Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Arneštovice - CZ063.3304.6110.367 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Arneštovice

  Číslo obce PRVKUK 367
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.367
  Kód obce 509388
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0367.01 Arneštovice 00041 418
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Arneštovice se nachází severovýchodně od města Pacova ve vzdálenosti cca 11 km. Obcí protéká řeka Trnava. V obci se nachází místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 490,0 – 520,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Arneštovice trvale bydlící 81 81 81 88 88 87 86
   přechodně bydlící 20 20 20 16 16 16 16
   celkem 101 101 101 104 104 103 102
   Obec Arneštovice celkem trvale bydlící 81 81 81 88 88 87 86
   přechodně bydlící 20 20 20 16 16 16 16
   celkem 101 101 101 104 104 103 102
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Arneštovice 90 92 89 86 86 87 82 84 84 86 85 85 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Arneštovice 79 79 79 98 98 97 96
   Obec Arneštovice celkem 79 79 79 98 98 97 96
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Arneštovice je vybudován veřejný vodovod. Prameniště je tvořeno 8 kopanými studnami (1 roubená 4 x 4 m, ostatní z betonových skruží DN 1000 –1500 mm, hloubky 2-6 m) a jedním jímacím zářezem délky 5 m a hloubky 1,5 m. Z prameniště je voda gravitačně svedena do zemního železobetonového VDJ 50 m3, u kterého je přistavěn odkyselovací filtr (kapacita 0,6 l/s doba zdržení 25 minut). Obec je zásobena gravitačně z VDJ rozvodné řady jsou z PVC DN 80 –100 mm celkové délky 1252 m. V případě nedostatku pitné vody ve vlastních studnách je využívána voda z HU-PE-PA. Přívodní řad do VDJ Arneštovice vede z VDJ Košetice a je z PVC DN 100 mm.

    

   ddddddddd

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se intenzifikace a modernizace VDJ včetně navýšení objemu jeho akumulace.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Arneštovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Arneštovice - - - - - - 96
   Obec Arneštovice celkem - - - - - - 96
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 90 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 16 rekreantů. V obci je vybudována jednotná kanalizace. Do kanalizace jsou vypouštěny pouze splaškové vody z domácností od 55 obyvatel a 7 rekreantů.
   V obci je provedena původní jednotná kanalizace z betonových trub o profilech 300 - 500 mm v celkové délce 435 m. Odpadní vody byly původně vypouštěny 8 výustěmi. V roce 2012 bylo provedeno zatrubnění potoka a současně byla opravena šachta před výustí č. 6, do které byla přepojena větev kanalizace z původní výusti č. 7. Nyní jsou odpadní vody vypouštěny prostřednictvím 5 výustí do rybníka a zatrubněného vodního toku.
   Odvádění odpadních vod není vyřešeno na levé straně obce od silnice Křelovice - Hořepník (jedná se o 11 obyvatel). Odkanalizování rovněž není vyřešeno u RD pod silnicí Křelovice – Hořepník.
   Vzhledem k tomu, že pod obcí chce soukromý majitel vybudovat rybník, bylo v roce 2011 provedeno rozšíření kanalizace Arneštovice. Byla provedena nová kanalizace podél silnice Hořepník – Křelovice a protlak pod touto komunikací. Kanalizační potrubí PVC 300 mm v délce 164 m včetně 4 revizních šachet.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se předpokládá výstavba splaškové kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod. Stávající betonová kanalizace bude ponechána jako kanalizace dešťová.

   V obci bude vybudobána ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Arneštovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Arneštovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Arneštovice 500,0 5 500,0 6 000,0
  Obec Arneštovice celkem 500,0 5 500,0 6 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.