Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vyklantice - CZ063.3304.6109.363 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vyklantice

  Číslo obce PRVKUK 363
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.363
  Kód obce 549134
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0363.01 Kateřinky 18756 187569
  CZ063.3304.6109.0363.02 Nové Vyklantice 40446 404462
  CZ063.3304.6109.0363.03 Nový Smrdov 18757 187577
  CZ063.3304.6109.0363.04 Petrovsko 40447 404471
  CZ063.3304.6109.0363.05 Staré Vyklantice 40448 404489
  CZ063.3304.6109.0363.06 Starý Smrdov 18758 187585
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vyklantice se nachází severně od města Pacov ve vzdálenosti cca 9 km. Obec je tvořena šesti místními částmi Staré Vyklantice (severní část Vyklantic), Kateřinky (1 km západně od Vyklantic), Nové Vyklantice (jižní část Vyklantic), Nový Smrdov (1 km severozápadně od Vyklantic), Petrovsko (1 km severovýchodně od Vyklantic) a Starý Smrdov (1 km severně od Vyklantic). Obcí protéká bezejmenný vodní tok a je zde Návesní rybník.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kateřinky trvale bydlící 24 24 24 22 21 20 19
   přechodně bydlící 12 12 12 8 8 8 7
   celkem 36 36 36 30 29 28 26
   Nové Vyklantice trvale bydlící 29 29 29 17 13 9 4
   přechodně bydlící 14 14 14 7 7 7 7
   celkem 43 43 43 24 20 16 11
   Nový Smrdov trvale bydlící 8 8 8 9 8 7 6
   přechodně bydlící 8 8 8 15 15 15 16
   celkem 16 16 16 24 23 22 22
   Petrovsko trvale bydlící 2 2 2 1 1 1 1
   přechodně bydlící 6 6 6 9 9 9 9
   celkem 8 8 8 10 10 10 10
   Staré Vyklantice trvale bydlící 102 102 102 98 94 90 85
   přechodně bydlící 15 15 15 10 10 10 10
   celkem 117 117 117 108 104 100 95
   Starý Smrdov trvale bydlící 21 21 21 12 9 5 2
   přechodně bydlící 10 10 10 52 50 55 55
   celkem 31 31 31 64 59 60 57
   Obec Vyklantice celkem trvale bydlící 186 186 186 159 146 132 117
   přechodně bydlící 65 65 65 101 99 104 104
   celkem 251 251 251 260 245 236 221
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vyklantice 173 172 168 164 155 156 151 141 151 155 150 150 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kateřinky 20 20 20 21 20 19 17
   Nové Vyklantice 20 21 23 24 20 16 11
   Nový Smrdov 6 6 6 24 23 22 22
   Petrovsko - - - - - - -
   Staré Vyklantice 100 100 100 108 104 100 95
   Starý Smrdov 14 15 16 52 50 55 55
   Obec Vyklantice celkem 160 162 165 229 217 212 200
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kateřinky
   Místní část Kateřinky je zásobena pitnou vodou z vodovodu Vyklantice. Přívodní řad pro Kateřinky se napojuje na přívod z VDJ do obce Vyklantice. Přívodní řad z PE DN 50 mm má délku cca 3630 m. Rozvodné řady z PE DN 50 mm délky 364 m. Rozsah zástavby je v rozmezí 584,0 – 610,0 m n.m.

   Místní (městská) část Nové Vyklantice
   Zdrojem vody jsou pramenní vývěry v lese pod Stražištěm cca 2,5 km západně od Vyklantic. Jsou zde zhotoveny 2 kopané studny. Jako posílení byly vybudovány další dvě studně, které měly zajišťovat pitnou vodu pro obec Buřenice. V rámci tohoto posílení byla u VDJ Vyklantice 100 m3 přistavěna další komora 150 m3, do které přepadá přebytek vody pro zásobení obce Buřenice. Voda ze studní je svedena gravitačním potrubím do odkyselovací stanice a odtud rovněž gravitačně potrubím z PVC DN 100 mm délky 2500 m do železobetonového monolitického VDJ Vyklantice. Z VDJ je voda gravitačně vedena rozvodným řadem PVC DN 100 do spotřebiště. Vydatnost studní 1 l/s.
   Rozsah zástavby je v rozmezí 608,0 – 622,0 m n.m.

   Místní (městská) část Nový Smrdov
   Místní část Nový Smrdov je zásobena z vodovodu Starý Smrdov. Prameniště se nachází jižně od obce Nový Smrdov a je tvořeno 3 kopanými studnami, 1 vrtem a jedním jímacím zářezem. Z prameniště je voda svedena do odkyselovací stanice, z vrtu je voda čerpána do odkyselovací stanice. Z odkyselovací stanice je voda svedena do zemního betonového VDJ 18 m3. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště potrubím z oceli DN 80 mm. Délka rozvodného řadu je 280 m.
   Rozsah zástavby je v rozmezí 564,0 – 582,0 m n.m.
   Z vodovodního řadu je dále zásobeno spotřebiště místní část Skočidolovice obce Čáslavsko (PE 2“, délka 400 m) a místmí části Tříznicko obce Křešín (PE 5“, délka 780 m).

   Místní (městská) část Petrovsko
   Místní část Petrovsko je zásobena z domovních studní. Kvalita a množství vody není známa.
   Rozsah zástavby je v rozmezí 582,0 – 590,0 m n.m.

