Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Útěchovice pod Stražištěm - CZ063.3304.6109.360 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Útěchovice pod Stražištěm

  Číslo obce PRVKUK 360
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.360
  Kód obce 562033
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0360.01 Útěchovice pod Stražištěm 17837 178373
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Útěchovice pod Stražištěm se nachází severně od města Pacov ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká bezejmenný vodní tok a je zde Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 580,0 – 616,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Útěchovice pod Stražištěm trvale bydlící 123 123 123 109 103 96 89
   přechodně bydlící 34 34 34 41 50 80 80
   celkem 157 157 157 150 153 176 169
   Obec Útěchovice pod Stražištěm celkem trvale bydlící 123 123 123 109 103 96 89
   přechodně bydlící 34 34 34 41 50 80 80
   celkem 157 157 157 150 153 176 169
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Útěchovice pod Stražištěm 118 117 113 115 113 113 109 105 103 100 103 103 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Útěchovice pod Stražištěm 119 119 119 150 153 176 169
   Obec Útěchovice pod Stražištěm celkem 119 119 119 150 153 176 169
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován vodovod. Prameniště vodovodu se sestává ze dvou částí, z původního zářezu na lesním pozemku (z děrovaných kameninových trub DN 100 mm, délky 76 m , hloubky 6 m). Ze zářezu je proveden svod z litiny DN 80 mm délky 50 m přes odkyselovací stanici do VDJ. Druhé prameniště tvoří studna z betonových skruží (DN 1500 mm, hloubka 2,8 m) v bezprostřední blízkosti obce. Studna je využívána jen ojediněle.
   VDJ 30 m3 je zemní, železobetonový. Přívodní řad do obce je z litinových trub DN 100 mm. Celková délka potrubí z litiny DN 100 a 80 mm je 1600 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Výhledově se uvažuje s vybudováním nových vodních zdrojů (vrtu) případně čerpací stanice.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Útěchovice pod Stražištěm realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Útěchovice pod Stražištěm - - - - 153 176 169
   Obec Útěchovice pod Stražištěm celkem - - - - 153 176 169
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je jednotná kanalizace z 60.let minulého století, na kterou je napojeno 100% trvale i přechodně bydlících obyvatel. Kanalizace má délku 1650 m a tvoří ji mělce uložené betonové potrubí profilů DN 300 – 500. Kanalizace má celkem 5 výustí, 2 do návesního rybníka a zbylé 3 do vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod o kapacitě cca 200 EO.  

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Útěchovice pod Stražištěm
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Útěchovice pod Stražištěm realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Útěchovice pod Stražištěm 3 500,0 6 500,0 10 000,0
  Obec Útěchovice pod Stražištěm celkem 3 500,0 6 500,0 10 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.