Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Věstín - CZ063.3714.6101.042 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Věstín

  Číslo obce PRVKUK 42
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.042
  Kód obce 597031
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0042.01 Věstín 18104 181048
  CZ063.3714.6101.0042.02 Bolešín 18103 181030
  CZ063.3714.6101.0042.03 Věstínek 18105 181056
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Věstín se nachází severovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 8 km. Obec se skládá ze tří místních částí - Bolešín, Věstín a Věstínek. Rozsah zástavby je v rozmezí 480 - 552 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bolešín trvale bydlící 85 85 85 80 76 72 68
   přechodně bydlící 30 30 30 28 28 28 28
   celkem 115 115 115 108 104 100 96
   Věstín trvale bydlící 54 54 54 46 38 32 28
   přechodně bydlící - - - 26 26 26 26
   celkem 54 54 54 72 64 58 54
   Věstínek trvale bydlící 49 49 49 40 36 32 25
   přechodně bydlící 35 35 35 21 19 17 15
   celkem 84 84 84 61 55 49 40
   Obec Věstín celkem trvale bydlící 188 188 188 166 150 136 121
   přechodně bydlící 65 65 65 75 73 71 69
   celkem 253 253 253 241 223 207 190
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Věstín 160 162 161 162 166 168 164 158 158 157 164 164 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bolešín 100 100 101 72 72 72 72
   Věstín 54 54 - - - - -
   Věstínek - - - - - - -
   Obec Věstín celkem 154 154 101 72 72 72 72
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bolešín

   Místní část Bolešín (478 - 510 m n.m.) má veřejný vodovod z r. 1959. Má dvě prameniště. Staré prameniště se dvěma studnami má závadnou vodu. Nová studna na druhém konci obce má dostatek vody. Voda se čerpá ze studny přes vodovodní síť obce do VDJ Bolešín 50 m3 (530/527 m n.m.) u starého prameniště. V roce 2013 byl vybudován nový zdroj pitné vody, který zatím není napojen na vodovodní síť.

    

   Místní (městská) část Věstín

   Místní část Věstín (480 - 552 m n.m.) má vybudovaný vodovod z r. 1939, napájený ze studny. Vlastní zásobení je z VDJ Věstín 30 m3 (560,0/558,0 m n.m.). Jedná se o soukromý vodovod nikoli o vodovod ve veřejném zájmu.

    

   Místní (městská) část Věstínek

   Místní část Věstínek (550 - 575 m n.m.) má vybudovaný vodovod z r. 1949, VDJ Věstínek 17 m3, který zásobuje část obce, ostatní obyvatelé mají vlastní studny. Jedná se o soukromý vodovod nikoli o vodovod ve veřejném zájmu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bolešín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se předpokládá napojeního nového vodního zdroje na VDJ.

    

   Místní (městská) část Věstín

   Pro místní část Věstín doporučujeme VDJ Věstín napojit přes ČS na síť obce Vír, zdroj vody ÚV Vír. Z vodojemu je navržen zásobovací řad a rozvodné řady.

    

   Místní (městská) část Věstínek

   Místní část doporučujeme napojit odbočkou z výtlaku na místní část Věstín a zásobit místní část vodou z ÚV Vír. Bude vybudován VDJ Věstínek 2 x 10 m3, zásobovací řad a rozvodné řady.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro místní části Věstín a Věstínek se uvažuje se zásobením z ÚV Vír.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Věstín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bolešín - - - - - - -
   Věstín - - - - - - -
   Věstínek - - - - - - -
   Obec Věstín celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bolešín

   Místní část Bolešín nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody z rodinných domů jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Věstín

   Místní část Věstín nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody z rodinných domů jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Věstínek

   Místní část Věstínek nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody z rodinných domů jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bolešín

   V obci je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizační sítě.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Bolešín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Věstín

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizační sítě.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Věstín, Věstínek

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Věstínek

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizační sítě, která se napojí kanalizačním sběračem na kanalizační síť obce Věstín.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Věstín realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bolešín 5 700,0 8 000,0 13 700,0
  Věstín 3 000,0 6 000,0 9 000,0
  Věstínek 3 000,0 6 000,0 9 000,0
  Obec Věstín celkem 11 700,0 20 000,0 31 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.