Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Černov - CZ063.3304.6110.376 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Černov

  Číslo obce PRVKUK 376
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.376
  Kód obce 561142
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0376.01 Černov 02052 20524
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černov se nachází jihovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 13 km. Obcí protéká místní vodní tok, přítok vodního toku Kamenička. Rozsah zástavby je v rozmezí 640,0 – 660,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Černov trvale bydlící 115 115 115 107 103 99 94
   přechodně bydlící 20 20 20 10 10 10 10
   celkem 135 135 135 117 113 109 104
   Obec Černov celkem trvale bydlící 115 115 115 107 103 99 94
   přechodně bydlící 20 20 20 10 10 10 10
   celkem 135 135 135 117 113 109 104
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Černov 111 110 107 100 99 103 107 110 109 128 127 127 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Černov 102 102 102 107 103 99 94
   Obec Černov celkem 102 102 102 107 103 99 94
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec má veřejný vodovod s vlastním zdrojem. Prameniště vodovodu je tvořeno 3 kopanými studnami, které se nachází severozápadně od obce. Posílení je tvořeno kopanou studní, z které je voda svedena do VDJ potrubím délky 150 m.

   Studny jsou zhotoveny z betonových skruží (S1 a S2 DN 1000 mm, S3 DN 1500 mm hloubky 4 m). Ze studní je voda svedena potrubím DN 100 mm do odkyselovací stanice tvořené nádrží na surovou vodu a odkyselovací nádrží. Upravená voda je svedena potrubím z litiny DN 100 do zemního VDJ 23,8 m3. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodnými řady z azbestocementu DN 80 délky 1310 m, litiny DN 80 mm délky 245 m, pozinku DN 50 mm délky 260 m a z PVC DN 80 mm délky 290 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (zejména z azbestocementu) včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Černov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Černov - - - - - - 94
   Obec Černov celkem - - - - - - 94
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 110 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Výstavba této kanalizace probíhala postupně zatrubněním odvodňovacích struh. Jedná se o mělce uloženou kanalizaci. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1000 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500. Celá kanalizační síť je rozdělena do 4 samostatných stok. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do bezejmenného vodního toku přítoku vodního toku Kamenička.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba nové splaškové kanalizace cca 1 km a čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Černov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Černov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Černov 2 000,0 5 000,0 7 000,0
  Obec Černov celkem 2 000,0 5 000,0 7 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.