Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Červená Řečice - CZ063.3304.6110.378 - stav 31. 7. 2017

 1. Obec

  Červená Řečice

  Číslo obce PRVKUK 378
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.378
  Kód obce 547778
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0378.01 Červená Řečice 02071 20711
  CZ063.3304.6110.0378.02 Milotičky 00073 736
  CZ063.3304.6110.0378.03 Popelištná 12573 125733
  CZ063.3304.6110.0378.04 Těchoraz 16550 165506
  CZ063.3304.6110.0378.05 Zmišovice 12574 125741
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Červená Řečice se nachází v západní části kraje Vysočina cca 11 km severně od města Pelhřimov. Město se skládá z celkem pěti místních částí – Červená Řečice, Milotičky, Popelištná, Těchoraz a Zmišovice. Rozsah zástavby městské části Červená Řečice je v rozmezí 437 – 481 m n.m. Městská část Milotičky se nachází cca 4 km jižně od Červené Řečice. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 556 – 583 m n.m. Městská část Popelištná se nachází cca 3 km jihovýchodně od Červené Řečice. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 447 – 496 m n.m. Městská část Těchoraz se nachází cca 5 km jižně od Červené Řečice. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 514 – 535 m n.m. Městská část Zmišovice se nachází cca 2,5 km jižně od Červené Řečice. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 467 – 488 m n.m.
   Město se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Červená Řečice trvale bydlící 835 833 833 758 723 688 651
   přechodně bydlící 200 200 200 200 200 200 200
   celkem 1 035 1 033 1 033 958 923 888 851
   Milotičky trvale bydlící 10 10 10 14 14 14 14
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 20 20 20 24 24 24 24
   Popelištná trvale bydlící 60 60 60 67 67 67 66
   přechodně bydlící 300 299 299 300 300 300 300
   celkem 360 359 359 367 367 367 366
   Těchoraz trvale bydlící 44 44 44 61 65 68 72
   přechodně bydlící 70 70 70 70 70 70 70
   celkem 114 114 114 131 135 138 142
   Zmišovice trvale bydlící 38 38 38 29 24 20 16
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 68 68 68 59 54 50 46
   Obec Červená Řečice celkem trvale bydlící 987 985 985 929 893 857 819
   přechodně bydlící 610 609 609 610 610 610 610
   celkem 1 597 1 594 1 594 1 539 1 503 1 467 1 429
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Červená Řečice 977 973 963 963 975 984 997 1017 1008 1003 1006 1006 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Červená Řečice 814 817 824 858 823 788 751
   Milotičky - - - - - - -
   Popelištná 60 60 60 88 88 88 87
   Těchoraz 44 44 44 82 86 89 93
   Zmišovice 38 38 38 41 36 32 28
   Obec Červená Řečice celkem 956 959 966 1 069 1 033 997 959
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Červená Řečice

   Městská část Červená Řečice je zásobována pitnou vodou z vlastního vodního zdroje, který tvoří deset kopaných studní a dva jímací zářezy. Prameniště se nachází nedaleko osady Bělá u obce Mašovice. Voda je poté gravitačně svedena do VDJ 500 m3 PEVAK - Červená Řečice, odkud je gravitačně rozvedena po městské části. Do VDJ je také veden výtlačný řad skupinového vodovodu HU-PE-PA, kterým je městská část Červená Řečice zásobována pitnou vodou z vodárenské nádrže Švihov. Celková délka rozvodných řadů v městské části Červená Řečice je cca 8 234 m.

   V roce 2006 byla realizována rekonstrukce vodovodu, v rámci které byla provedena výměna přívodního vodovodního řadu z prameniště Bělá do stávajícího VDJ v délce 1567 m, výměna zásobovacího řadu v délce 911 m z VDJ do městské části a výměna sedmnácti rozvodných řadů v celkové délce 5126 m.

   V roce 2017 bylo realizováno posílení vodovodu trubní studnou hloubky 61 m. Dále byl realizován výtlačný řad mezi trubní studnou a stávajícím VDJ.

    

   Místní (městská) část Milotičky

   Mětská část Milotičky je zásobena z domovních studní. Kvalita a množství vody není známa.

    

   Místní (městská) část Popelištná

   Mětská část Popelištná je zásobována pitnou vodou z vlastního vodního zdroje, který tvoří dvě kopané studny. Dále je mětská část Popelištná zásobována pitnou vodou z městské části Zmišovice, která odebírá pitnou vodu ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Voda je nejprve gravitačně vedena do VDJ Popelištná 100 m3, pitná voda je poté gravitačně vedena do městské části. Celková délka rozvodných řadů v městské části Popelištná je cca 1410 m.

