Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Obrataň - CZ063.3304.6109.354 - stav 21. 12. 2018

 1. Obec

  Obrataň

  Číslo obce PRVKUK 354
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.354
  Kód obce 548472
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0354.01 Obrataň 10871 108715
  CZ063.3304.6109.0354.02 Bezděčín 10869 108693
  CZ063.3304.6109.0354.03 Hrobská Zahrádka 10870 108707
  CZ063.3304.6109.0354.04 Moudrov 18238 182389
  CZ063.3304.6109.0354.05 Sudkův Důl 15878 158780
  CZ063.3304.6109.0354.06 Šimpach 10872 108723
  CZ063.3304.6109.0354.07 Údolí 40441 404411
  CZ063.3304.6109.0354.08 Vintířov 18239 182397
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Obrataň se nachází východně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 24 km. Obec se skládá z osmi místních částí Obrataň, Bezděčín (2 km jihozápadně od Obrataně), Hrobská zahrádka (1 km severozápadně od Obrataně), Šimpach (2 km severovýchodně od Obrataně), Moudrov (4 km jihovýchodně od Obrataně), Sudkův Důl (2 km jižně od Obrataně), Údolí (3 km jihozápadně od Obrataně) a Vintířov (4 km jihovýchodně od Obrataně). Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok, dále se nachází místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 560,0 – 589,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov kromě místních částí Bezděčín a části k.ú. Sudkův Důl a Obrataň.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděčín trvale bydlící 9 9 9 8 8 7 6
   přechodně bydlící 62 62 62 40 40 40 40
   celkem 71 71 71 48 48 47 46
   Hrobská Zahrádka trvale bydlící 77 77 77 73 71 69 67
   přechodně bydlící 35 35 35 35 35 35 35
   celkem 112 112 112 108 106 104 102
   Moudrov trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící 5 5 5 25 25 25 25
   celkem 5 5 5 25 25 25 25
   Obrataň trvale bydlící 629 628 628 601 586 571 554
   přechodně bydlící 130 130 130 130 130 130 130
   celkem 759 758 758 731 716 701 684
   Sudkův Důl trvale bydlící 18 18 18 30 31 31 32
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 48 48 48 60 61 61 62
   Šimpach trvale bydlící 39 39 39 34 30 27 24
   přechodně bydlící 30 30 30 40 40 40 40
   celkem 69 69 69 74 70 67 64
   Údolí trvale bydlící - - - - - - -
   přechodně bydlící 5 5 5 10 10 10 10
   celkem 5 5 5 10 10 10 10
   Vintířov trvale bydlící 72 72 72 64 60 55 51
   přechodně bydlící 43 43 43 40 40 40 40
   celkem 115 115 115 104 100 95 91
   Obec Obrataň celkem trvale bydlící 844 843 843 810 786 760 734
   přechodně bydlící 340 340 340 350 350 350 350
   celkem 1 184 1 183 1 183 1 160 1 136 1 110 1 084
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Obrataň 852 823 832 844 835 834 827 816 817 813 795 795 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděčín - - - - - - -
   Hrobská Zahrádka 43 48 56 95 95 95 93
   Moudrov - - - - - - -
   Obrataň 758 758 758 670 640 630 620
   Sudkův Důl 17 17 17 50 51 51 52
   Šimpach 35 35 35 69 65 60 60
   Údolí - - - - - - -
   Vintířov 46 49 55 90 90 85 80
   Obec Obrataň celkem 899 907 921 974 941 921 905
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bezděčín

   Obyvatelé místní části Bezděčín jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Kvalita a množství není známa.

    

   Místní (městská) část Hrobská Zahrádka

   Zdroj pitné vody pro místní část Hrobská Zahrádka tvoří jedna kopaná studna, ze které je voda gravitačně vedena do odkyselovací stanice, odkud je voda čerpána do VDJ 100 m3. Z VDJ je poté pitná voda gravitačně rozvedena po místní části. Celková délka rozvodných řadů po obci je cca 825 m.

    

   Místní (městská) část Moudrov

   Obyvatelé místní části Moudrov jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Kvalita a množství není známa.

    

   Místní (městská) část Obrataň

   Zdroj pitné vody pro místní část Obrataň tvoří jedna vrtaná studna, ze které je výtlačným potrubím voda vedena do VDJ 300 m3. Z VDJ je poté pitná voda rozvedena gravitačně po obci. Celková délka rozvodných řadů po obci je cca 6 334 m.

   V roce 2018 byl realizován nový vodovodní řad lokalita "Kamínek" z posilujícího vodního zdroje do VDJ Obrataň v celkové délce 600 metrů.

    

   Místní (městská) část Sudkův Důl

   Zdroj pitné vody pro místní část Sudkův Důl tvoří tři kopané studny. Jedna z kopaných studní plní zároveň funkci VDJ, celková akumulace má objem 13 m3. Odtud je pitná voda gravitačně rozvedena po obci. Celková délka rozvodných řadů po obci je 673 m.

    

   Místní (městská) část Šimpach

   Zdroj pitné vody pro místní část Šimpach tvoří jedna kopaná studna, ze které je pitná voda gravitačně rozvedena po obci. Není vybudována akumulace pitné vody. Celková délka rozvodných řadů po obci je 1 036 m.

    

   Místní (městská) část Údolí

   Obyvatelé místní části Údolí jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Kvalita a množství není známa.

