Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vysoká Lhota - CZ063.3304.6109.364 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vysoká Lhota

  Číslo obce PRVKUK 364
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.364
  Kód obce 561771
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0364.01 Vysoká Lhota 18804 188042
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vysoká Lhota se nachází jihovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 6 km. V obci protéká vodní tok Novodvorský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 614,0 – 632,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vysoká Lhota trvale bydlící 26 26 26 20 20 20 20
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 31 31 31 25 25 25 25
   Obec Vysoká Lhota celkem trvale bydlící 26 26 26 20 20 20 20
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 31 31 31 25 25 25 25
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vysoká Lhota 22 21 18 18 17 17 15 15 15 15 15 15 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vysoká Lhota 26 26 26 25 25 25 25
   Obec Vysoká Lhota celkem 26 26 26 25 25 25 25
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoká Lhota je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Dobrá Voda - Vysoká Lhota. Prameniště vodovodu se nachází na okraji obce Věžná. Zdrojem je pramenní vývěr puklinový jímaný v kopané studni z betonu o vydatnosti 4,8 l/s. Ze studny voda přepadá do čerpací jímky odkud je ponorným čerpadlem čerpána výtlakem délky 3095 m do dvoukomorového kruhového VDJ Dobrá Voda  250 m3 (668,7/672 m n.m.). Z VDJ Dobrá Voda, odkud je voda čerpána do VDJ Dobrá Voda. Obec je gravitačně zásobena z VDJ Dobrá Voda přes vodovodní síť obce Dobrá Voda. Zásobní řad Dobré Vody je z PVC DN 100 délky 2368 m. Rozvodné řady po obci jsou provedeny z PVC DN 100 celkové délky 807 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vysoká Lhota realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vysoká Lhota - - - - - - -
   Obec Vysoká Lhota celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 20 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 5 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody z domácností jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a sváženy na ČOV Obrataň, nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Vysoká Lhota navrženo opatření k realizaci.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vysoká Lhota - - -
  Obec Vysoká Lhota celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.