Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bořetice - CZ063.3304.6110.371 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bořetice

  Číslo obce PRVKUK 371
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.371
  Kód obce 561240
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0371.01 Bořetice 00814 8141
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bořetice se nachází severozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká místnívodní tok Bořetický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 518,0 - 522,0 m n.m.
   Obec Bořetice se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bořetice trvale bydlící 70 70 70 65 60 56 52
   přechodně bydlící 18 18 18 18 18 18 18
   celkem 88 88 88 83 78 74 70
   Obec Bořetice celkem trvale bydlící 70 70 70 65 60 56 52
   přechodně bydlící 18 18 18 18 18 18 18
   celkem 88 88 88 83 78 74 70
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bořetice 72 73 70 70 69 68 65 65 69 71 70 70 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bořetice 68 68 68 65 60 56 52
   Obec Bořetice celkem 68 68 68 65 60 56 52
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bořetice má veřejný vodovod s vlastním zdrojem. Prameniště vodovodu Bořetice se nachází východně od obce a je tvořeno 2 jímacími zářezy. Ze zářezů je voda gravitačně svedena do akumulační jímky s odkyselovacím filtrem. Z akumulační jímky je voda gravitačně vedena potrubím z PVC DN 100 mm do železobetonového, zemního VDJ 50 m3. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště potrubím z PVC DN 100 mm a z PVC DN 32 mm.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se doplnění úpravny vody průtokovými filtry. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bořetice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bořetice - - - - - - 52
   Obec Bořetice celkem - - - - - - 52
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Bořetice žije v současnosti 70 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno cca 40 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 520 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 400 mm. Celá kanalizační síť tvoří 3 povodí, jehož stoky jsou zaústěny do Bořetického potoka. Odpadní vody odtékají v prvním povodí po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku. Odpadní vody od ostatních nemovitostí jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný stav odkanalizování obce je nevyhovující. Proto se předpokládá dostavba a rekonstrukce kanalizačního systému v obci a výstavba jedné nebo dvou čistíren odpadních vod.

    

   V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Bořetice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bořetice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bořetice 500,0 2 000,0 2 500,0
  Obec Bořetice celkem 500,0 2 000,0 2 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.