Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bělá - CZ063.3304.6110.369 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bělá

  Číslo obce PRVKUK 369
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.369
  Kód obce 561126
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0369.01 Bělá 00158 1589
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bělá se nachází západně od města Horní Cerekev, ve vzdálenosti cca 5 km.  Obcí protéká místní vodoteč Bělá. Rozsah zástavby je v rozmezí 670,0 - 694,0 m n.m.

   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bělá trvale bydlící 47 47 47 56 61 64 66
   přechodně bydlící 30 30 30 10 10 10 10
   celkem 77 77 77 66 71 74 76
   Obec Bělá celkem trvale bydlící 47 47 47 56 61 64 66
   přechodně bydlící 30 30 30 10 10 10 10
   celkem 77 77 77 66 71 74 76
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bělá 48 53 53 51 53 57 56 57 56 56 51 51 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bělá 47 47 47 56 56 66 66
   Obec Bělá celkem 47 47 47 56 56 66 66
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Prameniště vodovodu je situováno severně od obce v lesním porostu a tvořího 1 kopaná studna. Ze studny je voda gravitačně vedena přívodním řadem z ocelových trubek DN 80 mm délky cca 930 m do čerpací stanice, ze které je voda výtlakem z PE DN 50 mm délky cca 440 m dopravována do VDJ nad obcí. VDJ 2 x 50 m3 je železobetonový, podzemní, ve vstupní komoře jsou odkyselovací filtry. Rozvodný řad je v celé délce cca 870 m z PVC DN 100 mm.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména vodojemu a ÚV). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. V dalších letech se uvažuje o vyhledání nového zdroje pitné vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bělá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bělá - - - - - - 60
   Obec Bělá celkem - - - - - - 60
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 56 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 40 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10-15 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 500 m, byly použity betonové trouby DN 500 a DN 300 mm.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Stávají kanalizace bude sloužit jako dešťová.

   V obci bude vybudována nová ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Bělá
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bělá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bělá 800,0 3 300,0 4 100,0
  Obec Bělá celkem 800,0 3 300,0 4 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.