Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pošná - CZ063.3304.6109.356 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Pošná

  Číslo obce PRVKUK 356
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.356
  Kód obce 548600
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0356.01 Pošná 12632 126322
  CZ063.3304.6109.0356.02 Nesvačily 12630 126306
  CZ063.3304.6109.0356.03 Proseč 12633 126331
  CZ063.3304.6109.0356.04 Zahrádka 17560 175609
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pošná se nachází jihovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 2 km. Obec se skládá ze čtyř místních částí Pošná, Nesvačily (3 km jihovýchodně od Pošné), Proseč (1 km jižně od Pošné) a Zahrádka (2 km východně od Pošné). Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok a Kejtovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 535,0 - 583,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nesvačily trvale bydlící 9 9 9 18 19 20 21
   přechodně bydlící 5 5 5 20 20 20 20
   celkem 14 14 14 38 39 40 41
   Pošná trvale bydlící 128 128 128 152 155 158 160
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 178 178 178 202 205 208 210
   Proseč trvale bydlící 56 56 56 49 41 33 25
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 66 66 66 59 51 43 35
   Zahrádka trvale bydlící 28 28 28 25 24 22 21
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 48 48 48 45 44 42 41
   Obec Pošná celkem trvale bydlící 221 221 221 244 239 233 227
   přechodně bydlící 85 85 85 100 100 100 100
   celkem 306 306 306 344 339 333 327
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pošná 236 266 249 249 242 242 240 247 245 245 247 247 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nesvačily - - - - - - -
   Pošná 120 120 120 175 175 175 180
   Proseč 34 37 42 42 40 30 20
   Zahrádka 20 21 22 40 40 38 38
   Obec Pošná celkem 174 178 184 257 255 243 238
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Nesvačily
   Místní část Nesvačily je zásobena pitnou vodou z domovních studní. Kvalita a množství vody není známa.

   Místní (městská) část Pošná
   Obec Pošná je zásobována pitnou vodou jednak z vlastních zdrojů podzemní vody a jednak ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Vlastní zdroje podzemní vody se nacházejí v lokalitě Pošná (4 kopané studny, 1 jímací zářez) a Boučí (2 kopané studny). Z obou pramenišť natéká voda gravitačně do odkyselovací a čerpací stanice, odkud je výtlakem voda dopravována do VDJ Pošná 60 m3. Z VDJ je pitná voda gravitačně rozvedena po místní části. Do čerpací a odkyselovací stanice je také napojen přivaděč ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Celková délka rozvodných řadů v místní části Pošná je cca 1781 m.

   Místní (městská) část Proseč
   Místní část Proseč je zásobena pitnou vodou z domovních studní. Kvalita a množství vody není známa.

   Místní (městská) část Zahrádka
   Místní část Zahrádka je zásobována pitnou vodou z vlastního zdroje, který tvoří 3 kopané studny, z nichž jedna z nich tvoří akumulaci pitné vody místo vodojemu. Využitelný objem akumulace je cca 8,5 m3. Z akumulační studny je pitná voda dopravována k místní části Zahrádka, kde je rozvodnými řady rozvedena po místní části. Celková délka rozvodných řadů v místní části Zahrádka je cca 918 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Nesvačily
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Pošná
   Předpokládá se rekonstrukce vodojemu a zvýšení jeho akumulační kapacity cca o 100 m3.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Proseč
   Místní část Proseč plánuje zásobování pitnou vodou z vodovodu Pošná napojením na VDJ Pošná. Poté budou vybudovány rozvodné řady. Realizace proběhne v návaznosti na zvýšení akumulační kapacity VDJ Pošná.

   Místní (městská) část Zahrádka
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Pošná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nesvačily - - - - - - -
   Pošná - - - - - 175 180
   Proseč - - - - - 30 20
   Zahrádka - - - - - - -
   Obec Pošná celkem - - - - - 205 200
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Nesvačily
   V místní části Nesvačily žije v současnosti 9 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet bydlících obyvatel zvýší o 20 rekreantů. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách nebo jsou přes domovní septiky vypouštěny do místního vodního toku.

   Místní (městská) část Pošná
   V místní části Pošná žije v současnosti 160 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů. V místní části Pošná je vybudována jednotná kanalizační síť, která je rozdělena do dvou větví, obě větve společně ústí příkopem do Novodvorského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku.

   Místní (městská) část Proseč
   V místní části Proseč žije v současnosti 56 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je zaústěna do místního vodního toku. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky vypouštěny do vodního toku.

   Místní (městská) část Zahrádka
   V místní části Zahrádka žije v současnosti 28 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je rozdělena do dvou povodí. Jedna stoka je zaústěna do návesního rybníka, druhá stoka je napojena do přepadu z tohoto rybníka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Nesvačily
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Pošná
   Předpokládá se výstavba čistírny odpadních vod a dobudování kanalizačního systému.
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V místní části bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Pošná
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Proseč
   Předpokládá se výstavba čistírny odpadních vod a dobudování kanalizačního systému.
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V místní části bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Proseč
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Zahrádka
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Pošná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nesvačily - - -
  Pošná 2 700,0 3 800,0 6 500,0
  Proseč 4 200,0 5 800,0 10 000,0
  Zahrádka 3 425,0 - 3 425,0
  Obec Pošná celkem 10 325,0 9 600,0 19 925,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.