Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kámen - CZ063.3304.6109.350 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kámen

  Číslo obce PRVKUK 350
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6109.350
  Kód obce 548103
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  370 (6109)
  Pacov
  Číslo POU
  Název POU
  795
  Pacov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6109.0350.01 Kámen 06234 62341
  CZ063.3304.6109.0350.02 Nízká Lhota 06235 62359
  CZ063.3304.6109.0350.03 Nový Dvůr 06236 62367
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kámen se nachází východně od města Pelhřimov, ve vzdálenosti cca 15 km. Obec se skládá ze tří místních částí Kámen, Nízká Lhota (1 km severně od Kámena) a Nový Dvůr (2 km severovýchodně od Kámena). Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 576,0 – 600,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kámen trvale bydlící 274 273 273 231 219 208 196
   přechodně bydlící 10 10 10 40 40 40 40
   celkem 284 283 283 271 259 248 236
   Nízká Lhota trvale bydlící 19 19 19 21 22 24 25
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 29 29 29 31 32 34 35
   Nový Dvůr trvale bydlící 20 20 20 10 10 10 10
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 30 30 30 20 20 20 20
   Obec Kámen celkem trvale bydlící 313 312 312 262 251 242 231
   přechodně bydlící 30 30 30 60 60 60 60
   celkem 343 342 342 322 311 302 291
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kámen 265 260 261 258 258 256 268 267 267 268 266 266 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kámen 275 275 275 231 219 208 196
   Nízká Lhota - - - - - 24 25
   Nový Dvůr - - - - - 10 10
   Obec Kámen celkem 275 275 275 231 219 242 231
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kámen
   Místní část Kámen je zásobena ze skupinového vodovodu Kámen - Eš - Brná - Věžná. Prameniště se nachází jihozápadně od obce Vintířov a tvoří ho jímací zářez z poloděrované kameniny (DN 100 mm délky 51,9 m a DN 150 mm délky 37,3 m, hloubky 6 m) z něj voda stéká do jímacího tělesa ze štěrku 1,1 x 0,6 m. Odtud voda stéká do zemního, železobetonového VDJ V1 100 m3 s odkyselovací stanicí (čtyři otevřené rychlofiltry), pro proplachování filtrů je provedena proplachovací nádrž s přítokem ze zářezu. Z odkyselovací stanice se voda vtokovým košem odvádí přímo do VDJ. Výška odkyselovacích nádrží je 2,5 m. Z tohoto VDJ voda odtéká gravitačně potrubím DN 125 mm přes obec Věžná a dále potrubím DN 100 mm do zemního, železobetonového VDJ V2 100 m3 (607,4/604,4 m n. m.) s armaturní komorou kruhového tvaru. Tento VDJ z roku 1973 je umístěn v prostoru letiště a z něhe jsou pak gravitačně zásobeny obce Kámen a Eš. Celkový délka vodovodních řadů je 3771 m.

   V roce 2008 byla pro lokalitu 11 rodinných domů realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce 989 m. V roce 2008 došlo k rekonstrukci vodovodu Kámen – Eš v celkové délce 1186 m - výměna eternitu za PVC. V roce 2014 se realizuje rekonstrukce odkyselovací stanice VDJ V1. Konkrétně se jedná o dotěsnění dvou odkyselovacích nádrží a výměnu ventilů a potrubí ve VDJ v k.ú. Vintířov.

   Místní (městská) část Nízká Lhota
   Místní část Nízká Lhota nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní. Kvalita a množství vody není známa. Rozsah zástavby je v rozmezí 552,0 – 574,0 m n.m.

   Místní (městská) část Nový Dvůr
   Místní část Nový Dvůr má částečně vybudovaný vodovod a část obyvatelstva je zásobena pitnou vodou z domovních studní. Rozsah zástavby je v rozmezí 532,0 – 537,0 m n.m.
   Na podzim roku 2013 byl vybudován posilový zdroj vody pro místní část Nový Dvůr- vrt hloubky 80 m. Vydatnost zdroje je 0,4 l/s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kámen
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Nízká Lhota
   Ve výhledovém období se předpokládá vybudování veřejného vodovodu.

   Místní (městská) část Nový Dvůr
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kámen realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kámen - - - - - - 196
   Nízká Lhota - - - - - 24 25
   Nový Dvůr - - - - - - -
   Obec Kámen celkem - - - - - 24 221
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kámen
   V obci Kámen žije v současnosti 234 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 40 rekreantů. V obci je vybudována pouze neúplná dešťová kanalizace ve dvou spádových povodích. Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou vypouštěny do domovních septiků nebo do bezodtokých jímek.

   V roce 2008 byla pro lokalitu 11 rodinných domů realizována výstavba veřejné jednotné kanalizace (po vybudování čistírny odpadních vod bude provozována jako splašková) v celkové délce 784 m.

   Místní (městská) část Nízká Lhota
   V místní části Nízká Lhota žije v současnosti 15 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Místní část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   Místní (městská) část Nový Dvůr
   V místní části Nový Dvůr žije v současnosti 9 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Místní část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kámen
   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci pro 300 EO. Celková délka navrhovaných stok z PVC DN 300 je cca 1850 m, na kanalizačním systému je navržena jedna čerpací stanice a výtlak délky cca 265 m.

   V místní části bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Kámen
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Nový Dvůr

   Místní (městská) část Nízká Lhota
   V místní části se výstavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod pro 30 EO.

   V míszní části bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Nízká Lhota
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Nový Dvůr
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kámen realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kámen 1 500,0 8 500,0 10 000,0
  Nízká Lhota 2 000,0 3 500,0 5 500,0
  Nový Dvůr 1 000,0 - 1 000,0
  Obec Kámen celkem 4 500,0 12 000,0 16 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.