Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Černovice - CZ063.3304.6110.377 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Černovice

  Číslo obce PRVKUK 377
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.377
  Kód obce 547760
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  787
  Kamenice nad Lipou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0377.01 Černovice 02053 20532
  CZ063.3304.6110.0377.02 Benešov 00235 2356
  CZ063.3304.6110.0377.03 Dobešov 02683 26832
  CZ063.3304.6110.0377.04 Panské Mlýny 02685 26859
  CZ063.3304.6110.0377.05 Rytov 02054 20541
  CZ063.3304.6110.0377.06 Střítež 15802 158020
  CZ063.3304.6110.0377.07 Svatava 02056 20567
  CZ063.3304.6110.0377.08 Vackov 02057 20575
  CZ063.3304.6110.0377.09 Vlkosovice 02686 26867
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Černovice se nachází západně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 20 km. Město se skládá z 9 městských částí Černovice, Benešov (5 km jihovýchodně od Černovic), Dobešov (1 km jižně od Černovic), Pánské Mlýny (2,5 km jihozápadně od Černovic), Rytov (2,5 km jihovýchodně od Černovic), Střítež (2 km severozápadně od Černovic), Svatava (2 km východně od Černovic), Vackov (1 km východně od Černovic) a Vlkosovice (3 km jižně od Černovic). Městem protéká Černovický potok, další se zde nachází místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 588,0 – 630,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Benešov trvale bydlící 53 53 53 60 60 60 60
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 63 63 63 70 70 70 70
   Černovice trvale bydlící 1 491 1 488 1 488 1 449 1 429 1 408 1 382
   přechodně bydlící 45 45 45 45 45 45 45
   celkem 1 536 1 533 1 533 1 494 1 474 1 453 1 427
   Dobešov trvale bydlící 107 107 107 109 104 98 93
   přechodně bydlící 15 15 15 10 10 10 10
   celkem 122 122 122 119 114 108 103
   Panské Mlýny trvale bydlící 14 14 14 11 11 11 11
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 19 19 19 16 16 16 16
   Rytov trvale bydlící 23 23 23 18 16 14 11
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 28 28 28 23 21 19 16
   Střítež trvale bydlící 24 24 24 17 15 13 11
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 29 29 29 22 20 18 16
   Svatava trvale bydlící 50 50 50 41 36 32 27
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 60 60 60 51 46 42 37
   Vackov trvale bydlící 25 25 25 24 22 20 18
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 30 30 30 29 27 25 23
   Vlkosovice trvale bydlící 59 59 59 59 59 58 58
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 69 69 69 69 69 68 68
   Obec Černovice celkem trvale bydlící 1 846 1 843 1 843 1 788 1 752 1 714 1 671
   přechodně bydlící 110 110 110 105 105 105 105
   celkem 1 956 1 953 1 953 1 893 1 857 1 819 1 776
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Černovice 1830 1812 1783 1791 1761 1743 1735 1728 1731 1733 1752 1752 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Benešov 53 53 53 70 70 70 70
   Černovice 1 290 1 331 1 402 1 480 1 480 1 480 1 400
   Dobešov 105 105 105 110 110 100 100
   Panské Mlýny 0 0 0 - 15 15 15
   Rytov 0 0 0 - 0 0 0
   Střítež 24 24 24 20 18 15 12
   Svatava 30 33 37 50 45 40 30
   Vackov 15 16 19 25 25 25 20
   Vlkosovice 59 59 59 65 65 65 65
   Obec Černovice celkem 1 576 1 621 1 699 1 820 1 828 1 810 1 712
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Benešov

   Městská část Benešov má veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody pro městskou část Benešov jsou dvě studny (z betonových skruží o průměru 2000 mm, hloubky 4 – 5 m) nacházející se v lese severně od městské části. Voda ze studní je vedena přes odkyselovací filtr. Dále je voda svedena gravitačně PE DN 80 mm délky 1340 m do železobetonového, zemního, jednokomorového VDJ 100 m3 (558/661 m n.m.). Dalším zdrojem je posilující studna S3, ze které je voda gravitačně svedena do původního přivaděče do VDJ potrubím PE DN 80 délky 1300 m. Rozvodné řady po městské části jsou délky cca 2320 m.

