Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Samšín - CZ063.3304.6109.358 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Samšín

  Číslo obce PRVKUK 358
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.358
  Kód obce 548740
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0358.01 Samšín 14604 146048
  CZ063.3304.6109.0358.02 Přáslavice 13409 134091
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Samšín se nachází severovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 4 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Samšín a Přáslavice (2 km východně od Samšína). V obci je Návesní rybník a Kejtovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 505,0 – 530,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Přáslavice trvale bydlící 68 68 68 66 64 62 60
   přechodně bydlící 6 6 6 3 3 3 3
   celkem 74 74 74 69 67 65 63
   Samšín trvale bydlící 109 109 109 91 85 78 72
   přechodně bydlící 5 5 5 6 6 6 6
   celkem 114 114 114 97 91 84 78
   Obec Samšín celkem trvale bydlící 177 177 177 157 149 140 132
   přechodně bydlící 11 11 11 9 9 9 9
   celkem 188 188 188 166 158 149 141
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Samšín 167 163 161 165 162 160 158 154 156 160 158 158 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Přáslavice 67 67 67 68 66 64 62
   Samšín 100 100 100 93 88 80 73
   Obec Samšín celkem 167 167 167 161 154 144 135
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Přáslavice
   Místní část Přáslavice je zásobována pitnou vodou se skupinového vodovodu HU-PE-PA. Z rozvodné sítě obce Samšín vede zásobovací řad, kterým je pitná voda gravitačně vedena do místní části Přáslavice. Gravitační zásobní řad ze Samšína je celkové délky cca 500 m a je z PVC DN 80 a z oceli DN 100 mm délky cca 400 m. Rozvodné řady po obci jsou z PVC DN cca 1725 m.

   Místní (městská) část Samšín
   Místní část Samšín je zásobována pitnou vodou se skupinového vodovodu HU-PE-PA. Z VDJ Samšín vede gravitační zásobovací řad až do obce Samšín. VDJ Samšín 550 m3 je zemní, železobetonový, dvoukomorový. Zásobní řad je z PVC DN 100 v celkové délce cca 1800 m. Rozvodné řady jsou z PVC DN 80 mm celkové délky cca 1050 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Přáslavice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Samšín
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Samšín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Přáslavice 73 73 73 - - 64 62
   Samšín 105 105 105 - - 80 73
   Obec Samšín celkem 178 178 178 - - 144 135
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Přáslavice
   V místní části Přáslavice žije v současnosti 68 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 3 rekreanty. V místní části Přáslavice je vybudována jednotná kanalizační síť, jejíž celková délka je cca 857 m. Celá kanalizační síť tvoří jedno ucelené povodí, hlavní sběrná stoka je zaústěna do biologické nádrže, jejíž přepad ústí do Kejtovského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích do biologické nádrže a poté do vodního toku.

   Místní (městská) část Samšín
   V obci Samšín žije v současnosti 95 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 6 rekreantů. V obci Samšín je vybudovaná jednotná kanalizace, jejíž celková délka je cca 850 m. Celá kanalizační síť tvoří jedno ucelené povodí, hlavní sběrná stoka je zaústěna do biologického rybníka, jehož přepad ústí do Kejtovského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do biologického rybníka a poté do vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Přáslavice
   V místní části Přáslavice se předpokládá výstavba čistírny odpadních vod.
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci bude vybudována ČOV .
   V současnosti napojené obce: nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Přáslavice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Samšín
   V místní části Samšín se předpokládá výstavba čistírny odpadních vod.
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci bude vybudována ČOV .
   V současnosti napojené obce: nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Samšín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Samšín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Přáslavice 1 000,0 1 700,0 2 700,0
  Samšín 1 000,0 1 700,0 2 700,0
  Obec Samšín celkem 2 000,0 3 400,0 5 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.