Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zhořec - CZ063.3304.6109.365 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Zhořec

  Číslo obce PRVKUK 365
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.365
  Kód obce 561363
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0365.01 Zhořec 19296 192961
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zhořec se nachází severozápadně od města Pacov ve vzdálenosti cca 3 km. Obcí protéká bezejmenný vodní tok a je zde Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 570,0 – 616,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zhořec trvale bydlící 134 134 134 107 93 79 65
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 144 144 144 117 103 89 75
   Obec Zhořec celkem trvale bydlící 134 134 134 107 93 79 65
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 144 144 144 117 103 89 75
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zhořec 127 125 121 118 116 115 114 104 102 102 99 99 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zhořec 130 130 130 117 103 89 75
   Obec Zhořec celkem 130 130 130 117 103 89 75
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován veřejný vodovod. Prameniště vodovodu Zhořec se nachází severně od obce a je tvořeno 4 kopanými studnami z nichž je voda svedena do odkyselovací a čerpací stanice. Z čerpací stanice je voda čerpána výtlačným řadem PE 80 mm délky 571 m do VDJ (ocelová nádrž 50 m3). Z VDJ je voda gravitačně svedena do spotřebiště vodovodním řadem z litiny DN 80 mm.
   V nedávně době bylo provedeno propojení, které umožňuje zásobovat obec z VDJ Pacov. Celková délka propoje z PVC DN 150 je 3200 m. Na propoji je umístěna armaturní šachta, z které se odděluje přívod do obce Bedřichov.
   Rozvodné řady jsou z PVC DN 80 mm délky 588 m, z oceli DN 50 a 65 mm délky 350 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zhořec realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zhořec - - - - - - -
   Obec Zhořec celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 123 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, pouze v části obce je vybudována dešťová kanalizace. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Pacov, nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově se předpokládá výstavba splaškové kanalizace ukončené obecní ČOV.
   V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Zhořec
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Zhořec realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Zhořec - - -
  Obec Zhořec celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.