    

   Místní (městská) část Těchoraz

   Mětská část Těchoraz je zásobována pitnou vodou z vlastního zdroje, který tvoří dvě kopané studny. Odtud je voda gravitačně vedena do VDJ Těchoraz 24 m3. Další možností je zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Pitná voda z VDJ natéká gravitačně do městské části Těchoraz a rozvodnými řady je rozvedena po městské části. Celková délka rozvodných řadů v městské části Těchoraz je cca 661 m.

    

   Místní (městská) část Zmišovice

   Mětská část Zmišovice je v současné době zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Napojení je realizováno v čerpací stanici Zmišovice, odkud je pitná voda vedena do VDJ Zmišovice 30 m3, následně je pitná voda gravitačně rozvedena po městské části. Malé množství pitné vody je do městské části Zmišovice dodáváno z vodovodu Popelištná. Celková délka rozvodných řadů v městské části Zmišovice je cca 1499 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Červená Řečice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Výhledově je uvažováno s posílením podzemního vodního zdroje.

    

   Místní (městská) část Milotičky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Popelištná

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Těchoraz

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Zmišovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Červená Řečice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Červená Řečice 1 000 999 999 858 823 788 751
   Milotičky - - - - - - -
   Popelištná 60 60 60 88 88 88 87
   Těchoraz - - - - - 89 93
   Zmišovice - - - - - 32 28
   Obec Červená Řečice celkem 1 060 1 059 1 059 946 911 997 959
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Červená Řečice

   V městské části Červená Řečice žije v současnosti 787 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 200 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která končí na ČOV Červená Řečice o kapacitě 2833 EO. Na stokové síti jsou osazeny celkem čtyři odlehčovací komory. Celková délka jednotné kanalizační sítě je 9256 m.

    

   V městské části je vybudována ČOV pro 2833 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Červená Řečice

    

   Místní (městská) část Milotičky

   V městské části Milotičky žije v současnosti 15 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

    

   Místní (městská) část Popelištná

   V městské části žije v současnosti 69 trvale bydlících obyvatel, kteří jsou napojení na kanalizaci. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 300 rekreantů. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která končí na ČOV Popelištná o kapacitě 100 EO. Celková délka stokové sítě je 1 220 m. Objekty ČOV: 1. stupeň - tříkomorový septik, 2. stupeň - umělý mokřad (kořenová ČOV) a 2 nádrže.

    

   V městské části je vybudována ČOV pro 100 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Popelištná

    

   Místní (městská) část Těchoraz

   V městské části Těchoraz žije v současné době celkem 59 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 70 rekreantů. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o celkové délce 400 m, kanalizace je zaústěna do místní vodního toku. Trvale bydlící obyvatelstvo je vybaveno septiky s odtokem do kanalizace a částečně jímkami na vyvážení. Rekreační objekty jsou vybaveny jímkami na vyvážení.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Zmišovice

   V městské části Zmišovice žije v současné době 33 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která se skládá ze dvou samostatných kanalizačních větví, obě části kanalizace jsou zaústěny do místního vodního toku. Celková délka stávající kanalizace je 390 m. Trvale bydlící obyvatelstvo je vybaveno septiky s odtokem do kanalizace a částečně jímkami bez odtoku. Rekreační objekty jsou vybaveny bezodtokovými jímkami.

   V městské části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Červená Řečice

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhuje se rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Červená Řečice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Milotičky, Těchoraz, Zmišovice

    

   Místní (městská) část Milotičky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Popelištná

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   U ČOV Popelištná se navrhuje její modernizace.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Popelištná

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Těchoraz

   Současný stav kanalizační sítě v městské části Těchoraz je nevyhovující, proto se navrhuje rozšíření a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a vybudování čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Těchoraz

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Zmišovice

   Současný stav kanalizační sítě v místní části Zmišovice je nevyhovující, proto se navrhuje rozšíření a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a vybudování čistírny odpadních vod.

    

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Zmišovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Červená Řečice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Červená Řečice 3 300,0 25 500,0 28 800,0
  Milotičky - - -
  Popelištná - 2 000,0 2 000,0
  Těchoraz - 4 500,0 4 500,0
  Zmišovice 800,0 3 300,0 4 100,0
  Obec Červená Řečice celkem 4 100,0 35 300,0 39 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  31. 7. 2017 41/2017 administrativní opatření Červená Řečice - posílení vodovodu Červená Řečice - trubní vrtaná studna hl. 61 m, ze studny je výtlačný řad dl. 160 m do stávajícího VDJ, který vlastní PEVAK Pelhřimov, družstvo a nachází se na pozemku st. par. č. 578 k.ú. Červená Řečice. Ve VDJ byla osazena ÚV (technologie odstranění manganu a železa)
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.