Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lukavec - CZ063.3304.6109.352 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Lukavec

  Číslo obce PRVKUK 352
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.352
  Kód obce 548332
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0352.01 Lukavec 08877 88773
  CZ063.3304.6109.0352.02 Bezděkov 08876 88765
  CZ063.3304.6109.0352.03 Týmova Ves 08878 88781
  CZ063.3304.6109.0352.04 Velká Ves 17865 178659
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Lukavec se nachází severně od města Pacov ve vzdálenosti cca 10 km. Obec se skládá ze čtyř místních částí Lukavec, Bezděkov (2 km severozápadně od Lukavce), Týmova Ves (1 km jižně od Lukavce) a Velká Ves (3 km západně od Lukavce). Městysem protéká místní vodní tok Lukavecký potok, v městyse jsou místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 556,0 – 626,0 m n.m.Městys se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděkov trvale bydlící 51 51 51 41 40 40 40
   přechodně bydlící 24 24 24 8 9 9 9
   celkem 75 75 75 49 49 49 49
   Lukavec trvale bydlící 988 986 986 890 880 875 870
   přechodně bydlící 32 32 32 39 40 40 45
   celkem 1 020 1 018 1 018 929 920 915 915
   Týmova Ves trvale bydlící 56 56 56 45 44 43 42
   přechodně bydlící 4 4 4 6 6 6 8
   celkem 60 60 60 51 50 49 50
   Velká Ves trvale bydlící 42 42 42 26 25 22 20
   přechodně bydlící 54 54 54 25 25 27 28
   celkem 96 96 96 51 50 49 48
   Obec Lukavec celkem trvale bydlící 1 137 1 135 1 135 1 002 989 980 972
   přechodně bydlící 114 114 114 78 80 82 90
   celkem 1 251 1 249 1 249 1 080 1 069 1 062 1 062
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lukavec 1093 1073 1054 1038 1018 1004 999 988 995 1004 994 994 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděkov 50 50 50 49 49 49 49
   Lukavec 987 986 986 929 920 915 920
   Týmova Ves 56 56 56 51 50 49 50
   Velká Ves 31 32 34 51 50 49 48
   Obec Lukavec celkem 1 124 1 124 1 126 1 080 1 069 1 062 1 067
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bezděkov

   Část městyse je napojena na veřejný vodovod Lukavec. Obec je gravitačně zásobena z VDJ Lukavec. Zásobní řad z VDJ do části městyse je z PVC DN 80 mm délky cca 1900 m. Rozvodné řady po části městyse jsou z PVC DN 80 mm délky cca 476 m.

   Od r. 1999 je z části městyse Bezděkov napojeno potrubí z materiálu PVC 90/3,5 o délce cca 440 m do části městyse Dolní Lhota městyse Načeradec, kde je zásobováno cca 52 trvale žijících obyvatel.

   Místní (městská) část Lukavec

   Část městyse  Lukavec má 3 zdroje podzemní vody. 1. prameniště se nachází v lese a je tvořeno z jednoho zářezu (děrovaná kamenina DN 100 mm délky 16 m) a studny. Voda je z něj svedena potrubím DN 80 mm do odkyselovací sběrny a dále do zemního, železobetonového VDJ 80 m3. V r. 2005 byl vyměněn zásobovací řad z materiálu eternit za materiál PVC 100/3,5 v délce cca 500 m. 2. prameniště "Šálek" sestává ze dvou studní DN 1100 mm a DN 2700 mm, které jsou navzájem propojeny, o vydatnosti 0,9 l/s. Voda z nich je svedena potrubím PE DN 110 mm délky 242 m do odkyselovací stanice a dále do zemního železobetonového VDJ 100 m3. Celková délka přívodního řadu je cca 1372 m. 3. prameniště "Doly" je tvořeno třemi studnami a jedním jímacím zářezem, voda je vedena do VDJ 150 m3 z r. 1995. Rozvodné řady mají celkovou délku cca 6000 m. Celkový objem VDJ zásobujících vodovod Lukavec je 330 m3.

   Místní (městská) část Týmova Ves

   Část městyse je zásobena z místního zdroje. Prameniště se nachází jihovýchodně od části městyse a je tvořeno 7 kopanými studnami DN 2000 hloubky 4 m, ze kterých je voda svedena do čerpací stanice, odkud je čerpána do zemního železobetonového VDJ 100 m3. Z akumulace je voda gravitačně svedena potrubím PVC DN 100 délky cca 1460 m do části městyse. Rozvodné řady jsou z PVC DN 100 délky cca 600 m.

