Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Čelistná - CZ063.3304.6110.375 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Čelistná

  Číslo obce PRVKUK 375
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.375
  Kód obce 529826
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0375.01 Čelistná 01938 19381
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čelistná se nachází jižně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká Vlásenický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 588,0 – 599,0 m n.m.
   Obec Čelistná se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čelistná trvale bydlící 104 104 104 98 93 87 82
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 104 104 104 98 93 87 82
   Obec Čelistná celkem trvale bydlící 104 104 104 98 93 87 82
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 104 104 104 98 93 87 82
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Čelistná 107 106 107 107 102 98 99 99 97 94 96 96 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čelistná 104 104 104 98 93 87 82
   Obec Čelistná celkem 104 104 104 98 93 87 82
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čelistná má veřejný vodovod společný s obcí Mezná. Prameniště vodovodu jsou dvě. První je asi 800 m od VDJ na lesním pozemku v katastrálním území Mezná a je tvořeno 2 kopanými studnami, hloubky 3,5 m. Z tohoto prameniště je voda svedena do VDJ. Druhé prameniště vybudované později jako posílení je v katastrálním území Veselá a je tvořeno jímacím zářezem a sběrnou studnou. Ze studny je voda čerpána do VDJ potrubím PE DN 50 mm délky 1458 m.
   Vodojem Mezná 2 x 25 m3 je zemní železobetonový. Z VDJ je voda svedena gravitačně do spotřebiště. Rozvodné řady jsou z PVC DN 100 délky cca 1900 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Čelistná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čelistná - - - - - - 82
   Obec Čelistná celkem - - - - - - 82
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Čelistná má vybudovanou jednotnou gravitační kanalizaci vyústěnou do Vlásenického potoka. Na kanalizaci jsou napojeni všichni obyvatelé. Stáří kanalizace je cca 40 let (nově vybudovaná kanalizace délky 40 m, DN 600). Celková délka kanalizační sítě je cca 950 m. Na kanalizaci jsou napojeni všichni obyvatelé obce.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce kanalizačního systému a výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Čelistná
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Čelistná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Čelistná - 2 500,0 2 500,0
  Obec Čelistná celkem - 2 500,0 2 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.