Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Věžná - CZ063.3304.6109.362 - stav 5. 8. 2016

 1. Obec

  Věžná

  Číslo obce PRVKUK 362
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.362
  Kód obce 549061
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0362.01 Věžná 18135 181358
  CZ063.3304.6109.0362.02 Brná 00989 9890
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Věžná se nachází východně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 17 km. Obec se skládá z dvou místních částí Věžná a Brná (1 km západně od Věžné). Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok a je zde Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 564,0 – 582,0 m n.m. V místní části Brná  je rozsah zástavby v rozmezí 574,0 – 582,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brná trvale bydlící 43 43 43 47 49 51 53
   přechodně bydlící 20 20 20 25 25 25 25
   celkem 63 63 63 72 74 76 78
   Věžná trvale bydlící 61 61 61 65 58 51 44
   přechodně bydlící 32 32 32 50 50 50 50
   celkem 93 93 93 115 108 101 94
   Obec Věžná celkem trvale bydlící 104 104 104 112 107 102 97
   přechodně bydlící 52 52 52 75 75 75 75
   celkem 156 156 156 187 182 177 172
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Věžná 128 121 128 127 123 121 120 123 126 128 130 130 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brná 41 44 50 72 74 76 78
   Věžná 93 93 93 115 108 101 94
   Obec Věžná celkem 134 137 143 187 182 177 172
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Brná
   Místní část Brná je zásobena ze skupinového vodovodu Kámen - Eš - Brná - Věžná. Prameniště se nachází jihozápadně od obce Vintířov a tvoří ho jímací zářez z poloděrované kameniny (DN 100 mm délky 51,9 m a DN 150 mm délky 37,3 m, hloubky 6 m) z něj voda stéká do jímacího tělesa ze štěrku 1,1 x 0,6 m. Odtud voda stéká do zemního, železobetonového VDJ V1 100 m3 s odkyselovací stanicí - čtyři otevřené rychlofiltry, pro proplachování filtrů je provedena proplachovací nádrž s přítokem ze zářezu.
   Z tohoto VDJ voda odtéká gravitačně potrubím DN 125 mm do místní části Věžná, před kterou je odbočka do místní části Brná. Profil a délky vodovodních řadů litina DN 80 mm 1325 m. Průměrná spotřeba 0,09 l/s.

   Místní (městská) část Věžná
   Místní část Věžná je zásobena s ze skupinového vodovodu Kámen - Eš - Brná - Věžná. Prameniště se nachází jihozápadně od obce Vintířov a tvoří ho jímací zářez z poloděrované kameniny (DN 100 mm délky 51,9 m a DN 150 mm délky 37,3 m, hloubky 6 m) z něj voda stéká do jímacího tělesa ze štěrku 1,1 x 0,6 m. Odtud voda stéká do zemního, železobetonového VDJ V1 100 m3  s odkyselovací stanicí - čtyři otevřené rychlofiltry, pro proplachování filtrů je provedena proplachovací nádrž s přítokem ze zářezu. Z tohoto VDJ voda odtéká gravitačně potrubím DN 125 mm do obce Věžná. Profil a délky vodovodních řadů litina DN 100 mm 5020 m, litina DN 80 mm 1315 m a litina DN 65 mm 128 m, celková délka vodovodních řadů činí 3777 m.  Průměrná spotřeba 0,13 l/s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Brná
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Věžná
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Věžná se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Věžná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brná - - - - - - -
   Věžná - - - - 108 101 94
   Obec Věžná celkem - - - - 108 101 94
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Brná

   V obci Brná žije v současnosti 42 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 25 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na ČOV Pacov nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního bezejmenného vodního toku.

    

   Místní (městská) část Věžná

   V obci Věžná žije v současnosti 81 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno přibližně 80 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů.

   V roce 2016 byla v místní části uvedena do provozu splašková kanalizace v celkové délce cca 2080 m a obecní mechanicko biologická ČOV pro 250 EO.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Věžná

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Brná

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Věžná

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Věžná

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Věžná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Brná - - -
  Věžná 2 460,0 5 880,0 8 340,0
  Obec Věžná celkem 2 460,0 5 880,0 8 340,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  5. 8. 2016 10/2016 administrativní opatření Věžná - splašková kanalizace a mechanicko biologická ČOV pro 250 EO
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.