   Místní (městská) část Staré Vyklantice
   Zdrojem vody pro vodovod jsou pramenní vývěry v lese pod Stražištěm cca 2,5 km západně od Vyklantic. Jsou zde zhotoveny 2 kopané studny. Jako posílení byly vybudovány další dvě studně, které měly zajišťovat pitnou vodu pro obec Buřenice.
   V rámci tohoto posílení byla u VDJ Vyklantice 100 m3 přistavěna další komora 150 m3, do které přepadá přebytek vody pro zásobení obce Buřenice. Voda ze studní je svedena gravitačním potrubím do odkyselovací stanice a odtud rovněž gravitačně potrubím z PVC DN 100 mm délky 2500 m do železobetonového monolitického VDJ Vyklantice. Z VDJ je voda gravitačně vedena rozvodným řadem PVC DN 100 do spotřebiště. Vydatnost studní 1 l/s.
   Rozsah zástavby je v rozmezí 590,0 – 616,0 m n. m.

   Místní (městská) část Starý Smrdov
   Místní část Starý Smrdov je zásobena z vodovodu Starý Smrdov. Prameniště se nachází jižně od obce Nový Smrdov a je tvořeno 3 kopanými studnami, 1 vrtem a jedním jímacím zářezem. Z prameniště je voda svedena do odkyselovací stanice, z vrtu je voda čerpána do odkyselovací stanice. Z odkyselovací stanice je voda svedena do zemního betonového VDJ 18 m3. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště přes vodovodní síť Nového Smrdova potrubím z oceli DN 80 mm. Délka rozvodného řadu je 1220 m.
   Rozsah zástavby je v rozmezí 550,0 – 564,0 m n.m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kateřinky
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména rozvodného potrubí). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Nové Vyklantice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Nový Smrdov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů zejména potrubí z VDJ do místní části). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Petrovsko
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Staré Vyklantice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Starý Smrdov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména přívodní řad z místní části Nový Smrdov). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vyklantice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kateřinky - - - - - - -
   Nové Vyklantice - - - - - 16 11
   Nový Smrdov - - - - 23 22 22
   Petrovsko - - - - - - -
   Staré Vyklantice - - - - 104 100 95
   Starý Smrdov - - - - 50 55 55
   Obec Vyklantice celkem - - - - 177 193 183
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kateřinky
   V místní části Kateřinky žije v současnosti 23 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 8 rekreantů. Místní část má jednotnou kanalizaci o celkové délce cca 375 m, která je zaústěna jednou výustí do Kateřinského potoka a na kterou jsou přes septiky napojeny všichni obyvatelé. Jedná se o mělce uloženou kanalizaci z betonových trub DN 300 mm.

   Místní (městská) část Nové Vyklantice
   V místní části Nové Vyklantice žije v současnosti 20 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 7 rekreantů. Místní část má jednotnou kanalizaci o celkové délce cca 830 m, která je zaústěna dvěma výustěmi do Smrčinského potoka a na kterou jsou napojeni přes septiky všichni obyvatelé. Jedná se o mělce uloženou kanalizaci z betonových trub DN 300 – 400 mm.

   Místní (městská) část Nový Smrdov
   V místní části Nový Smrdov žije v současnosti 10 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů.
   Místní části má jednotnou kanalizaci o celkové délce cca 180 m, která je zaústěna jednou výustí do Smrdovského potoka a na kterou jsou přes septiky napojeni všichni obyvatelé. Jedná se o mělce uloženou kanalizaci z betonových trub DN 300 a DN 400 mm.

   Místní (městská) část Petrovsko
   V místní části Petrovsko žijíev současnosti 1 trvale bydlící obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 9 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   Místní (městská) část Staré Vyklantice
   V místní části. Staré Vyklantice žije v současnosti 103 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů.
   Místní část má jednotnou kanalizaci o celkové délce 1170 m, která je zaústěna dvěma výustěmi do Smrdovského potoka a na kterou jsou přes septiky napojeni všichni obyvatelé. Jedná se o mělce uloženou kanalizaci z betonových trub DN 300 - 400 mm.

   Místní (městská) část Starý Smrdov
   V místní části Starý Smrdov žije v současnosti 15 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 53 rekreantů. Místní část má jednotnou kanalizaci o celkové délce 290 m, která je zaústěna jednou výustí do Smrdovského potoka a na kterou jsou přes septiky napojeni všichni obyvatelé. Jedná se o mělce uloženou kanalizaci z betonových trub DN 400 mm.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kateřinky
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Nové Vyklantice
   Předpokládá se prodloužení stávající jednotné kanalizace o cca 160 m a výstavba ČOV (biologického rybníku).

   V místní části bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Nové Vyklantice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Nový Smrdov
   Předpokládá se výstavba nové splaškové kanalizace DN 250 v celkové délce cca 1050 m, která bude zaústěna na centrální ČOV pro 200 EO, společnou pro 3 místní části – Staré Vyklantice, Nový a Starý Smrdov.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Petrovsko
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Staré Vyklantice
   Předpokládá se výstavba nové splaškové kanalizace DN 250 v celkové délce cca 1540 m, která bude zaústěna na centrální ČOV pro 200 EO, společnou pro 3 místní části – Staré Vyklantice, Nový a Starý Smrdov.

   V místní části bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Staré Vyklantice, Nový a Starý Smrdov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Starý Smrdov
   Předpokládá se výstavba nové splaškové kanalizace DN 250 v celkové délce cca 900 m, která bude zaústěna na centrální ČOV pro 200 EO, společnou pro 3 místní části – Staré Vyklantice, Nový a Starý Smrdov.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vyklantice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kateřinky 200,0 - 200,0
  Nové Vyklantice - 1 500,0 1 500,0
  Nový Smrdov 600,0 2 600,0 3 200,0
  Petrovsko - - -
  Staré Vyklantice - 6 800,0 6 800,0
  Starý Smrdov 1 000,0 2 300,0 3 300,0
  Obec Vyklantice celkem 1 800,0 13 200,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.