   V roce 2017 bylo realizováno posílení vodních zdrojů - nová odkyselovací a čerpací stanice s kapacitou 1,5 l/s, svodný řad v délce 145 m  k akumulační nádrži a výtlačný řad v délce 260 m k VDJ 100 m3 a propojovací řad mezi vodovody místních částí Týmová Ves a Lukavec v délce 195 m.

   Místní (městská) část Velká Ves

   Část městyse  je napojena na veřejný vodovod Lukavec. Část městyse Velká Ves je gravitačně zásobena z VDJ Lukavec přes část městyse Bezděkov. Zásobní řad z je z PVC DN 80 mm délky cca 1100 m. Rozvodné řady jsou z PVC DN 80 mm délky cca 683 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bezděkov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Lukavec

   Je uvažováno s propojením vodovodu Týmova Ves a vodovodu Lukavec v délce cca 300 m.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Týmova Ves

   V části městyse Týmova Ves je uvažováno s posílením pramenních vývěrů v k.ú. Týmova Ves v lesním komplexu Stražiště a s přemístěním a novým vybudování odkyselovací stanice, akumulační nádrže pitné vody.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Velká Ves

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje - pramenní vývěry v k.ú. Týmová Ves.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Lukavec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděkov 0 0 0 0 49 49 49
   Lukavec 1 020 1 018 1 018 929 920 915 920
   Týmova Ves 0 0 0 0 0 49 50
   Velká Ves 0 0 0 0 0 0 48
   Obec Lukavec celkem 1 020 1 018 1 018 929 969 1 013 1 067
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bezděkov

   V části městyse Bezděkov žije v současnosti 42 trvale bydlících obyvatel a všichni jsou napojení na stávající jednotnou kanalizační síť. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let 1965 - 70. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 490 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300. Kanalizace je vyústěna třemi výustmi do bezejmenného pravostranného přítoku Martinického potoku. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací po před předčištění v septicích do vodního toku.

   Místní (městská) část Lukavec

   V části městyse Lukavec žije v současnosti 892 trvale bydlících obyvatel a všichni jsou napojeni na stávající jednotnou kanalizační síť. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let 1978 - 95, podstatná část obce má kanalizaci stáří 20 let. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 11 318 m, byly použity betonové trouby profilů DN 200 - 1000 a trubky z PVC DN 250 – 400 mm. Kanalizační síť je ukončena mechanicko-biologickou ČOV z r. 1992 o kapacitě 1310 EO. Odpadní vody odtékají po vyčištění do Lukaveckého potoku. 

   V části městyse je vybudována ČOV pro 1310 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Lukavec

   Nově napojené obce (místní části): Týmova Ves

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Kateřinky, Starý Smrdov, Nový Smrdov, Petrovsko

   Místní (městská) část Týmova Ves

   V části městyse Týmova Ves žije v současnosti 46 trvale bydlících obyvatel a 5 rekreantů a všichni jsou napojeni na stávající jednotnou kanalizační síť. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let 1965 - 70. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 805 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 400 a kameninové trouby DN 200. Odpadní vody jsou kanalizační sítí po předčištění v septicích vyústěny do Huťského potoku.

   Místní (městská) část Velká Ves

   V  části městyse Velká Ves žije v současnosti  28 trvale bydlících obyvatel a 23 rekreantů a všichni jsou napojeni na stávající jednotnou kanalizační síť. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let 1965 - 70. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 695 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 400 a kameninové trouby DN 200. Odpadní vody jsou kanalizační sítí po předčištění v septicích vyústěny do místního bezejmenného pravostranného přítoku Martinického potoku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bezděkov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. 

   Předpokládá se výstavba čistírny odpadních vod. 

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Bezděkov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Lukavec

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. V části městyse je vybudována ČOV pro 1310 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Lukavec

   Nově napojené obce (místní části): Týmova Ves

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Kateřinky, Starý Smrdov, Nový Smrdov, Petrovsko

   Místní (městská) část Týmova Ves

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Předpokládá se připojení na kanalizační systém a čistírnu odpadních vod Lukavec.

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Lukavec, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Velká Ves

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Předpokládá se výstavba čistírny odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Velká Ves

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lukavec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bezděkov - 5 000,0 5 000,0
  Lukavec 2 000,0 2 000,0 4 000,0
  Týmova Ves 4 000,0 5 000,0 9 000,0
  Velká Ves - 4 000,0 4 000,0
  Obec Lukavec celkem 6 000,0 16 000,0 22 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
  13. 2. 2017 15/2017 administrativní opatření Týmová Ves - posílení vodních zdrojů - nová odkyselovací a ČS s kapacitou 1,5 l/s, svodný řad v dl. 145 m, výtlačný řad v dl. 260 m, propojovací řad v Lukavci v dl. 195 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.