Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Častrov - CZ063.3304.6110.374 - stav 29. 6. 2018

 1. Obec

  Častrov

  Číslo obce PRVKUK 374
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.374
  Kód obce 547719
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  817
  Počátky

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0374.01 Častrov 01870 18708
  CZ063.3304.6110.0374.02 Ctiboř 01869 18694
  CZ063.3304.6110.0374.03 Jakubín 01871 18716
  CZ063.3304.6110.0374.04 Metánov 01872 18724
  CZ063.3304.6110.0374.05 Pelec 01873 18732
  CZ063.3304.6110.0374.06 Perky 01874 18741
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Častrov se nachází severozápadně od města Kamenice nad Lipou ve vzdálenosti cca 9 km. Obec se skládá ze šesti místních částí Častrov, Ctiboř (3 km jihovýchodně od Častrova), Jakubín (2 km jižně od Častrova), Metánov (2 km jihozápadně od Častrova), Pelec (4 km západně od Častrova) a Perky (1 km východně od Častrova). Obcí protéká řeka Žirovnice, dalšími vodními toky jsou Lhotský potok, Ctibořský potok a dále se zde nachází místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 596,0 – 609,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí vodárenského zdroje - Ježkovský rybník pro město Žirovnice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ctiboř trvale bydlící 27 27 27 29 25 22 18
   přechodně bydlící 5 5 5 7 5 5 6
   celkem 32 32 32 36 30 27 24
   Častrov trvale bydlící 317 316 316 313 302 290 279
   přechodně bydlící 20 20 20 10 10 10 10
   celkem 337 336 336 323 312 300 289
   Jakubín trvale bydlící 15 15 15 14 14 14 14
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 20 20 20 19 19 19 19
   Metánov trvale bydlící 114 114 114 132 133 135 136
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 124 124 124 142 143 145 146
   Pelec trvale bydlící 34 34 34 29 29 29 28
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 39 39 39 34 34 34 33
   Perky trvale bydlící 6 6 6 5 4 3 2
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 4 2
   celkem 11 11 11 10 9 7 4
   Obec Častrov celkem trvale bydlící 513 512 512 522 507 493 477
   přechodně bydlící 50 50 50 42 40 39 38
   celkem 563 562 562 564 547 532 515
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Častrov 556 549 554 575 599 575 575 591 591 617 626 626 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ctiboř - - - - - - 24
   Častrov 317 316 316 323 312 300 289
   Jakubín - - - - - - -
   Metánov 114 114 114 140 140 140 140
   Pelec - - - - - - 33
   Perky - - - - - - -
   Obec Častrov celkem 431 430 430 463 452 440 486
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Ctiboř

   V místní části Ctiboř není veřejný vodovod, obyvatelstvo je zásobeno z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Častrov

   Místní část Častrov má veřejný vodovod. Zdroj tvoří pramenní jímka (z betonových skruží DN 800 mm, hloubka 1,8 m), která se nachází severovýchodně od místní části. Přívodní řad délky cca 300 m je sklobetonový DN 50 mm a zaústěný je do VDJ 80 m3.

   Vodovodní řad z VDJ do místní části je sklobetonový. Rozvodné řady po místní části jsou z eternitu a PVC DN 100 mm. Celková délka vodovodních řadů je cca 4 km.

    

   Místní (městská) část Jakubín

   V místní části Jakubín není veřejný vodovod, obyvatelstvo je zásobeno z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Metánov

   Místní část Metánov má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází severně od místní části a je tvořeno 3 kopanými studnami, ze kterých je voda gravitačně svedena do zemního železobetonového VDJ 40 m3. Délka přívodního řadu z PVC DN 50 je cca 350 m. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště. Zásobní řad z PVC DN 100 má délku cca 1860 m. Rozvodné řady po místní části mají délku cca 1123 m.

   V roce 2016 bylo realizováno zaokruhování vodovodu v délce 170 m.

