Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Salačova Lhota - CZ063.3304.6109.357 - stav 22. 3. 2017

 1. Obec

  Salačova Lhota

  Číslo obce PRVKUK 357
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.357
  Kód obce 548731
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0357.01 Salačova Lhota 14593 145939
  CZ063.3304.6109.0357.02 Malá Černá 40444 404446
  CZ063.3304.6109.0357.03 Velká Černá 14594 145947
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Salačova Lhota se nachází severně od města Pacov ve vzdálenosti cca 5 km. Obec se skládá ze tří místních částí Salačova Lhota, Malá Černá (1 km jižně od obce Salačova Lhota) a Velká Černá (2 km jihozápadně od obce Salačova Lhota). Obcí protéká bezejmenný vodní tok a je zde Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 554,0 – 584,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Malá Černá trvale bydlící 11 11 11 10 11 11 11
   přechodně bydlící 10 10 10 4 4 4 4
   celkem 21 21 21 14 15 15 15
   Salačova Lhota trvale bydlící 115 115 115 109 106 102 99
   přechodně bydlící 3 3 3 17 17 17 17
   celkem 118 118 118 126 123 119 116
   Velká Černá trvale bydlící 14 14 14 10 8 6 5
   přechodně bydlící 5 5 5 16 16 16 16
   celkem 19 19 19 26 24 22 21
   Obec Salačova Lhota celkem trvale bydlící 140 140 140 129 125 119 115
   přechodně bydlící 18 18 18 37 37 37 37
   celkem 158 158 158 166 162 156 152
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Salačova Lhota 123 131 132 131 129 131 135 130 129 129 129 129 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Malá Černá - - - - 15 15 15
   Salačova Lhota 115 115 115 126 123 119 116
   Velká Černá - - - - 24 22 21
   Obec Salačova Lhota celkem 115 115 115 126 162 156 152
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Malá Černá
   Místní část Malá Černá nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno z domovních studní.
   Rozsah zástavby je v rozmezí 518,0 – 526,0 m n.m.

   Místní (městská) část Salačova Lhota
   Prameniště se nachází v zalesněném úžlabí na jižním svahu vrchu Stražiště (606 – 613 m n.m.). Voda je zachycena 4 zářezy (v délkách 39,9 m, 55,2 m, 22 m, 42 m) a studny z betonových skruží, DN 1000 mm o hloubce 2,5 m. Zářezy jsou z děrované kameniny DN 100 –150 mm a děrovaných rour z PVC DN 100 mm. Hloubka zářezů je 2 - 3 m.
   Na místě, kde se spojují svodné řady, je umístěna odkyselovací stanice (280 x 180 x 245 cm). Dále je voda svedena do železobetonového, podzemního, válcového VDJ 30 m3 (599/586,5 m n.m.).
   Dále je v provozu propoj z prameniště Stražiště (pro město Pacov). Gravitační rozvodné řady po místní části jsou z litiny DN 60, 80, 100 délky cca 1650 m.

   Místní (městská) část Velká Černá
   Místní část Velká Černá nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno z domovních studní.
   Rozsah zástavby je v rozmezí 520,0 – 536,0 m n.m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Malá Černá
   Uvažuje se napojení místní části Malá Černá na vodovod Salačova Lhota v délce potrubí cca 1000 m.

   Místní (městská) část Salačova Lhota
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména rozvodných řadů, VDJ a odkyselovací stanice). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Velká Černá
   Uvažuje se výstavba vodovodu tj. vyhledání a výstavbu nového vodního zdroje, přívodního řadu do VDJ, VDJ 30 m3, úpravny vody a rozvodných vodovodních řadů po obci v celkové délce cca 1000 m.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje v místní části Velká Černá.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Salačova Lhota realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Malá Černá - - - - - - -
   Salačova Lhota - - - - 148 144 141
   Velká Černá - - - - - - -
   Obec Salačova Lhota celkem - - - - 148 144 141
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Malá Černá
   V místní části Malá Černá žije v současnosti 11 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 4 rekreanty. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky odváděny kanalizací do místního vodního toku.

   Místní (městská) část Salačova Lhota
   V místní části Salačova Lhota žije v současnosti 113 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 17 rekreanty. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, pouze v části obce je vybudována kanalizace, která je ve špatném technickém stavu. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky odváděny kanalizací do místního rybníka.

   Místní (městská) část Velká Černá
   V místní části Velká Černá žije v současnosti 12 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 16 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť.
   Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky odváděny do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Malá Černá
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Salačova Lhota
   V místní části je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod o kapacitě cca 180 EO.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Salačova Lhota
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Velká Černá
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Salačova Lhota realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Malá Černá 1 300,0 - 1 300,0
  Salačova Lhota 4 000,0 10 000,0 14 000,0
  Velká Černá 3 400,0 - 3 400,0
  Obec Salačova Lhota celkem 8 700,0 10 000,0 18 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 3. 2017 209/2017 administrativní opatření Oprava stávajícího stavu vodovodu místní části Salačova Lhota - oprava podle skutečnosti.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.