Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Věžná - CZ063.3714.6101.043 - stav 5. 2. 2018

 1. Obec

  Věžná

  Číslo obce PRVKUK 43
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.043
  Kód obce 597040
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0043.01 Věžná 18138 181382
  CZ063.3714.6101.0043.02 Jabloňov 18136 181366
  CZ063.3714.6101.0043.03 Pernštejnské Janovice 18137 181374
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Věžná se nachází jižně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 8 km. Obec se skládá ze tří místních částí - Jabloňov, Pernštějnské Janovice a Věžná. Rozsah zástavby je v rozmezí 435 - 485 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jabloňov trvale bydlící 40 40 40 48 49 50 50
   přechodně bydlící 40 40 40 10 10 10 10
   celkem 80 80 80 58 59 60 60
   Pernštejnské Janovice trvale bydlící 28 28 28 34 35 36 38
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 38 38 38 44 45 46 48
   Věžná trvale bydlící 138 138 138 150 150 150 150
   přechodně bydlící 10 10 10 100 100 100 100
   celkem 148 148 148 250 250 250 250
   Obec Věžná celkem trvale bydlící 206 206 206 232 234 236 238
   přechodně bydlící 60 60 60 120 120 120 120
   celkem 266 266 266 352 354 356 358
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Věžná 209 209 215 217 227 227 230 229 226 222 236 236 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jabloňov - - - 30 30 60 60
   Pernštejnské Janovice 38 38 37 22 22 22 22
   Věžná 142 142 141 155 155 155 155
   Obec Věžná celkem 180 180 178 207 207 237 237
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jabloňov

   V místní části Jabloňov je část obyvatel napojena na veřejný vodovod, který je napojen na vodovod místní části Věžná. Ostatní obyvatelé jsou zásobeni z vlastních studní.

    

   Místní (městská) část Pernštejnské Janovice

   V roce 2014 byl vybudován nový vrt a nový vodojem, který nahradil stávající. Nový vodojem je napojen na stávající vodovodní řad. Došlo ke zvýšení tlaku v síti a ke zlepšení kvality vody, protože součástí nového vodojemu je i technologie na úpravu vody.

    

   Místní (městská) část Věžná

   V místní části Věžná je vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod byl kolaudován v r. 2002. Zdrojem pitné vody je prameniště se 2 studnami, v roce 2014 byl vybudován další vrt. V obci je dále vodojem Věžná 2 x 31 m3. Obec je vodou z vodojemu zásobena gravitačně.

    

   V roce 2018 bylo realizováno posílení zdroje pitné vody o vrtanou studnu hloubky 80 m. Součástí byl i výtlačný řad mezi vrtem a vodojemem a úpravna vody ve stávajícím vodojemu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jabloňov

   Navrhujeme napojit zbývající část místní části Jabloňov na vodovodní síť.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Pernštejnské Janovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Věžná

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována

   Dále se uvažuje s vybudováním 3. vrtu.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Věžná se s novými vodními zdroji uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Věžná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jabloňov - - - - - - -
   Pernštejnské Janovice - - - - - - -
   Věžná - - - - - 155 155
   Obec Věžná celkem - - - - - 155 155
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní(městská) část Jabloňov

   Místní část Jabloňov nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku a dále do vodního toku Nedvědička, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní(městská) část Pernštejnské Janovice

   Místní část Pernštejnské Janovice nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku a dále do vodního toku Nedvědička, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní(městská) část Věžná

   Místní část Věžná nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo dovodního toku Nedvědička, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jabloňov

   V části místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, která by odváděla pouze splaškové vody na ČOV v místní části Věžná. Odpadní vody z jednotlivých domácností  nenapojených na splaškovou kanalizaci budou (vzhledem k nízkému počtu obyvatel) zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Pernštejnské Janovice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Věžná

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, která by odváděla pouze splaškové vody.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Věžná

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Pernštejnské Janovice, Jabloňov

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro místní část Věžná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jabloňov 2 000,0 3 000,0 5 000,0
  Pernštejnské Janovice - - -
  Věžná - 15 000,0 15 000,0
  Obec Věžná celkem 2 000,0 18 000,0 20 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  5. 2. 2018 56/2018 administrativní opatření Věžná - Věžná, posílení zdroje pitné vody - vrtaná studna hl. 80 m, výtlačný řad v délce 230,6 m a ÚV ve stávajícím VDJ
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.