    

   Místní (městská) část Pelec

   V místní části Pelec není veřejný vodovod, obyvatelstvo je zásobeno z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Perky

   V místní části Perky není veřejný vodovod, obyvatelstvo je zásobeno z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Ctiboř

   Předpokládá se vybudování veřejného vodovodu s vlastním zdrojem, vodojemem a rozvodnými řady.

    

   Místní (městská) část Častrov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (zejména potrubí z azbestocementu) včetně souvisejících objektů (prameniště a VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Jakubín

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Metánov

   Předpokládá se posílení vodních zdrojů. Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů (zejména prameniště a VDJ). Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Pelec

   Předpokládá se vybudování veřejného vodovodu s vlastním zdrojem, vodojemem a rozvodnými řady.

    

   Místní (městská) část Perky

   Vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel se předpokládá nadále zásobování z domovních studní.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Častrov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ctiboř - - - - - - 24
   Častrov - - - 323 312 300 289
   Jakubín - - - - - - -
   Metánov - - - - - - 140
   Pelec - - - - - - -
   Perky - - - - - - -
   Obec Častrov celkem - - - 323 312 300 453
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Ctiboř

   V místní části Ctiboř žije v současnosti 37 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 7 rekreantů. Obyvatelé jsou připojeni na jednotnou kanalizační síť. Kanalizační stoky jsou z betonu DN 300 - 500 celkové délky cca 500 m.

   Odpadní vody jsou přes domovní septiky a kanalizaci zaústěny do Ctibořského potoka.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Častrov

   V místní části Častrov žije v současnosti 330 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. V místní části Častrov je vybudována splašková kanalizace v délce cca 4 km napojena na biologicko - mechanickou ČOV z r. 2013. Původní kanalizace slouží jako dešťová.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Častrov

    

   Místní (městská) část Jakubín

   V místní části Jakubín žije v současnosti 14 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Obyvatelé jsou připojeni na jednotnou kanalizační síť. Kanalizační stoky jsou z betonu DN 300 - 500 celkové délky cca 500 m.

   Odpadní vody jsou přes domovní septiky a kanalizaci zaústěny do návesních rybníků.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Metánov

   V místní části Metánov žije v současnosti 134 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Výstavba kanalizace probíhala postupně, byly použity betonové trouby DN 300 – 500 mm. Celková délka kanalizačních stok je cca 1270 m.

    

   V roce 2018 byla realizována jednotná kanalizace v celkové délce 1847,21 m, když část stávající jednotné kanalizace byla ponechána. Jednoná kanalizace byla zakončena ČOV (stabilizační nádrž včetně předčištění).

   V místní části je vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Pelec

   V místní části Pelec žije v současnosti 29 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Všichni obyvatelé jsou připojeni na jednotnou kanalizační síť. Kanalizační stoky jsou z betonu DN 300 - 500 celkové délky cca 540 m. Odpadní vody jsou přes domovní septiky a kanalizaci zaústěny do Lhoteckého potoka.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Perky

   V místní části Perky žije v současnosti 6 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Ctiboř

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod (úprava rybníka na stabilizační nádrž).

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Ctiboř

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Častrov

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Na ČOV se výhledově předpokládá částečná rekonstrukce.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Častrov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Ctiboř, Pelec, Perky

    

   Místní (městská) část Jakubín

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Metánov

   Předpokládá se dobudování a rekonstrukce kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Metánov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Jakubín

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Pelec

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Perky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Častrov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ctiboř 3 500,0 3 000,0 6 500,0
  Častrov 8 000,0 7 000,0 15 000,0
  Jakubín - - -
  Metánov 5 000,0 8 000,0 13 000,0
  Pelec 3 000,0 - 3 000,0
  Perky - - -
  Obec Častrov celkem 19 500,0 18 000,0 37 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  29. 6. 2018 40/2018 administrativní opatření Častrov, Metánov - jednotná kanalizace v místní části Častrova Metánov - celková délka kanalizačních stok je 1847,21 m; ČOV (stabilizační nádrž) včetně předčištění
  18. 5. 2016 39/2016 administrativní opatření Metánov - rozšíření vodovodu Metánov - zokruhování rozvodné sítě vodovodu Metánov v jižní části, vodovodní řad délky 170 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.