Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pacov - CZ063.3304.6109.355 - stav 22. 12. 2020

 1. Obec

  Pacov

  Číslo obce PRVKUK 355
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.355
  Kód obce 548511
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0355.01 Pacov 40442 404420
  CZ063.3304.6109.0355.02 Bedřichov 19293 192937
  CZ063.3304.6109.0355.03 Jetřichovec 05920 59200
  CZ063.3304.6109.0355.04 Roučkovice 14157 141577
  CZ063.3304.6109.0355.05 Velká Rovná 19294 192945
  CZ063.3304.6109.0355.06 Zhoř 19295 192953
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Pacov se nachází západně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 16 km. Město se skládá z šesti místních částí Pacov, Bedřichov (3 km západně od Pacova), Jetřichovec (4 km severozápadně od Pacova), Roučkovice (2 km východně od Pacova), Velká Rovná (5 km západně od Pacova) a Zhoř (5 km severozápadně od Pacova). Městem protéká vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 500,0 – 610,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bedřichov trvale bydlící 67 67 67 54 47 41 34
   přechodně bydlící 6 6 6 16 16 21 24
   celkem 73 73 73 70 63 62 58
   Jetřichovec trvale bydlící 151 151 151 166 165 164 163
   přechodně bydlící 16 16 16 15 15 17 17
   celkem 167 167 167 181 180 181 180
   Pacov trvale bydlící 4 714 4 705 4 703 4 459 4 383 4 304 4 211
   přechodně bydlící 330 329 329 150 170 200 250
   celkem 5 044 5 034 5 032 4 609 4 553 4 504 4 461
   Roučkovice trvale bydlící 182 182 182 148 132 116 100
   přechodně bydlící 18 18 18 20 23 23 31
   celkem 200 200 200 168 155 139 131
   Velká Rovná trvale bydlící 95 95 95 64 55 46 37
   přechodně bydlící 10 10 10 14 17 25 28
   celkem 105 105 105 78 72 71 65
   Zhoř trvale bydlící 23 23 23 28 26 25 23
   přechodně bydlící 3 3 3 20 23 23 27
   celkem 26 26 26 48 49 48 50
   Obec Pacov celkem trvale bydlící 5 232 5 223 5 221 4 919 4 808 4 696 4 568
   přechodně bydlící 383 382 382 235 264 309 377
   celkem 5 615 5 605 5 603 5 154 5 072 5 005 4 945
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pacov 5024 4937 4933 4903 4889 4830 4857 4871 4823 4758 4717 4717 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bedřichov 59 59 59 70 63 62 58
   Jetřichovec 150 150 150 181 180 181 180
   Pacov 4 636 4 647 4 671 4 609 4 553 4 504 4 461
   Roučkovice 180 180 180 168 155 139 131
   Velká Rovná 91 91 91 78 72 71 65
   Zhoř 22 22 22 48 49 48 50
   Obec Pacov celkem 5 138 5 149 5 173 5 154 5 072 5 005 4 945
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bedřichov

   Městská část je pitnou vodou zásobena ze skupinového vodovodu Velká Rovná - Bedřichov - Zhoř. Vlastní prameniště vodovodu je v k.ú. Zhoř, odkud je voda čerpána do odkyselovací stanice. VDJ slouží pro akumulaci vody pro místní části Velká Rovná, Bedřichov, Zhoř,  Malá Rovná (osada města Pacov), přebytky jsou  akumulovány ve VDJ Pacov. Rozsah zástavby je v rozmezí 560,0 – 584,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Jetřichovec

   Městská část  je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Prameniště je tvořeno dvěma zářezy délky 32,5 m a 12 m, zásobní a rozvodný vodovodní řad byl v letech 2011 - 2012 rekonstruován, na zásobním potrubí pro zvýšení tlaku provedena instalace ATS. Vodovodní potrubí provedeno z materiálu PVC DN 100 a DN 80 délky cca 2264 m. Rozsah zástavby je v rozmezí 540,0 – 566,0 m n.m. 