    

   Místní (městská) část Vintířov

   Zdroj pitné vody pro místní část Vintířov je tvořen jednou kopanou studnou a jedním jímacím zářezem. Voda je gravitačně svedena do VDJ 60 m3, jehož součástí je i odkyselovací filtr. Následně je pitná voda gravitačně rozvedena po obci. Celková délka rozvodných řadů po obci je 1 262 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bezděčín
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Hrobská Zahrádka
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Moudrov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Obrataň
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Sudkův Důl
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Šimpach
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Údolí
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   Místní (městská) část Vintířov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Obrataň realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděčín - - - - - - -
   Hrobská Zahrádka - - - - - - 93
   Moudrov - - - - - - -
   Obrataň 729 728 728 670 640 630 620
   Sudkův Důl - - - - - - -
   Šimpach - - - - - 60 60
   Údolí - - - - - - -
   Vintířov - - - - - 85 80
   Obec Obrataň celkem 729 728 728 670 640 775 853
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bezděčín
   V místní části Bezděčín žije v současnosti 9 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 40 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek.

   Místní (městská) část Hrobská Zahrádka
   V místní části Hrobská Zahrádka žije v současnosti 70 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 65 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 35 rekreantů. Jednotná kanalizační síť je tvořena jedním povodím, jehož hlavní stoka je zaústěna do Hrobského potoka. Celková délka jednotné kanalizační sítě je cca 640 m. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokových jímek.
   V mísní části není vybudována ČOV.

   Místní (městská) část Moudrov
   V místní části Moudrov nežijí v současnosti žádní trvale bydlící obyvatelé. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 25 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek.

   Místní (městská) část Obrataň
   V místní části Obrataň žije v současnosti 611 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 130 rekreantů. Místní část Obrataň má vybudovanou kanalizační síť, která je rozdělena do dvou hlavních povodí, obě kmenové stoky jsou napojeny odděleně na ČOV Obrataň. Na stokové síti je vybudováno celkem 6 odlehčovacích komor. ČOV Obrataň je mechanicko-biologická ČOV, vyčištěné odpadní vody odtékají do Kejtovského potoka.

   V obci je vybudována ČOV pro 885 EO.
   Popis ČOV Obrataň:
   Mechanická část: strojně stírané jemné česle, vertikální lapák písku, čerpání písku mamutkou do pračky písku, dávkování železitého koagulantu pro srážení fosforu
   Biologická část: nízkozatížená aktivace s aerobní stabilizací kalu, denitrifikační nádrž, nitrifikační nádrž, 2x vertikální dosazovací nádrž.
   Kalové hospodářství: 2x uskladňovací nádrž, míchaná mechanicky a vzduchem
   Ostatní objekty: provozní budova, měrný objekt

   Současnosti napojené obce (místní části): Obrataň
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Bezděčín, Moudrov, Sudkův Důl, Údolí, Vysoká Lhota

   Místní (městská) část Sudkův Důl
   V místní části Sudkův Důl žije v současné době 32 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Obec nemá v současné době vybudovanou veřejnou kanalizační sít, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek nebo jsou přes domovní septiky vypouštěny do místní toku Bělá.
   V mísní části není vybudována ČOV.

   Místní (městská) část Šimpach
   V místní části Šimpach žije v současné době 35 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 40 rekreantů. Jednotná kanalizační síť je tvořena jedním hlavním povodím. Celková délka jednotné stokové sítě činí cca 1 150 m, kanalizace ústí do místního bezejmenného potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou zachycovány v bezodtokových jímkách.
   V mísní části není vybudována ČOV.

   Místní (městská) část Údolí
   V místní části Údolí nežijí v současnosti žádní trvale bydlící obyvatelé. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek.

   Místní (městská) část Vintířov
   V obci Vintířov žije v současnosti 70 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 40 rekreantů. Kanalizační síť tvoří jedno povodí, celková délka stokové sítě je cca 1 566 m. Kanalizace je zaústěna do místního toku Vintířovský potok. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokových jímek.
   V mísní části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bezděčín
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Hrobská Zahrádka
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Předpokládá se vybudování čistírny odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Hrobská Zahrádka
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Moudrov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Obrataň
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.
   Současnosti napojené obce (místní části): Obrataň
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Bezděčín, Moudrov, Sudkův Důl, Údolí, Vysoká Lhota

   Místní (městská) část Sudkův Důl
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Šimpach
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Předpokládá se vybudování čistírny odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Šimpach
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Údolí
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Vintířov
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Předpokládá se vybudování čistírny odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Vintířov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Obrataň realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bezděčín - - -
  Hrobská Zahrádka 700,0 1 800,0 2 500,0
  Moudrov - - -
  Obrataň 4 000,0 11 200,0 15 200,0
  Sudkův Důl 300,0 - 300,0
  Šimpach 400,0 1 700,0 2 100,0
  Údolí - - -
  Vintířov 700,0 1 100,0 1 800,0
  Obec Obrataň celkem 6 100,0 15 800,0 21 900,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  21. 12. 2018 16/2018 administrativní opatření Kamínek - nový vodovodní řad začíná na p. č. 448/1. k.ú. Sudkův Důl a je ukončen ve vstupní části vodojemu na p. č. 1270/2 k.ú. Obrataň v celk. dl. 600 metrů.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.