Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Mezilesí - CZ063.3304.6109.353 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Mezilesí

  Číslo obce PRVKUK 353
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.353
  Kód obce 548367
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0353.01 Mezilesí 09366 93661
  CZ063.3304.6109.0353.02 Holýšov 09365 93653
  CZ063.3304.6109.0353.03 Zelená Ves 09367 93670
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mezilesí se nachází severozápadně od města Pacov ve vzdálenosti cca 8 km. Obec je tvořena třemi místními částmi Mezilesí, Holýšov (1 km severozápadně od Mezilesí) a Zelená Ves (1 km severovýchodně od Mezilesí). Obcí protéká Huťský potok a a jsou zde místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 582,0 – 612,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Holýšov trvale bydlící 37 37 37 31 27 24 20
   přechodně bydlící 7 7 7 20 19 18 16
   celkem 44 44 44 51 46 42 36
   Mezilesí trvale bydlící 48 48 48 55 55 55 55
   přechodně bydlící 8 8 8 41 41 41 41
   celkem 56 56 56 96 96 96 96
   Zelená Ves trvale bydlící 46 46 46 42 40 37 34
   přechodně bydlící 20 20 20 42 40 37 34
   celkem 66 66 66 84 80 74 68
   Obec Mezilesí celkem trvale bydlící 131 131 131 128 122 116 109
   přechodně bydlící 35 35 35 103 100 96 91
   celkem 166 166 166 231 222 212 200
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Mezilesí 129 135 134 127 125 128 120 118 118 122 115 115 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Holýšov 44 44 44 51 48 42 36
   Mezilesí 45 45 45 96 96 96 96
   Zelená Ves 46 46 46 84 80 74 68
   Obec Mezilesí celkem 135 135 135 231 224 212 200
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Holýšov
   V místní části je vybudován vodovod, který je napojen na vodovod zásobující místní části Mezilesí, Zelená Ves a Holýšov. Tento vodovod je zásobován z prameniště podzemní vody tvořeného vodárenskými studnami S1 – S4, odkud natéká gravitačně do čerpací stanice svodným řadem PVC DN 80 mm délky 570 m, odkud je voda čerpána výtlačným řadem PVC DN 110 mm délky 782 m do odkyselovací stanice a VDJ 100 m3. Z VDJ je voda rozvodným řadem PVC DN 110 mm vedena do místní části Zelená Ves (délka řadu cca 1600 m), Holýšov (délka řadu cca 1901 m) a Mezilesí (délka řadu cca 975 m) v celkové délce 4476 m.

   Místní (městská) část Mezilesí
   V místní části je vybudován vodovod, který je napojen na vodovod zásobující místní části Mezilesí, Zelená Ves a Holýšov. Tento vodovod je zásobován z prameniště podzemní vody tvořeného vodárenskými studnami S1 – S4, odkud natéká gravitačně do čerpací stanice svodným řadem PVC DN 80 mm délky 570 m, odkud je voda čerpána výtlačným řadem PVC DN 110 mm délky 782 m do odkyselovací stanice a VDJ 100 m3. Z VDJ je voda rozvodným řadem PVC DN 110 mm vedena do místní části Zelená Ves (délka řadu cca 1600 m), Holýšov (délka řadu cca 1901 m) a Mezilesí (délka řadu cca 975 m) v celkové délce 4476 m.

   Místní (městská) část Zelená Ves
   V místní části je vybudován vodovod, který je napojen na vodovod zásobující místní části Mezilesí, Zelená ves a Holýšov. Tento vodovod je zásobován z prameniště podzemní vody tvořeného vodárenskými studnami S1 – S4, odkud natéká gravitačně do čerpací stanice svodným řadem PVC DN 80 mm délky 570 m, odkud je voda čerpána výtlačným řadem PVC DN 110 mm délky 782 m do odkyselovací stanice a VDJ 100 m3. Z VDJ je voda rozvodným řadem PVC DN 110 mm vedena do místní části Zelená Ves (délka řadu cca 1600 m), Holýšov (délka řadu cca 1901 m) a Mezilesí (délka řadu cca 975 m) v celkové délce 4476 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Holýšov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Mezilesí
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Zelená Ves
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Mezilesí realizace navrhovaných opatření nepředpokládá.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Holýšov 44 44 44 - - 42 36
   Mezilesí 53 53 53 - - 96 96
   Zelená Ves 66 66 66 - 80 170 164
   Obec Mezilesí celkem 163 163 163 - 80 308 296
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Holýšov
   V místní části Holýšov žije v současnosti 34 trvale a 21 přechodně bydlících obyvatel (rekreantů). V místní části je jednotná kanalizační síť, na kterou jsou přes septiky napojeni všichni trvale i přechodně bydlící obyvatelé. Celková délka stokové sítě je cca 690 m a tvoří ji mělce uložené betonové roury o průměru 300 – 500 mm. Jednotná kanalizace končí jednou výustí, která vytéká otevřeným korytem do místního rybníka. Kanalizace byla postavena v letech 1965 – 1974.

   Místní (městská) část Mezilesí
   V místní části Mezilesí žije v současné době 57 trvale a 42 přechodně bydlících obyvatel (rekreantů). V obci je jednotná kanalizační síť, na kterou jsou přes septiky napojeni všichni trvale i přechodně bydlící občané. Celková délka stokové sítě je cca 1220 m a tvoří ji mělce uložené betonové roury o průměru 300 – 600 mm. Jednotná kanalizace má jednu výusť do místní vodního toku, která teče do místního rybníku. Kanalizace byla postavena v letech 1975 – 1992.

   Místní (městská) část Zelená Ves
   V místní části Zelená Ves žije v současnosti 45 trvale a 45 přechodně bydlících obyvatel (rekreantů). V místní části je jednotná kanalizační síť, na kterou jsou přes septiky napojeni všichni trvale i přechodně bydlící obyvatelé. Celková délka stokové sítě je 760 m a tvoří ji mělce uložené betonové roury o průměru 300 – 600 mm. Jednotná kanalizace končí jednou výustí, která vytéká do místní vodoteče. Kanalizace byla postavena v letech 1976 – 1995.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Holýšov
   Uvažuje se výstavba nové splaškové kanalizace zakončené mechanicko-biologickou ČOV. Délka navrhovaných stok je celkem cca 700 m.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Holýšov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Mezilesí
   Předpokládá se výstavba nové splaškové kanalizace, která bude zaústěna na plánovanou novou mechanicko-biologickou ČOV v místní části Zelená Ves. Délka nových řadů po obci Mezilesí je cca 1300 m a délka propojovacího potrubí na ČOV Zelená Ves je cca 800 m.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Zelená Ves
   Uvažuje se výstavba nové splaškové kanalizace, která bude zakončena mechanicko-biologickou ČOV, do které budou rovněž zaústěny odpadní vody z místní části Mezilesí. Délka navrhovaných stok v místní části Zelená Ves je cca 800 m.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Zelená Ves, Mezilesí
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Mezilesí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Holýšov - 2 700,0 2 700,0
  Mezilesí - 5 000,0 5 000,0
  Zelená Ves - 4 100,0 4 100,0
  Obec Mezilesí celkem - 11 800,0 11 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.