Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Těchobuz - CZ063.3304.6109.359 - stav 22. 12. 2020

 1. Obec

  Těchobuz

  Číslo obce PRVKUK 359
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.359
  Kód obce 561355
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0359.01 Těchobuz 16544 165441
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Těchobuz se nachází severozápadně od města Pacov ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká vodní tok Barborka. Rozsah zástavby je v rozmezí 528,0 – 554,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Těchobuz trvale bydlící 129 129 129 125 120 115 109
   přechodně bydlící 25 25 25 50 50 50 50
   celkem 154 154 154 175 170 165 159
   Obec Těchobuz celkem trvale bydlící 129 129 129 125 120 115 109
   přechodně bydlící 25 25 25 50 50 50 50
   celkem 154 154 154 175 170 165 159
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Těchobuz 112 132 128 134 130 122 111 79 80 82 80 80 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Těchobuz 0 0 96 175 170 165 159
   Obec Těchobuz celkem 0 0 96 175 170 165 159
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Těchobuz má vybudovaný veřejný vodovod.V roce 2010 byla v obci realizována výstavba veřejného vodovodu. Byla vybudována kopaná studna  p.č. 843/1 k.ú. Těchobuz, přívodní vodovodní potrubí do VDJ v délce 478 m, VDJ Těchobuz 2 x 10 m3, gravitační vodovodní potrubí v celkové délce 3464 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově se přepokládá dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se navrhuje napojení nového posilujícího vodního zdroje realizovaného v roce 2020 do stávajícího VDJ Těchobuz včetně instalace nezbytné technologie čerpání, úpravy, automatizace a regulace.

    

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

    

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Těchobuz realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Těchobuz 0 0 0 175 170 165 159
   Obec Těchobuz celkem 0 0 0 175 170 165 159
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Těchobuz žije v současnosti 132 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se zvyšuje počet obyvatel o 50 rekreantů. V obci byla v roce 2010 uvedena do provozu splašková kanalizace v délce cca 2,7 km.V roce 2012 byla do provozu uvedena ČOV BIO CLEANER pro 215 EO.V obci byla vybudována ČOV, která se skládá z následujících objektů:• čerpací stanice před ČOV s havarijním obtokem• lapač hrubých nečistot s tlakovým provzdušňováním    • biologický reaktor BIO CLEANER• kanalizační šachta s Parshalovým žlabem a průtokoměrem.V současnosti napojené obce (místní části): TěchobuzNově napojené obce (místní části): nejsouNávrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.Na ČOV se předpokládá realizace kalové koncovky pro odvodnění kalu.V obci je vybudována ČOV.V současnosti napojené obce (místní části): TěchobuzNově napojené obce (místní části): nejsouNávrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Těchobuz realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Těchobuz 500,0 1 000,0 1 500,0
  Obec Těchobuz celkem 500,0 1 000,0 1 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 12. 2020 0589/08/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou - napojení nového zdroje.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.