Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vír - CZ063.3714.6101.044 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vír

  Číslo obce PRVKUK 44
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.044
  Kód obce 597074
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0044.01 Vír 18249 182494
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vír se nachází severovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká řeka Svratka, do které se vlévá vodní tok Bystřice. Obec se nachází mezi vodními nádržemi Vír I a Vír II, rozsah zástavby je v rozmezí 385 - 420 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vír trvale bydlící 759 757 757 694 669 643 615
   přechodně bydlící 200 200 200 200 200 200 200
   celkem 959 957 957 894 869 843 815
   Obec Vír celkem trvale bydlící 759 757 757 694 669 643 615
   přechodně bydlící 200 200 200 200 200 200 200
   celkem 959 957 957 894 869 843 815
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vír 732 714 725 721 716 718 702 711 716 714 707 707 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vír 689 703 727 670 660 643 615
   Obec Vír celkem 689 703 727 670 660 643 615
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vír má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je vodou zásobena přímo z ÚV Vír. Voda je čerpána do VDJ Vír (60+100) m3 (440,20/437,60 m n.m.), ze kterého je obec zásobena gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vír realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vír - - - - - - 615
   Obec Vír celkem - - - - - - 615
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena část obyvatel. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do řeky Svratky nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

   Pouze v části obce u obecního úřadu je vybudována lokální čistírna odpadních vod, na kterou jsou svedeny odpadní vody z této lokality.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je navrhována nová splašková kanalizační síť. Stávající jednotná kanalizace bude potom sloužit jako dešťová.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Vír

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vír realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vír 6 000,0 38 000,0 44 000,0
  Obec Vír celkem 6 000,0 38 000,0 44 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.