   Místní (městská) část Černovice

   Městská část Černovice má veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody pro vodovod Černovice jsou jednak 4 zářezy, dále kopaná studna S1 a také dvě studny vrtané. Původní zdroj (zářezy 1 a 2) je sveden do VDJ V1, kam je svedena studna S1 přes odkyselovací jímku. Zbylé zářezy jsou svedeny do VDJ V2 (ze zářezu Z3 teče voda do odkyselovací jímky) a vrtané studny do VDJ V3. Celkem jsou tři odkyselovací nádrže, voda ze žlabu je svedena na dno pod odkyselovací náplní. Filtry se perou pouze vypouštěním. Původní VDJ z roku 1910 je dvoukomorový betonový VDJ V1 150 m3 (635/632 m n.m.). VDJ V2 100 m3 (645/642 m n.m.) je zemní kruhový, jednokomorový a je propojen s VDJ V3 100 m3 (645/642 m n.m.).

   Posilující zářezy byly vybudovány v roce 1951. Jejich vydatnost je cca 1,5 –2,0 l/s. Vrtané studny S2 a S3 mají hloubku 15 m. Vrty jsou vystrojeny kameninou DN 30 mm, perforované části výstroje cca 8 mm. Voda ze studní je svedena do čerpací stanice a v závislosti na hladině VDJ V1 čerpána do VDJ V3.

   Posílení vodovodu pro městskou část Černovice využívá pitnou vodu z vodního zdroje v obci Věžná, který je součástí vodovodu pro obec obec Dobrou Vodu. Ve vodním zdroji pro obec Dobrou Vodu v obci Věžná je umístěno ponorné čerpadlo, které v automatickém provozu čerpá vodu do VDJ vodovodu Dobrá Voda přes rozdělovací armaturní šachtu nad obcí Věžná. Při nedostatku pitné vody v Černovicích se v rozdělovací komoře otevře šoupě na vodovodním řadu do Černovic a čerpadlo ve vodním zdroji se uvede do ručního provozu.

   Místní (městská) část Dobešov

   Městská část Dobešov má veřejný vodovod. Původní zdroj tvoří dvě studny S1 a S2 a dva zářezy Z1 a Z2 jsou situovány v lese východně od městské části Dobešov. Studny jsou z dílcových skruží o průměru 2,5 m hloubky cca 4 m. Další studna S3 je situována jižně od obce, je ze skruží DN 1,5 m hloubky 3 m. Voda ze zdrojů je svedena do VDJ 60 m3 s odkyselovací stanicí. Řad z VDJ do městské části je z litiny DN 150 mm délky 1010 m. Přívodní řad od studny S3 k armaturní šachtě pod městskou částí je z PE DN 50 a délky 565 m. Rozvody po městské části jsou z litiny DN 80 mm, pozinku DN 50 mm. Dobešov lze zásobit i z vodovodu Černovice.

   Místní (městská) část Panské Mlýny

   Městská část Panské Mlýny nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

   Místní (městská) část Rytov

   Městská část Rytov nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

   Místní (městská) část Střítež

   Městská část Střítež má veřejný vodovod. Prameniště se nachází v louce severovýchodně od Stříteže. Studny jsou kopané, navzájem propojené. Studny jsou z betonových skruží. Městská část je zásobena gravitačně přímo ze studní.

   V roce roce 2018 byla realizována výstavba VDJ 10 m3 včetně výtlačného vodovodního řadu z prameniště do VDJ a zásobovacího řadu vedeného z VDJ do osady a rozvodné řady v délce 858 m.

