Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Čížkov - CZ063.3304.6110.379 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Čížkov

  Číslo obce PRVKUK 379
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.379
  Kód obce 598704
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0379.01 Čížkov 02406 24066
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čížkov se nachází západně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká bezejmenný místní vodní tok, dále jsou v obci místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 606,0 – 618,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čížkov trvale bydlící 125 125 125 132 138 140 145
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 145 145 145 152 158 160 165
   Obec Čížkov celkem trvale bydlící 125 125 125 132 138 140 145
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 145 145 145 152 158 160 165
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Čížkov 122 134 138 136 139 139 141 140 136 128 128 128 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čížkov - - - - - - 140
   Obec Čížkov celkem - - - - - - 140
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čížkov je zásobena pitnou vodou z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba veřejného vodovodu s vlastním podzemním zdrojem, vodojemem, případně s úpravnou vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Čížkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čížkov - - - - - - 140
   Obec Čížkov celkem - - - - - - 140
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Čížkov žije v současnosti 130 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Obec má v současnosti částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci (cca 50 %) z betonových trub.  Některé odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky do  jednotné kanalizace.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čištírny odpadních vod. Stávají kanalizace bude sloužit jako dešťová.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Čížkov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Čížkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Čížkov 8 600,0 13 000,0 21 600,0
  Obec Čížkov celkem 8 600,0 13 000,0 21 600,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.