Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Velká Chyška - CZ063.3304.6109.361 - stav 22. 12. 2020

 1. Obec

  Velká Chyška

  Číslo obce PRVKUK 361
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.361
  Kód obce 549011
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0361.01 Velká Chyška 17838 178381
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velká Chyška se nachází severovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 5 km. V obci je rybník Pivovar. Rozsah zástavby je v rozmezí 528,0 – 586,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velká Chyška trvale bydlící 301 300 300 292 282 272 262
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 341 340 340 332 322 312 302
   Obec Velká Chyška celkem trvale bydlící 301 300 300 292 282 272 262
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 341 340 340 332 322 312 302
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Velká Chyška 285 306 298 286 282 269 277 276 273 277 281 281 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velká Chyška 300 300 300 292 282 272 262
   Obec Velká Chyška celkem 300 300 300 292 282 272 262
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován vodovod. Prameniště pro vodovod se nachází v lese a tvoří ho jeden zářez délky 40 m. Odtud je voda svedena do pramenné jímky s odkyselovacím zařízením (sběrná jímka pro surovou vodu, dva mramorové filtry, sběrná jímka pro upravenou vodu a armaturní komora) filtry jsou čtvercové 1x1m, hloubka 1,25 m. Z odkyselovací stanice je voda přívodním řadem z osinkocementového potrubí DN 100 mm délky 2556 m svedena do původního zemního, železobetonového, kruhového VDJ 60 m3. Nový VDJ 150 m3 je postaven vedle starého a je železobetonový, podzemní. Původní zásobovací řad z VDJ je DN 100 mm, rozvody jsou litinové DN 80 a 60 mm. Nový zásobovací řad z nového VDJ je z PVC DN 150 mm délky 756 m a sleduje původní řad. Celková délka řadů z litiny DN 80, 60, ocel DN 50 mm je 5900 m. Průměrná spotřeba vody 0,7 l/s.

    

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (výměna zejména přívodního azbestocementového potrubí, která zajistí zdravotní nezávadnost a bezporuchovost na potrubí z prameniště do VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Výhledově se předpokládá rozšíření prameniště o 2 jímací zářezy, případně prodloužení a rekonstrukce stávajících zářezů. Prioritou obce je vybudovat nový vlastní vodní zdroj z důvodu nedostatku vody ve stávajícím zdroji.

   Výhledově, při poklesu vydatnosti a nedostatečné kapacity vlastních zdrojů, se předpokládá vybudování nového vodovodu z osady Hrádek (městská část města Pacov) do VDJ obce Velká Chyška včetně souvisejících objektů. Připojení obce Velká Chyška na skupinový vodovod je realizovatelné pouze v případě připojení osady Hrádek (místní část města Pacov) na skupinový vodovod HU-PE-PA.

    

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se pro obec Velká Chyška uvažuje. Dále se výhledově uvažuje s napojením na skupinový vodovod HU-PE-PA.

    

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Velká Chyška realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velká Chyška 0 0 0 0 0 0 262
   Obec Velká Chyška celkem 0 0 0 0 0 0 262
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Velká Chyška žije v současnosti 305 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 40 rekreantů. Na stávající jednotnou kanalizační síť je připojeno 297 trvale bydlících obyvatel. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v letech 1950 - 55 byly použity betonové trouby DN 300 - 500 mm. Celková délka kanalizačních stok je 2360 m. Kanalizační síť tvoří dvě povodí. Odpadní vody jsou vyústěny do místních vodních toků – rybníka a bezejmenného vodního tok.V roce 2006 bylo realizováno propojovací potrubí jednotné kanalizace v celkové délce 180 m včetně odlehčovací komory.V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována, a výstavba oddílné splaškové kanalizace v lokalitách, kde je to technicky možné. Dále se předpokládá se napojení stávající jednotné kanalizace odlehčovacími objekty do nových stok splaškové kanalizace, které budou ústit do mechanicko-biologické ČOV.V obci bude realizována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 350 EO.Současnosti napojené obce (místní části): nejsouNově napojené obce (místní části): Velká ChyškaNávrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Velká Chyška realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Velká Chyška 29 051,0 10 000,0 39 051,0
  Obec Velká Chyška celkem 29 051,0 10 000,0 39 051,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 12. 2020 0589/08/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou - výhledově napojení obce na skupinový vodovod.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.