   Místní (městská) část Svatava

   Městská část Svatava má veřejný vodovod zásobený z vodovodu Černovice. Zásobní gravitační řad jev celkové délky 1820 m prochází přes městskou část Vackov až do Svatavy. Na začátku městské části je vybudovaná ATS pro zvýšení tlaku o cca 45 m. Výstavba řadu a rozvodů v městské části proběhla v roce 2003 - 2006. Rozvodné řady po obci jsou z PVC DN 80 délky cca 1232 m.

   Místní (městská) část Vackov

   Městská část Vackov má veřejný vodovod zásobený z vodovodu Černovice. Zásobní gravitační řad je celkové délky 1420. Zásobní řad dále pokračuje do místní části Svatava. Rozvodná síť pro Vackov má délku cca 439 m.

   Místní (městská) část Vlkosovice

   Městská část Vlkosovice má veřejný vodovod. Prameniště se nachází na východním úbočí vrchu Tlučína. Zachycení vodního zdroje je provedeno třemi jímacími zářezy o celkové délce 33,8 m. Studny jsou vybudovány 2 v blízkosti VDJ. Z horní studny je voda čerpána do VDJ, z druhé teče do VDJ gravitačně. Přímo u VDJ je umístěna odkyselovací stanice. VDJ 30 m3 je zemní, železobetonový, jednokomorový kruhový. Rozvodné řady DN 80 – 100 mm o celkové délce cca 4 290 m. Vlkosovice jsou propojeny také s vodovodem Černovice přes Dobešov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Benešov

   Předpokládá se posílení vodních zdrojů z vrtu a jeho napojení, výstavba nové čerpací stanice a zavedení elektrické připojky do VDJ.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Černovice

   Předpokládá se výstavba automatické chlórovací stanice pro obě tlaková pásma městské části Černovice a propojení obou tlakových pásem.

   Dále se navrhuje napojení městské části Střítež a nového vodního zdroje Střítež na vodovodní soustavu Černovice, toto opatření umožní čerpání přebytků ze Stříteže do Černovic a naopak.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Dobešov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Panské Mlýny

   Předpokládá se výstavba veřejného vodovodu napojeného na vodovod v městské části Dobešov.

   Místní (městská) část Rytov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Střítež

   Plánuje se vybudování VDJ jako akumulačního zařízení pro vyrovnání výkyvů vydatnosti vodních zdrojů. Současné zdroje budou posíleny z nového vrtu. Městská část Střítež bude připojena na vodovodní soustavu Černovice, toto opatření umožní čerpání přebytků ze Stříteže do Černovic a naopak.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Svatava

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Vackov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Vlkosovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje pro městskou část Benešov a Střítež.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Černovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Benešov 63 63 63 70 70 70 70
   Černovice 1 460 1 459 1 472 1 480 1 480 1 480 1 400
   Dobešov 0 0 0 0 110 100 100
   Panské Mlýny 0 0 0 0 0 0 0
   Rytov 0 0 0 0 0 0 0
   Střítež 0 0 0 0 0 0 0
   Svatava 0 0 0 0 0 40 30
   Vackov 0 0 0 0 0 25 20
   Vlkosovice 0 0 0 0 0 0 65
   Obec Černovice celkem 1 523 1 522 1 535 1 550 1 660 1 715 1 685
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Benešov

   V městské části Benešov žije v současnosti 61 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Při výstavbě kanalizace byly použity trouby DN 200 - 400 mm. Celková délka kanalizačních stok je cca 1670 m. Odpadní vody jsou zaústěny na kořenovou čistírnu odpadních vod z r. 1993 se 4 kořenovými poli.

   V roce 2008 byly realizovány kanalizační stoky v celkové délce 1665 m a výměna anaerobního filtru na čistírně odpadních vod.

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Benešov

    

   Místní (městská) část Černovice

   V městské části Černovice žije v 1453 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 45 rekreantů. Část obyvatel je napojena na bezodtoké jímky s vyvážením na ČOV. Jednotná kanalizace byla budována postupně. Stoky jsou vybudovány z trub betonových, železobetonových, kameninových a z PVC, profilů 300 – 400 mm. Celková délka kanalizačních stok je cca 8 800 m. Kanalizační stoky jsou svedeny na mechanicko-biologickou ČOV. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Černovického potoka.