    

   Místní (městská) část Pacov 

   Městská část je zásobena vodou z veřejného vodovodu. Vodovod Pacov je zásoben z pramenišť v lesním komplexu Stražiště a ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Prameniště Staré Stražiště tvoří celkem 6 zářezů, 3 zářezy (DN 150 mm délky 20,2, DN 100 a 150 mm délky 19,3 m, DN 100 mm délky 12,3 m) jsou svedeny do pramenné sběrny S1, z níž je voda potrubím DN 125 vedena do odkyselovací stanice, do které jsou zaústěny další 3 zářezy (DN 175 mm délky 26,8 m, DN 100 mm délky 15 m a DN 100 délky 48 m). Odkyselovací stanice – plocha filtru 5,97 m2, doba zdržení 27 min. Odkyselená voda je do VDJ Pacov přiváděna gravitačně potrubím PVC Mondial DN 150 a DN 200. Další prameniště, které se nachází v lokalitě Stražiště je nad Černým rybníkem. Do pramenné sběrny je voda přiváděna z jímacího zářezu délky 60 m přívodním potrubím. Z pramenné sběrny je voda čerpána do přívodního potrubí vedoucího od odkyselovací stanice do VDJ Pacov. VDJ jsou 3, jeden pro horní pásmo, jeden pro spodní pásmo a jeden pro skupinový vodovod HU-PE-PA. VDJ pro horní pásmo je zemní železobetonový dvoukomorový 2 x 200 m3, v jeho blízkosti je položen VDJ 650 m3 skupinového vodovodu HU-PE-PA   (monolitický, kruhová nádrž). Je propojen s VDJ pro horní písmo. VDJ dolního tlakového pásma je dvoukomorový kruhový 2 x 40 m3 .V letech 2010-2011 byla provedena výměna přívodních řadů z prameniště Staré Stražiště i Nad Černým rybníkem. Celková délka přívodních řadů je 9536 m. Do VDJ Pacov jsou dále dopravovány přebytky vody z vodovodu Velká Rovná - Bedřichov - Zhoř. V případě přebytku vody z vlastních pramenišť je možnost předávat vodu do sytému skupinového vodovodu HU-PE-PA. 

    

   Místní (městská) část Roučkovice 

   Městská část Roučkovice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Ve VDJ Samšín 2 x 250m3 je umístěna ATS pro zvýšení tlaku. V roce 2004 byla realizována výstavba vodovodu, rozvodné řady v celkové délce 1650 m a zásobní vodovodní řad v délce 135 m. Rozsah zástavby je v rozmezí 530,0 – 560,0 m n.m. V osadě Hrádek je vybudován veřejný vodovod, který byl proveden z ocelového potrubí v délce 1900 m a průměru 90 mm. Zásobní řad byl vybudován v r. 1946, rozvodný řad délky 490 m byl v r. 1993 rekonstruován. Zásobní řad je napojen na přívodní řad prameniště Stražiště – Pacov.                  

    

   Místní (městská) část Velká Rovná

   Prameniště vodovodu Velká Rovná - Bedřichov - Zhoř se nachází pod lesním pozemkem severně od Velké Rovné ve vzdálenosti 700 m. Prameniště je tvořeno 2 jímacími zářezy délky 40 m a 10 m, hloubky 3 m a sběrnou jímkou. V roce 2012 byly v této lokalitě provedeny dvě vrtané studny, každá  hloubky 80 m, mezi studněmi je proveden jímací zářez délky 144 m. Svodný řad z vrtaných studní a jímací zářez jsou zaústěny v nové akumulační jímce, do které je zaústěna i voda z původní kopané sběrné studny. Z akumulační jímky je voda čerpána výtlačným potrubím PVC DN 100 do odkyselovací stanice. Z ní je voda gravitačně svedena do železobetonového monolitického VDJ Velká Rovná 150 m3.Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště potrubím z PVC DN 100 mm celkové délky 2 160 m. Rozsah zástavby je v rozmezí 576,0 – 610,0 m n.m. 

    

   Místní (městská) část Zhoř

   Městská část je zásobena pitnou vodou z vodovodu Velká Rovná - Bedřichov - Zhoř. Městská část je gravitačně zásobena z VDJ Velká Rovná 150 m3. Zásobní řad z PVC DN 100 má délku 2 916 m a rozvodné řady řad z PVC DN 100 jsou délky 549 m. Rozsah zástavby je v rozmezí 548,0 – 570,0 m n.m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bedřichov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Jetřichovec

   Je uvažováno s propojením vodovodu Zhořec - Jetřichovec. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Pacov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se uvažuje se sanací vodojemů.

    

   Místní (městská) část Roučkovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Předpokládá se rovněž vybudování nového vodovodního řadu z VDJ Roučkovice do osady Hrádek včetně souvisejících objektů s možností prodloužení tohoto vodovodního řadu až do obce Velká Chyška.

