Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Božejov - CZ063.3304.6110.373 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Božejov

  Číslo obce PRVKUK 373
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.373
  Kód obce 547581
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0373.01 Božejov 00877 8770
  CZ063.3304.6110.0373.02 Nová Ves 00878 8788
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Božejov se nachází jihovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 9 km. Obec se skládá ze dvou částí městytse - Božejova a Nové Vsi. Rozsah zástavby je v rozmezí 594,0 – 612,0 m n.m.
   Městys se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Božejov trvale bydlící 633 632 632 628 623 617 609
   přechodně bydlící 150 150 150 100 100 100 100
   celkem 783 782 782 728 723 717 709
   Nová Ves trvale bydlící 21 21 21 20 19 18 17
   přechodně bydlící 50 50 50 35 35 35 35
   celkem 71 71 71 55 54 53 52
   Obec Božejov celkem trvale bydlící 654 653 653 648 642 635 626
   přechodně bydlící 200 200 200 135 135 135 135
   celkem 854 853 853 783 777 770 761
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Božejov 681 655 647 646 637 649 650 646 634 633 629 629 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Božejov 600 607 618 725 720 714 706
   Nová Ves 19 19 19 55 54 53 52
   Obec Božejov celkem 619 626 637 780 774 767 758
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Božejov

   Část městyse Božejov je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště, které tvoří dvě kopané studny a tři jímací zářezy. Prameniště vodovodu Božejov je rozděleno do dvou částí. Ze staršího prameniště, které se nachází nedaleko části městyse Nová Ves, natéká voda gravitačně do VDJ1 - 75 m3 a odtud je pitná voda gravitačně vedena k části městyse, kde je rozvedena rozvodnými řady. Novější prameniště se nachází v lokalitě Na bahnech, jímaná voda je čerpána do VDJ2 - 200 m3 a odtud je pitná voda gravitačně vedena k části městyse, kde je rozvedena rozvodnými řady. Celková délka rozvodných řadů v části městyse Božejov činí cca 5 124 m.

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   Část městyse  Nová Ves je zásobována pitnou vodou z vlastního prameniště, které tvoří dvě kopané studny, které zároveň plní akumulační funkci. Objem akumulované vody je 10 m3. Pitná voda je následně gravitačně rozvedena po části městyse. Rozvodné řady v části městyse Nová Ves jsou dlouhé 241 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Božejov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Výhledově je též uvažováno s intenzifikací ÚV v rámci VDJ Božejov, které bude spočívat ve zvýšení kapacity odradonovací stanice a dále s posílením podzemního vodního zdroje.

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se pro městys Božejov uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Božejov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Božejov 783 782 782 725 720 714 706
   Nová Ves - - - - - - -
   Obec Božejov celkem 783 782 782 725 720 714 706
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Božejov

   V části městyse Božejov žije v současné době 633 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 100 rekreantů. Část městyse  má vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť, pouze novější úseky mají charakter oddílné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny na ČOV Božejov. Na stokové síti je vybudováno celkem 5 odlehčovacích komor. Celková délka jednotné a splaškové stokové sítě v části městyse Božejov je 6 086 m.

    

   Městys má vybudovanou ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Božejov

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   V části městyse Nová Ves žije v současné době 19 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 35 rekreantů. Část městyse  nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Božejov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se předpokládá modernizace technologického vybavení ČOV.

    

   Městys má vybudovanou ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Božejov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Nová Ves

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Božejov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Božejov 14 500,0 23 500,0 38 000,0
  Nová Ves 100,0 - 100,0
  Obec Božejov celkem 14 600,0 23 500,0 38 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.