Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bohdalín - CZ063.3304.6110.370 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bohdalín

  Číslo obce PRVKUK 370
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.370
  Kód obce 547549
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  787
  Kamenice nad Lipou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0370.01 Bohdalín 00606 6068
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bohdalín se nachází západně od města Kamenice nad Lipou ve vzdálenosti cca 5 km. Obcí protéká Bohdalínský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 582,0 – 622,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohdalín trvale bydlící 228 228 227 191 180 170 159
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 278 278 277 241 230 220 209
   Obec Bohdalín celkem trvale bydlící 228 228 227 191 180 170 159
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 278 278 277 241 230 220 209
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bohdalín 208 193 193 185 180 171 173 174 171 170 172 172 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohdalín 175 184 198 240 230 220 200
   Obec Bohdalín celkem 175 184 198 240 230 220 200
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bohdalín má veřejný vodovod zásobený pitnou vodou z místního zdroje. Prameniště vodovodu se nachází východně od obce a je tvořeno třemi kopanými studnami, ze kterých je voda svedena do akumulační jímky s odkyselovacím filtrem. Odtud je voda gravitačně svedena potrubím z azbestocementu DN 100 délky 1 286 m do zemního železobetonového VDJ 100 m3. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou délky cca 2830 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (zejména potrubí z azbestocementu) včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bohdalín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohdalín 192 192 191 240 230 220 200
   Obec Bohdalín celkem 192 192 191 240 230 220 200
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 193 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů.

   V obci Bohdalín je vybudovaná jednotná gravitační kanalizace, která je vyústěna do biologického rybníka a následně pak do Bohdalínského potoka. Celková délka kanalizace je cca 2 000 m, materiál beton DN 300 – 500 mm. Odpadní vody odtékají přes septiky stávající kanalizací přímo do biologického rybníka, před kterým je vybudována odlehčovací komora. Zbylé objekty jsou vybaveny bezodtokovými jímkami.

    

   V obci je vydubována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Bohdalín

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce jendotné kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

    

   V obci bude vybudována nová ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Bohdalín

   Nově napojené obce (místní části): Bohdalín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bohdalín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bohdalín 3 000,0 4 000,0 7 000,0
  Obec Bohdalín celkem 3 000,0 4 000,0 7 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.