Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zlátenka - CZ063.3304.6109.366 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Zlátenka

  Číslo obce PRVKUK 366
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.366
  Kód obce 598666
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0366.01 Zlátenka 19320 193208
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zlátenka se nachází jihovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 6 km. V obci je Návesní rybník a bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 598,0 – 614,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zlátenka trvale bydlící 44 44 44 51 53 56 58
   přechodně bydlící 5 5 5 10 10 10 10
   celkem 49 49 49 61 63 66 68
   Obec Zlátenka celkem trvale bydlící 44 44 44 51 53 56 58
   přechodně bydlící 5 5 5 10 10 10 10
   celkem 49 49 49 61 63 66 68
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zlátenka 54 48 47 46 43 45 47 47 47 49 45 45 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zlátenka 30 32 34 61 63 66 68
   Obec Zlátenka celkem 30 32 34 61 63 66 68
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Zlátenka je veřejný vodovod. Prameniště vodovodu tvoří šest studní a posilující vrt, ze kterého je voda čerpána do studní a dále je gravitačně vedena do obce. Studny i vrt jsou vzájemně propojené potrubím PE 2" v délce 80 m.
   Přívodní potrubí a rozvodné potrubí po obci je litinové JS 80 v délce 700 m .

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zlátenka realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zlátenka - - - - - - -
   Obec Zlátenka celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 47 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů.
   Obec Zlátenka je majitelem jednotné kanalizace, která je zaústěna jednou výustí do Návesního rybníka, který je na pravostranného přítoku Novodvorského potoka. Výstavba kanalizace probíhala v letech 1960 – 1970. Kanalizace je provedená z betonových trub o průměru 50 cm, na kanalizaci nejsou provedeny revizní šachty. Kanalizace je pouze opatřena dešťovými vpustěmi. Celková délka kanalizace je 230 m. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Pacov, nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do kanalizace nebo přímo do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod pro obec Zlátenka není k realizaci navrženo žádné opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Zlátenka - - -
  Obec Zlátenka celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.