnosti 19 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 410 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 a kameninové trouby DN 200 mm.

   Hlavní stoky jsou zaústěny do návesního rybníka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací do vodního toku.

   V místní části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dehtáře

   V místní části Dehtáře se předpokládá výstavba oddílné splaškové kanalizace, která bude zaústěna na plánovanou centrální ČOV v místní části Onšovice. Stávající jednotná kanalizace bude sloužit jako dešťová kanalizace k odvádění povrchových vod na území místní části.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Onšovice, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Milotice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Onšovice

   V místní části Onšovice se předpokládá výstavba oddílné splaškové kanalizace, která bude zaústěna na plánovanou centrální ČOV Onšovice. Stávající jednotná kanalizace bude sloužit jako dešťová kanalizace k odvádění povrchových vod na území místní části.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Dehtáře a Onšovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vadčice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dehtáře realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dehtáře - 5 000,0 5 000,0
  Milotice - - -
  Onšovice - 7 100,0 7 100,0
  Vadčice - - -
  Obec Dehtáře celkem - 12 100,0 12 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.