Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bácovice - CZ063.3304.6110.368 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bácovice

  Číslo obce PRVKUK 368
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.368
  Kód obce 561118
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0368.01 Bácovice 00072 728
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bácovice se nachází severozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 544,0 – 564,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bácovice trvale bydlící 65 65 65 87 89 90 92
   přechodně bydlící 23 23 23 26 27 28 30
   celkem 88 88 88 113 116 118 122
   Obec Bácovice celkem trvale bydlící 65 65 65 87 89 90 92
   přechodně bydlící 23 23 23 26 27 28 30
   celkem 88 88 88 113 116 118 122
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bácovice 68 75 76 81 80 84 84 86 88 96 90 90 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bácovice 27 33 43 75 88 88 102
   Obec Bácovice celkem 27 33 43 75 88 88 102
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Prameniště vodovodu je tvořeno dvěma kopanými studnami, v místě studní se nachází jednokomorový plastový VDJ 10 m3. Z VDJ je voda čerpadlem dodávána do vodvodních řadů délky cca 1000 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bácovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bácovice 33 33 33 33 33 33 102
   Obec Bácovice celkem 33 33 33 33 33 33 102
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současné době cca 86 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o cca 25 rekreantů. V obci je vybudována jednotná kanalizační  síť z betonových trub DN 300 - 500 mm  celkové délky cca 1562 m. Do kanalizace je přes domovní septiky napojeno cca 62 obyvatel.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čištírny odpadních vod.   

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části):  Bácovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bácovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bácovice 1 400,0 9 600,0 11 000,0
  Obec Bácovice celkem 1 400,0 9 600,0 11 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.