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Černovice

   Místní (městská) část Dobešov

   V městské části Dobešov žije v současnosti 119 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci je napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby DN 400 – 1000 mm. Celková dálka kanalizačních stok je cca 1366 m. Kanalizační síť tvoří jedno povodí, odpadní vody jsou vyústěny do přítoku Černovického potoka.

   V městské části není vybudována ČOV.

   Místní (městská) část Panské Mlýny

   V městské části Pánské Mlýny žije v současnosti 11 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo vypouštěny přes domovní septiky do místního vodního toku.

   Místní (městská) část Rytov

   V městské místní části Rytov žije v současnosti 23 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo vypouštěny přes domovní septiky do místního vodního toku.

   Místní (městská) část Střítež

   V městské části Střítež žije v současnosti 17 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo vypouštěny přes domovní septiky do místního vodního toku.

   Místní (městská) část Svatava

   V městské části Svatava žije v současnosti 45 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby DN 400. Celková délky kanalizačních stok je cca 577 m. Kanalizační síť je tvoří dvě povodí, hlavní stoky jsou zaústěny do místních rybníků.

   V městské části je vybudována ČOV.

   Místní (městská) část Vackov

   V městské části Vackov žije v současnosti 27 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo vypouštěny přes domovní septiky do místního vodního toku. V obci nejsou žádné průmyslové provozy, odpadní vody jsou produkovány pouze v domácnostech.

   Místní (městská) část Vlkosovice

   V městské části Vlkosovice žije v současnosti 57 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci napojena cca polovina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby DN 400 mm. Celková délka kanalizačních stok je cca 270 m. Kanalizační síť tvoří 2 povodí, odpadní vody jsou vyústěny přes septiky do místního vodního toku nebo zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V městské části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Benešov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Benešov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Místní (městská) část Černovice

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V některých úsecích je plánováno vybudování oddílné splaškové kanalizace, stávající jednotná bude sloužit jako dešťová. Předpokládá se intenzifikace ČOV.

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Černovice

   Nově napojené obce (místní části): Dobešov, Svatava

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Panské Mlýny, Rytov, Vackov

   Místní (městská) část Dobešov

   Předpokládá se výstavba přivaděče (výtlaku) napojeného na konec kanalizačního systému v Dobešově s vyústěním na ČOV Černovice.

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Panské Mlýny

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Rytov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Střítež

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Svatava

   Předpokládá se výstavba oddílné splaškové kanalizace s vyústěním odpadních vod na ČOV Černovice.

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Vackov

   Předpokládá se výstavba oddílné splaškové kanalizace s odvedením odpadních vod na ČOV Černovice.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Vlkosovice

   Předpokládá se výstavba oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

   V městské části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Vlkosovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Černovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Benešov 2 000,0 - 2 000,0
  Černovice 13 000,0 10 000,0 23 000,0
  Dobešov - 4 000,0 4 000,0
  Panské Mlýny 3 000,0 - 3 000,0
  Rytov - - -
  Střítež 3 500,0 - 3 500,0
  Svatava - 10 000,0 10 000,0
  Vackov - 4 000,0 4 000,0
  Vlkosovice - 6 000,0 6 000,0
  Obec Černovice celkem 21 500,0 34 000,0 55 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
  7. 9. 2018 35/2018 administrativní opatření Střítež - vodovod Střítež - výtlačný řad délky 216 m vedený ze stávajícího prameniště do VDJ na p. č. 204/2 v k.ú. Střítež u Černovic. Zemní jednokomorový VDJ 10 m3, zásobovací řad „Z1“ vedený z VDJ do osady délky 240 m a rozvodné řady v celkové délce 858 m
  7. 2. 2017 0055/01/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou - pro městské části Černovice a Střítež.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.