Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bořetín - CZ063.3304.6110.372 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bořetín

  Číslo obce PRVKUK 372
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.372
  Kód obce 509418
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  787
  Kamenice nad Lipou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0372.01 Bořetín 00817 8176
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bořetín se nachází západně od města Kamenice nad Lipou ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká Bořetínský potok, dále je zde Nový rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 578,0 - 610,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bořetín trvale bydlící 106 106 106 98 92 86 80
   přechodně bydlící 78 78 78 78 78 78 78
   celkem 184 184 184 176 170 164 158
   Obec Bořetín celkem trvale bydlící 106 106 106 98 92 86 80
   přechodně bydlící 78 78 78 78 78 78 78
   celkem 184 184 184 176 170 164 158
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bořetín 104 106 113 111 107 106 106 106 106 105 104 104 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bořetín - - - 160 150 150 150
   Obec Bořetín celkem - - - 160 150 150 150
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bořetín má veřejný vodovod z r. 2004. Prameniště vodovodu se nachází severovýchodně od obce. Je tvořeno jedním vrtem hloubky 49 m, ze kterého je voda čerpána výtlačným potrubím délky 745 m do zemního VDJ 2 x 50 m3 včetně technologie odželezení vody. Z VDJ je spotřebiště zásobeno gravitačně potrubím délky 230 m a zokruhovaným potrubím délky cca 2 476 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vpodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bořetín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bořetín 150 150 150 100 90 90 90
   Obec Bořetín celkem 150 150 150 100 90 90 90
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 106 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 78 rekreantů. V obci Bořetín je vybudovaná jednotná gravitační kanalizace, která je vyústěna do Nového rybníku, který slouží jako biologický rybník. Celková délka kanalizace je cca 2000 m. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do Nového rybníka.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Bořetín
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Dále se navrhuje vybudování dočišťovací nádrže na stávajících obecních pozemcích a to na parc.č. 133/19 a 63 k.ú. Bořetín.

    

   V obci bude vybudována ČOV - nová dočišťovací nádrž.

   V současnosti napojené obce (místní části): Bořetín

   Nově napojené obce (místní části): Bořetín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bořetín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bořetín 2 000,0 2 000,0 4 000,0
  Obec Bořetín celkem 2 000,0 2 000,0 4 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.