Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lesná - CZ063.3304.6109.351 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Lesná

  Číslo obce PRVKUK 351
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.351
  Kód obce 562041
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0351.01 Lesná 17836 178365
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lesná se nachází severovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 6 km. V obci je Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 540,0 – 570,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lesná trvale bydlící 67 67 67 69 69 68 67
   přechodně bydlící 39 39 39 39 39 39 39
   celkem 106 106 106 108 108 107 106
   Obec Lesná celkem trvale bydlící 67 67 67 69 69 68 67
   přechodně bydlící 39 39 39 39 39 39 39
   celkem 106 106 106 108 108 107 106
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lesná 68 70 71 71 75 75 74 70 70 68 68 68 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lesná - - - - - - -
   Obec Lesná celkem - - - - - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lesná nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní. Kvalita a množství vody není známa.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba veřejného vodovodu v obci. Vodovod bude napojen na nově vybudovaný vodní zdroj - vrt a VDJ.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lesná realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lesná - - - - - - -
   Obec Lesná celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 70 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 39 rekreantů. Výstavba kanalizace probíhala postupně, v posledních letech byl zrealizován úsek délky 100 m z betonových trub DN 400. Celková délka kanalizace je 1300 m. Kanalizační síť tvoří jedno povodí, odpadní vody jsou vypouštěny do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Výhledově se předpokládá výstavba ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Lesná
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lesná realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lesná 4 500,0 - 4 500,0
  Obec Lesná celkem 4 500,0 - 4 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.