    

   Místní (městská) část Velká Rovná

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Zhoř

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Navrhované zdroje pitné vody

   V městských částech Pacov a Velká Rovná se uvažuje s novými vodními zdroji - rozšířením pramenišť a napojením městské části Roučkovice na skupinový vodovod HU-PE-PA. 

    

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Pacov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bedřichov 0 0 0 0 0 62 58
   Jetřichovec 161 161 161 161 161 161 161
   Pacov 4 966 4 965 4 963 4 595 4 553 4 504 4 461
   Roučkovice 0 0 0 168 155 139 131
   Velká Rovná 95 95 95 78 72 71 65
   Zhoř 0 0 0 0 0 0 0
   Obec Pacov celkem 5 222 5 221 5 219 5 002 4 941 4 937 4 876
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bedřichov

   V městské části Bedřichov žije v současnosti 61 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 14 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v letech 1975 - 76 a jejíž celková délka činí 710 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500. Hlavní stoka je zaústěna do vodního toku, který se vlévá do vodního toku Trnava. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací do vodního toku.

   V městské části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Jetřichovec

   V městské části Jetřichovec žije v současnosti 172 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 12 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v letech 1965 - 66 a jejíž celková délka činí 690 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 600. Kanalizační síť je rozdělena do 5 stok, které jsou samostatně zaústěny do zatrubněného vodního toku, který protéká městskou částí a je zaústěn do dvou biologických rybníků. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací do vodního toku a jsou čištěny v biologickém rybníku.

    

   V městské části je vybudována ČOV (biologické rybníky).

   V současnosti napojené obce (místní části): Jetřichovec

    

   Místní (městská) část Pacov

   V městské části žije v současnosti 4441 obyvatel trvale bydlících a 151 rekreantů. 99% obyvatel městské části je napojeno na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV. Ostatní obyvatelé městské části jsou napojeni přes domovní septiky do veřejné kanalizace, která je zaústěna do vodního toku. Celková délka kanalizace je cca 3260 m. V roce 2010 – 2011 byla provedena modernizace ČOV a současně zkapacitnění původního kanalizačního přivaděče. Předčištěná voda z ČOV je zaústěna do Kejtovského potoka. Při nové výstavbě nebo rekonstrukcích kanalizace je prováděna oddílná kanalizace s cílem zaústění na ČOV pouze splaškové vody.

   V roce 2015 byla dokončena intenzifikace ČOV.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Pacov, Roučkovice

    

   Místní (městská) část Roučkovice

   V městské části Roučkovice žije v současnosti 163 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 19 rekreantů. V roce 2010 byla realizována stavba splaškové kanalizace v celkové délce 1813 m a kanalizační přivaděč do Pacova v celkové délce 2630 m. Odpadní vody jsou odvedeny na ČOV Pacov.

    

   Místní (městská) část Velká Rovná

   V městské části Velká Rovná žije v současnosti 68 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 14 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v letech 1978 - 85 a jejíž celková délka činí 1480 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 600. Kanalizace je zaústěna do biologického rybníka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací do vodního toku.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Velká Rovná

    

   Místní (městská) část Zhoř

   V městské části Zhoř žije v současnosti 32 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 19 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v letech 1965 - 66 a jejíž celková délka činí 570 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 a DN 500. Kanalizace je zaústěna do Vodického potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole případně na ČOV Pacov.

   V městské části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bedřichov

   Předpokládá se výstavba čistírny odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Bedřichov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Jetřichovec

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Uvažuje se s výstavbou dalšího biologického rybníka a intenzifikací stávajících biologických rybníků.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Jetřichovec

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Místní (městská) část Pacov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se uvažuje se zajištěním likvidace odpadních vod v lokalitě u nádraží ČD a v průmyslové zástavbě (Na Madetě).

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Pacov, Roučkovice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Zhoř, Velká Černá, Malá Černá, Pošná

    

   Místní (městská) část Roučkovice

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Velká Rovná

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Předpokládá se výstavba hrubého čištění nad stávajícím rybníkem.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Velká Rovná

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Místní(městská) část Zhoř

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Pacov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bedřichov - 5 000,0 5 000,0
  Jetřichovec 8 000,0 8 000,0 16 000,0
  Pacov 23 700,0 82 000,0 105 700,0
  Roučkovice 11 000,0 - 11 000,0
  Velká Rovná 700,0 6 000,0 6 700,0
  Zhoř - - -
  Obec Pacov celkem 43 400,0 101 000,0 144 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 12. 2020 0589/08/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v městské části Roučkovice.
  22. 12. 2015 11/2015 administrativní opatření Pacov - intenzifikace ČOV